Đề Cương Môn Bảo Hiểm- Ôn thi học kì Học Viện Tài Chính

Đề Cương Tóm Tắt Môn Bảo Hiểm- Ôn thi học kì Học Viện Tài Chính . Tài liệu tóm tắt  hướng dẫn cách ôn tập môn bảo hiểm trong trường đại học qua các câu hỏi và trả lời hệ thống toàn bộ kiến thức của môn này. Đây là đề cương do một bạn sinh viên giỏi tự soạn và chia sẻ lại.

Nội dung chính:

Chương 1 : Tổng quan về bảo hiểm

I. Rủi ro

Article I. K/niệm: là khả năng xảy ra biến cố bất thường gây hậu quả thiệt hại hoặc mang lại kết quả không như mong muốn.
Article II. Đặc trưng:
– Tính bất thường trong khả năng xảy ra:
• RR có thể xảy ra hoặc không
• RR chắc chắn sẽ xảy ra nhưng ko xác định được thời điểm xảy ra
– Gây hậu quả thiệt hại cho người phải chịu RR
Article III. Phương pháp quản lý RR
– Né tránh RR:
• Cần thiết trong trường hợp RR bất khả kháng & RR lớn
• Mang tính thụ động
– Phòng ngừa & giảm thiểu RR: gồm các biện pháp nhằm ngăn ngừa & hạn chế việc xuất hiện của RR; mang tính chủ động, chi phí lớn
– Khắc phục hậu quả RR
• Chấp nhận tự gánh chịu
• Chuyển giao RR: hậu quả tài chính xảy ra cho 1 tổ chức/cá nhân được chia nhỏ & chuyển cho các tổ chức/cá nhân # cùng gánh chịu

II. Bảo hiểm

1. K/niệm: là 1 phương pháp chuyển giao RR,trong đó bên mua BH phải nộp phí BH, doanh nghiệp BH phải bồi thường hoặc trả tiền BH nếu xảy ra sự kiện BH.

• Bồi thường BH: được sử dụng để chỉ việc DNBH thực hiện cam kết đền bù cho NĐBH 1 phần hoặc toàn bộ thiệt hại của đối tượng BH.
 Mục đích: nhằm khôi phục giá trị của đối tượng BH, đưa NĐBH trở về trạng thái tối đa như trước khi xảy ra sự kiện BH, ko tạo cơ hội cho bên mua BH kiếm lời
 Được sử dụng trong BHTS & BHTNDS
• Trả tiền BH : được sử dụng để chỉ việc DNBH thực hiện cam kết chi trả số tiền theo thỏa thuận của HĐBH
 Mục đích: nhằm thực hiện cam kết của HĐBH,ổn định tình hình tài chính của bên mua BH,tạo cơ hội cho bên mua BH kiếm lời
 Được sử dụng trong BH con người ( BHNT)

2. Phân loại BH
a. Theo luật kinh doanh BH
– BH nhân thọ (7 loại)
– BH phi nhân thọ
– BH sức khỏe: BH tai nạn, BH y tế, BH chăm sóc sức khỏe

 BH nhân thọ: là các nghĩa vụ BH liên quan đến tuổi thọ của con người,gồm:
 BH tử kỳ: là nghiệp vụ BH cho trường hợp NĐBH bị chết,trong đó DNBH trả tiền BH cho người thụ hưởng nếu NĐBH bị chết trong thời hạn BH
 BH trọn đời: là nghiệp vụ BH cho trường hợp NĐBH bị chết,trong đó DNBH trả tiền BH cho người thụ hưởng nếu NĐBH bị chết trong bất cứ thời gian nào.
 BH sinh kỳ: là nghiệp vụ BH cho trường hợp NĐBH sống, trong đó DNBH trả tiền BH cho người thụ hưởng khi NĐBH sống đến khi thời điểm BH đáo hạn.
 BH niên kim: là nghiệp vụ BH cho trường hợp NĐBH sống,phí BH được nộp 1 lần hoặc nhiều lần & từ 1 thời điểm nhất định theo định kỳ,NĐBH nhận được khoản chi trả từ DNBH.
 BH hỗn hợp=BH sinh kỳ+BH tử kỳ
• BH hỗn hợp nhân thọ ko chia lãi: SPBH & STBH cố định
• BH hỗn hợp nhân thọ có chia lãi: cho phép chủ HĐ cùng được hưởng lợi nhuận với DNBH
 BH nhân thọ liên kết đầu tư
 BH hưu trí: đây là 1 sản phẩm BHNt do các DNBH tiến hành mà khi NĐBH đạt tới 1 độ tuổi nhất định,DNBH sẽ trả tiền theo thỏa thuận của HĐBH.
 Những điểm khác nhau cơ bản giữa BHNT & BHPNT

Linkdown ở đây

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply