Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin (Thuế)- link Google driver

Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin  (Thuế) được khá nhiều bạn share. Mình xin tổng hợp và chọn lọc gửi tới các bạn tài liệu ôn thi công chức này, có thể dùng làm ôn thi cả kho bạc nhà nước. Xin cảm ơn bạn Thức Nguyễn Gia và một bạn khác đã share cùng group.

Các tài liệu tin học ngạch chuyên viên

 

1- Câu hỏi ôn tập bản word:

Ví dụ
CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH
1. Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
2. Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
3. Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
4. Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Tầng 3
    D. Tất cả đều sai
5. Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
    A. Tầng 1
    B. Tầng 2
    C. Từ tầng 3 trở lên
    D. Tất cả đều sai
6. Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?
    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. 4
7. Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?
    A. 1 collision
    B. 2 collision    C. 1 collision/1port    D. tất cả đều đúng
8. Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?
    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. tất cả đều sai

9. Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?
    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. tất cả đều đúng
10. Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain ?
    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. tất cả đều sai
11. Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?
    A. 1 broadcast/1port
    B. 2
    C. 3
    D. 4
12. Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?
    A. 10
    B. 20    C. 100
    D. 200
13. Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ?
    A. 1000    B. 2000
    C. lớn hơn 1000
    D. tất cả đều sai
14. Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?
    A. Thẳng
    B. Chéo
    C. Kiểu nào cũng được
    D. Tất cả đều sai
15. Thiết bị Repeater xử lý ở:
    A. Tầng 1: Vật lý    B. Tầng 2: Data Link
    C. Tầng 3: Network
    D. Tầng 4 trở lên
16. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch:
    A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI.
    B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.
    C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của

Tải ở đây

Tài liệu hệ điều hành 

tải ở đây

Các tài liệu tin học ngạch chuyên viên  công chức thuế, kho bạc nhà nước update

 

Chương trình dữ liệu – giải thuật
Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu- giải thuật
Tài liệu hệ điều hành
Kiến trúc máy tính
Mạng máy tính

Windows + office

Ngạch chuyên viên thuế là gì,
Nên thi chuyên viên thuế hay kiểm tra viên thuế,
Ngạch kiểm soát viên thuế,
Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế khác nhau như thế nào,
Ngạch kiểm tra viên thuế,
Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên,
Kiểm tra viên thuế là công chức loại gì,
Lương của kiểm tra viên thuế,

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);