Đề thi môn Tiếng Anh chính thức kho bạc nhà nước 2017 đợt 1- bản nét – ngày 20/8

Đề thi môn Tiếng Anh chính thức kho bạc nhà nước  2017 đợt 1- bản nét – ngày 20/8/2017. Đây là đề mình đang sưu tầm, hiện chưa có bạn up lên toàn bộ.. you should find out as much as about the job and the vacancy

Các bạn chú ý, mình sẽ cập nhập liên tục bài viết này do hiện trên mạng chưa có bất cứ thông tin thêm nào

Update 1 you should find out as much as about the job and the vacancy

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hoàn thiện đoạn sau:
You should find out as much as possible about the job and the “vacancy”. Before the interview, you have to send a letter of application and your “resumes” to the company to express your interest in the job and “to show” that you might be the most suitable candidate for the position.
When you come to the interview, remember “to bring” with you your school certificates and letters of recommendation from your teachers or your previous employers. “In addition”, you may jot down your qualifications and experience that can relate to the job and prepare for the questions that are often asked during the interview.
Make sure you know where the interview is and “how to get” there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget to dress neatly and formally.

you should find out as much as about the job and the vacancy

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer sheet to indicate the correct word or prases that best fits each of the numbered blanks.BEFORE THE INTERVIEWYou should find out as much as possible about the job and the …..(36)………. Before the interview, you have to send a letter of application and your resumes to the company to express your interest in the job and ……..(37)……. that you might be the most suitable candidate for the position.When you come to the interview, remember to bring with you your school certificates and letters of recommendation ……..(38)…….. your teachers or your previous employers. .……..(39)………, you may jot down your qualifications and experience that can relate to the job and prepare for the questions that are often asked during the interview.
Make sure you know where the interview is and ………(40)……. get there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget to dress neatly and formally.

Câu 1: (36)

A. retail 

B. professor

C. wholesale

D. vacancy

Câu 2: (37)

A. shown

B. to show

C. showing

D. showed

Câu 3: (38)

A. from

B. with

C. up

D. at

Câu 4: (39)

A. Nevertheless

B. Although 

C. However

D. In addition

Câu 5: (40)

A. how getting

B. how to get

C. to getting

D. of getting

 

Các bạn có thể tìm lại bài viết này thông qua các từ khóa: đề tiếng anh kho bạc chính thức 2017, đề thi kho bạc 2017, đề kho bạc 2017, tiếng anh kho bạc 2017

Bảng đề thi tiếng Anh kho bạc chính thức 2017, 2016

 

  • Trắc nghiệm tổng hợp: 22 câu đầu tiên
  • Phát âm: 2 câu tiếp theo (về cách đọc s và ed tận cùng)
  • Tìm từ đồng nghĩa: 2 câu
  • Tìm từ phản nghĩa: 2 câu
  • Chọn từ không cùng nhóm: 2 câu
  • 1 bài đục lỗi: 5 câu
  • 2 đoạn văn đọc hiểu: mỗi bài 5 câu hỏi = 10 câu
  • 5 câu sắp xếp từ cho sẵn thành câu đúng
  • Tổng cộng là 50 câu, thời gian làm bài 50 phút

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);