5 bài tập thi công chức thuế hay tuần qua có đáp án chi tiết (Tuần từ 10-20/8/2017)- ôn thi công chức thuế 2016, 2017

5 bài tập thi công chức thuế hay tuần qua có đáp án chi tiết – dùng để ôn thi vòng 2,  công chức thuế vòng 2, thi tự luận (Tuần từ 10-20/8)- ôn thi công chức thuế 2016, 2017. Đây là những bài tập ôn thi công chức thuế có lời giải rất hay và đã được kiểm chứng. Nằm trong series 5 bài tập chọn lọc.
 

Bài 1

Công ty A, nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai trong kỳ tính thuế năm 2016 có số liệu như sau (đơn vị tính triệu đồng):
-Doanh thu bán hàng: 120.000
-Về chi phí, tổng chi phí công ty kê khai là 110.000, trong đó
-Giá vốn hàng bán: 60.000
-Lương phải trả cho người lao động: 20.000
-Chi phạt vi phạm pháp luật về thuế: 50 – 
-Chi hỗ trợ quỹ xóa đói giảm nghèo tại địa phương: 30 
-Chi trả tiền lãi vay cho khoản tiền vay 50.000 Công ty vay của người lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo lãi suất 30%.
-Chi trang phục cho 100 lao động: 640
Về chi phí
-Chi quảng cáo 25.500
-Các khoản thuế đã nộp 1.500, trong đó thuế GTGT hết thời hạn khấu trừ: 400
-Các khoản chi phí khác điều đủ điều kiện tính vào chi phí được trừ

Xác định số thuế TNDN công ty phải nộp trong kỳ.

 

Biết rằng:
-Công ty thành lập năm 2012, vốn điều lệ đăng ký là 200.000, các thành viên mới góp vốn 180.000
-Đến hết ngày 31/3/2016, số tiền lương công ty chưa chi cho người lao động là 500 và công ty có trích lập quỹ dự phòng tiền lương với tỷ lệ 10%
-Lãi suất cơ bản của NHNN công bố tại thời điểm công ty vay tiền là 17%
-Công ty không trích lập quỹ nghiên cứu khoa học và công nghệ, công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
 

Lời giải chuẩn

 
1. doanh thu bán hàng 120.000
2. tổng chi phí công ty kê khai 110.000
xác định chi phí bị loại khỏi chi phí cty kê khai để tính chi phí được trừ
– lương phải trả cho người lao động và trích lập quỹ lương dự phòng
 
(20000-500)+(20000-500)*10%=21450 >20000 => được trừ 20000
– Chi phạt vi phạm pháp luật về thuế: 50
– Chi hỗ trợ quỹ xóa đói giảm nghèo tại địa phương: 30
– Chi trả tiền lãi vay 
vốn điều lệ còn thiếu bị loại: 200000-180000=20000
=>lãi vay được trừ: (50000-20000)*17%*150%= 7650
=> lãi vay ko dc trừ: 50000*30%-7650= 7350
– Chi trang phục cho 100 lao động vượt mức khống chế : 640-5*100=140
=> tổng chi phí ko dc trừ 50+30+7350+140= 7570
=> tổng chi phí dc trừ: 110000-7570=102430
2. TNCT
120000-102430= 17570
3. TNTT=TNCT=17570

4. thuế tndn phải nộp 17570*20%=3514

Một lời giải khác, các bạn cùng xem nhé:

 

Bài 2


Tại một DN trong năm tính thuế TNDN 2015 có tài liệu sau: (đvt:triệu đồng).
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chưa VAT: 50.000
2. Chi phí DN kê khai để xác định thu nhập chịu thuế: 45.500, trong đó:
– Chi đầu tư xây dựng nhà ăn giữa ca trong DN: 500
– Chi trả lãi tiền vay của các thành viên trong công ty để phục vụ hđ sxkd là 0,36 tỷ với lãi suất vay là 18% (lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm vay vay là 8%/năm). Công ty đã góp đủ vốn điều lệ
– Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: 1.200
– Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính: 400
– Chi tài trợ trang thiết bị cho bệnh viện Bạch Mai: 200
– Chi NCKH: 130 (đã lấy từ quỹ NCKH và PTCN)
– Chi phí điện thoại và văn phòng phẩm phù hợp với quy chế tài chính của công ty: 600
– Chi nộp phạt vi phạm hành chính có đầy đủ biên lai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 50
Các khoản chi còn lại được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
2. Các khoản thu nhập khác:
– Thu từ nhượng bán tài sản 250. Giá trị còn lại của tài sản 145. Chi phí liên quan đến nhượng bán 5.
– Lợi nhuận được chia sau thuế do góp vốn liên doanh, liên kết trong nước: 500
– Thu nhập do đánh giá lại các khoản nợ phải thu dài hạn có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính 220
– Thu nhập nhận được từ hoạt động tại nước ngoài: 925 (đây là khoản thu nhập nhận được sau khi đã nộp thuế TNDN tại nước ngoài theo thuế suất 15% và ở nước ngoài doanh nghiệp đang được giảm 50% số thuế phải thuế phải nộp). Hai nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
Yêu cầu:
1. Tính thuế TNDN phải nộp trong năm.
Biết rằng:
– DN áp dụng mức thuế suất thuế TNDN phổ thông
– Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh: 100
– Các khoản chi của DN có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt.
 

Lời giải chuẩn


1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chưa VAT: 50.000
2. Chi phí DN kê khai để xác định thu nhập chịu thuế: 45.500, trong đó:
– Chi đầu tư xây dựng nhà ăn giữa ca trong DN: 500 => k đc trừ
– Chi trả lãi tiền vay của các thành viên trong công ty để phục vụ hđ sxkd là 0,36 tỷ với lãi suất vay là 18% (lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm vay vay là 8%/năm). Công ty đã góp đủ vốn điều lệ => k đc trừ phần chi vượt mức (0,36/18%)*(18%-8*1,5)= 0,12 tỷ = 120 tr
– Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: 1.200 => k đc trừ phần trích trước chưa chi 1200-100=1100
– Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính: 400
– Chi tài trợ trang thiết bị cho bệnh viện Bạch Mai: 200
– Chi NCKH: 130 (đã lấy từ quỹ NCKH và PTCN) =>k đc trừ
– Chi phí điện thoại và văn phòng phẩm phù hợp với quy chế tài chính của công ty: 600
– Chi nộp phạt vi phạm hành chính có đầy đủ biên lai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 50=>k đc trừ
Các khoản chi còn lại được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
– tổng k đc trừ : 500+120+1100+130+50=1900
– chi đc trừ = 45500-1900= 43600
2. Các khoản thu nhập khác:
– Thu từ nhượng bán tài sản 250. Giá trị còn lại của tài sản 145. Chi phí liên quan đến nhượng bán 5. 
– Lợi nhuận được chia sau thuế do góp vốn liên doanh, liên kết trong nước: 500
– Thu nhập do đánh giá lại các khoản nợ phải thu dài hạn có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính 220 = k tính vào thu nhập khác
=> thu nhập khác : 100+500=600
– TNCT = 50000-43600+600= 7000
– thu nhập miễn thuế :500
– TNTT = 7000-500=6500
– thuế TNDN phải nộp đối với TN trong nước 6500*22%=1430
– Thu nhập nhận được từ hoạt động tại nước ngoài: 925 (đây là khoản thu nhập nhận được sau khi đã nộp thuế TNDN tại nước ngoài theo thuế suất 15% và ở nước ngoài doanh nghiệp đang được giảm 50% số thuế phải thuế phải nộp). Hai nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
=> TNTT ở nước ngoài : 925/(1-15%*50%)=1000
thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập nước ngoài : 1000*(22%-15%)=70
– tổng thuế TNDN phải nộp là 1430+70= 1500
 

Bài 3: Ngày 14/8/2017

Ông C là cư trú trong năm tính thuế 2016 có tài liệu sau:
– TN nhận được từ tiền lương sau khi đóng BHBB: 408 triệu đồng
– Tiền thưởng nhân ngày lễ: 20 triệu đồng
– Phụ cấp nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước: 30 triệu đồng
– Tiền công tác phí theo quy định của công ty trong năm là 25 triệu đồng
– Nhận được một khoản thù lao ở nơi khác sau khi khấu trừ thuế 10% là 45 triệu đồng
– Trong năm cá nhân nhận được một khoản lãi tiền gửi tiết kiệm là 60 triệu đồng
– Nhận được khoản quà tặng từ anh ruột một chiếc xe máy trị giá 70 triệu đồng
Tính số thuế TNCN ông C phải nộp trong năm. Biết rằng: Trong năm ông C có đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo 10 triệu đồng và ông đủ điều kiện giảm trừ cho một người phụ thuộc
 

Lời giải chuẩn

 
Thuế TNCN đối với TN từ tiền lương, tiền công
– TNTT = TNCT – các khoản giảm trừ
A/ TNCT từ tiền lương, tiền công
– TN nhận được từ tiền lương sau khi đóng BHBB: 408 triệu đồng
– Tiền thưởng nhân ngày lễ: 20 triệu đồng
– Phụ cấp nghề nghiệp theo quy định của Nhà nước: 30 triệu đồng => không tính vào TNCT
– Tiền công tác phí theo quy định của công ty trong năm là 25 triệu đồng => không tính vào TNCT
– Nhận được một khoản thù lao ở nơi khác trước khấu trừ thuế 10% là 50 triệu đồng
=> Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công = 408 + 20 + 50 = 478 trđ
B/ Các khoản giảm trừ
– Giảm trừ bản thân người nộp thuế: 9 x12 = 108trđ
– Giảm trừ người phụ thuộc: 3.6 x 12 = 43,2trđ
– Giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo: 10 trđ
=> Tổng các khoản giảm trừ 108 + 43.2 + 10 = 161.2trđ
Vậy, TNTT = TNCT – Các khoản giảm trừ = 478 – 161.2 = 316.8 trđ
=> Thuế TNCN đối với TN từ tiền lương tiền công 316.8 x 20% – 1.65 x 12 = 43.56 trđ 
** Thuế TNCN đối với TN khác
– Trong năm cá nhân nhận được một khoản lãi tiền gửi tiết kiệm là 60 triệu đồng => Thu nhập miễn thuế
– Nhận được khoản quà tặng từ anh ruột một chiếc xe máy trị giá 70 triệu đồng
=> TNTT = 70-10= 60trđ
=> Thuế đối với TN từ quà tặng = TNTT x thuế suất= 60 x 10% = 6trđ
Từ (*) và (**), thuế TNCN ông C phải nộp trong năm là 43.56 + 6 = 49.56trđ
Kết luận: Trong năm 2016, thuế TNCN ông C phải nộp là 49.56trđ

Bài 4

Thuế TNDN: 
– Tiền lương chủ dn tư nhân là CP ko đc trừ, vậy BHBB, BHNT đóng cho chủ dn tư nhân là CP đc trừ hay CP ko đc trừ (DN ko nợ tiền BHBB)
– Trích lập Quỹ KHCN 10% TNTT. Vậy TNTT để trích quỹ có bao gồm TN từ sxkd tại nước ngoài không? 

Đáp án


1. Có. Bảo hiểm trả cho bên thứ 3, ko liên quan đến việc miễn thuế tncn của chủ dn tư nhân. (Đã gặp trong thực tế)
2.  trích lập quỹ trên thu nhập bao gồm cả thu nhập nhận được từ nước ngoài.

Bài 5

Ông Nam làm việc tại công ty ABC.Số liệu về tình hình thu nhập và thuế tncn của ông Nam trong năm 2016 như sau:
Tổng tiền lương trên HĐ chưa
trừ bảo hiểm : 660tr trong đó phụ cấp trách nhiệm 66tr, phụ cấp độc hại 42tr
Tiền nghỉ mát do công ty ABC chi trả 14tr
Thu nhập nhận dc do tham gia hội thảo khoa học sau khi đã khấu trừ thuế TNCN 10% tại nguồn:18tr(có chứng từ theo QĐ)
Theo HĐLĐ công ty ABC phải trả tiền thuê nhà ở cho ông Nam.số tiền mỗi tháng 12tr
Thu nhập nhận dc từ hợp đồng chuyển nhượng bản quyền cải tiến kỹ thuật cho cty ABC :200tr
Thu lại tiết kiệm tại NH 60tr
cổ tức dc chia sau khi khấu trừ thuế 38tr
Yêu cầu:
1.XĐ số thuế TNCN ông Nam phải nộp năm 2016 biết Ông này Đky 3 người phụ thuộc 1 con 8 tuổi và 2 tuổi, mẹ đẻ ngoài tuổi lao động có thu nhập 1,5tr/tháng.tất cả đủ hồ sơ
2.Giả sử công ty ABC ko trả tiền thay nhà cho ông Nam mà ông pải tự trả.XĐ lại số thuế TNCN
 

Lời giản tham khảo

Châu Bùi Tớ làm như này, các cậu vào xem hộ với ạ -_-
1.
* Thuế TNCN từ TLTC
– TNCT:
+ Tổng tiền lương trên HĐ chưa trừ bảo hiểm : 660tr
+ phụ cấp trách nhiệm 66tr đã bao gồm trong tổng tiền lương trên HĐ
+ phụ cấp độc hại 42tr là TN đc trừ khỏi TNCT
+ Tiền nghỉ mát do công ty ABC chi trả 14tr
+ Thu nhập nhận dc do tham gia hội thảo khoa học: 18/ (1-10%) = 20 
=> Tổng TNCT từ TLTC chưa bao gồm tiền thuê nhà: 660 – 42 + 14+ 20 = 652
=> Số tiền thuê nhà tính vào TNCT: (652×15%) = 97.8 
=> TNCT từ TLTC đã bao gồm tiền thuê nhà = 652+97.8 = 749.8
– Giảm trừ: 108 + 2×3.6×12 = 194.4
– TNTT : 749.8 – 194.4 = 555.4 
=> Thuế từ TLTC = 555.4×25% – 3.25×12= 99.85 
* Thuế TNCN từ TN khác
– TN từ bản quyền: (200 – 10)x5% = 9.5tr
– Thu lại tiết kiệm tại NH 60tr là TN đc miễn thuế
– Cổ tức dc chia sau khi khấu trừ thuế 38tr -> k phải nộp thuế do đã đc khấu trừ tại nguồn.
=> Số thuế TNCN ông Nam phải nộp: 99.85 + 9.5 = 109.35tr
2. Giả sử công ty ABC ko trả tiền thay nhà cho ông Nam mà ông pải tự trả.XĐ lại số thuế TNCN
=> Tổng TNCT từ TLTC chưa bao gồm tiền thuê nhà: 660 – 42 + 14+ 20 = 652
=> TNTT = 652 – 194.4 = 457.6
=> Thuế từ TLTC: 457.6×25% – 3.25×12= 75.4
=> Thuế TNCN ông Nam phải nộp nếu cty ABC k trả tiền thuê nhà thay: 75.4 + 9.5 = 84.9
 
Phạm Đức Phi đính chính thêm
tiền nhà tính vào TNCT = min(TNCT chưa gồm tiền nhà*15%; Tiền nhà)
-20 tr là thu nhập vãng lai, ko phải từ ABC nên tiền nhà tính 15% của 660-42+14

-đề bài là tính số thuế ông Nam phải nộp chứ ko phải tính số thuế ông Nam CÒN phải nộp >> vẫn tính thuế đối với cổ tức

5 bài tập tuần trước các bạn xem ở đây

5 bài tập tuần tiếp các bạn xem ở đây

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply