Đề thi chính thức kho bạc nhà nước môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán viên năm 2016

Đề thi chính thức kho bạc nhà nước môn nghiệp vụ chuyên ngành  kế toán viên  năm 2016. Tổ chức thi vào 2017.

Nghiệp vụ chuyên ngành  kế toán viên năm 2016

Các bạn chú ý

Các bạn có thể tìm trên Google

hoặc tìm trong website các từ khóa sau đề tìm đề thi:
đề thi kho bạc 2016, đề thi kho bạc nghiệp vụ chuyên ngành , đề kho bạc kế toán viên

Đề thi kho bạc nhà nước năm 2014

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Khái niệm ngân sách nhà nước. Các nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 2: Trình bày đối tượng, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền quy định tại thong tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

Câu 3: Dự phòng ngân sách nhà nước dung để làm gì? Hãy nêu thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 4: Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định luật ngân sách nhà nước 2002. Phân tích ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay. Theo anh (chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay không? Nếu có thì theo hướng nào.

Câu 5: Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước? Trình bày nguyên nhân và giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước? Anh (chị) nhận định như thế nào về tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam thời gian vừa qua?

ĐỀ SỐ 3

1. NSNN là gì? Phân cấp NSNN được thực hiện theo nguyên tắc nào theo NĐ 60?

2. Dự phòng NSNN là gì? Thẩm quyền qđ sử dụng NSNN các cấp?

3. Bội chi NSNN là gì? Nguyên nhân và giải pháp cho tình hình bội chi NSNN? Thực trạng bội chi NSNN trong thời gian qua ở VN?

4. Trình bày đối tượng, qui trình thanh toán theo hình thức rút dự toán qua KB và theo lệnh chi tiền theo TT 161/2012

5. Trình bày hệ thống NSNN VN? Những ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp hệ thống NSNN? Có cần phải thay đổi hệt hống NSNN ko? Nếu có thì có kiến nghị gì?

Sponsored Links:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);