Tổng hợp 23 câu trắc nghiệm tin học hay có đáp án- ôn thi công chức thuế

Tổng hợp 23 câu trắc nghiệm tin học hay có đáp án- ôn thi công chức thuế. Hi vọng các bạn sẽ có thêm chút bài tập làm cuối tuần vui vẻ

1) Trong MS Word, để chia cửa sổ văn bản đang mở thành 2 phần, chọn

a) View / Split
b) View / New Window
c) View Arrange All
d) View/ View Side by Side

2) Trong MS Word, khi thực hiện chức năng trộn thƣ, phát biểu nào đúng:

a) Bảng dữ liệu phải nằm trong cùng tệp tin của nội dung thư

b) Bảng dữ liệu phải là một tệp khác của Excel
c) Bảng dữ liệu phải là một tệp khác của Word

d)Bảng dữ liệu là một bảng của Word hoặc Excel
4.Đâu không phải là tên một hệ điều hành

a) MS-DOS
b) Windows
c) Linux
d) Safari

4) Làm thế nào để có thêm một font chữ mới cho MS Word

a) Sao chép tệp font mới và thư mục Fonts trong Control panel

b) Sao chép tệp font vào cửa sổ Control panel

c) Sao chép tệp font đó vào cửa sổ Word đang soạn thảo

d) Sao chép tệp Font đó vào thư mục cài đặt chương trình MS – Word

5) Để khôi phục tập tin đã xóa, vào Recycle Bin click phải vào tập tin cần khôi phục, chọn

a) Restore
b) Delete
c) Cut
d) Properties
1a 2d 3d 4a 5a
6) Để thay đổi định dạng ngày tháng của hệ thống, trong Control Panel ta chọn:

a) Region and Language
b) Date and Time
c) Display
d) Keyboard

7) Trong MS Word, để chèn dòng trống giữa 2 dòng văn bản, sau khi đã đặt con trỏ vào đầu dòng thứ 2, thực hiện:

a) TAB
b) CTRL
c) ENTER

d) ESC

8) Bộ mã nào sau đây đƣợc sử dụng để gõ tiếng Việt?
a) Unicode
b) VNI

c) TCVN3
d) Vietware

9) Muốn thoát khỏi ứng dụng Word, sử dụng tổ hợp phím

a) Ctrl + W
b) Ctrl + F4
c) Alt + Tab
d) Alt + F4

10) Trong MS Word, để xem thông tin về số từ, số dòng, số đoạn văn … của văn bản hiện hành, sử dụng tổ hợp phím

a) Ctrl + G
b) Ctrl + Shift + G
c) Ctrl + Shift + C
d) Ctrl + Shift + H

6a 7c 8b 9d 10d

11. Để đổi tên biểu tượng chương trình (shortcut) ta chọn:
a. Nhấp chuột 2 lần vào shortcut
b. Nhấp phải chuột vào shortcut, chọn Rename / CHọn chương trình / F2
c. Nhấp chuột vào shortcut, nhấm phím Delete
d. Cả 3 đều đúng
12. Trong Windows 7, để thay đổi màn hình nền, sau khi kích chuột phải vào vùng trống màn hình, ta chọn
a. Personalize
b. Screen resolution
c. Gadgets
d. Các lựa chọn trên đều sai
13. Trong Windows 7, để xem cấu hình máy tính, sau khi click chuột phải lên biểu tượng Computer,
ta chọn
a. Properties
b. Manage
c. Rename
d. Open -->mở Windows Explorer

15. Trong Windows Explorer để tạo một Folder ta dùng lệnh:
a. File / Chọn Create Folder
b. Chọn nút công cụ Create Folder/ Rclick/ New /Folder
c. File / New / Folder
d. Cả 3 đều sai

11a 12a 13a 15c

16. Trong Windows, để thiết đặt các cấu hình hệ thống, ta chọn chức năng:
a. Control Windows
b. Control Panel (start / control panel)
c. Control System
d. Control Desktop
17. chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?
a. Microsoft Office
b. Accessories
c. Control Panel
d. Windows Explorer
18. Cách nào sau đây dùng để khởi động một chương trình ứng dụng
a. Click đúp chuột vào lối tắt (Short cut) chương trình
b. Start >> All programs >> chọn chương trình
c. Gõ tên chương trình vào ô “search files and programs” sau khi chọn nút Start
d. Cả 3 phương án trên

16b 17d 18d
19. Đâu không phải là tên của phần mềm gõ tiếng Việt
a. Unikey
b. Vietkey
c. Unicode

20. Bộ mã nào sau đây được không sử dụng để gõ tiếng Việt?
a. Unicode
b. VNI
c. TCVN3
d. Vietware
21. Khi sử dụng bộ mã Unicode để gõ tiếng Việt, ta phải dùng font chữ nào sau đây?
a. .vnTime
b. .vnTimeH
c. VNITime
d. Times New Roman
22. Đâu là tên của phần mềm gõ tiếng Việt
a. Unicode
b. Unikey
c. Paint
d. Notepad
23. Để xử lý sự không thống nhất về phông chữ trên văn bản (văn bản sử dụng nhiều font chữ, để
đọc được chúng ta cần?
a. cần cài đặt máy in
b. cài đặt vào máy tính tất cả các phông chữ mà văn bản đó sử dụng
c. dùng các phần mềm để chuyển đổi tất cả về một phông chữ duy nhất.
d. không thể đọc được văn bản có nhiều font chữ

19c 20d 21d 22b 23b

Các câu trắc nghiệm tin học khác các bạn có thể down ở đây

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply