Ôn thi công chức 2020 – Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 2019

Ôn thi công chức 2020 – Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 2019. 

PHAN A. Van ban tham khảo

1. Luat Dat dai nam 2013

2. Luat Bao v moi twang 2014

3.. Luat Xay dung nam 2014

Ôn thi công chức 2020 - Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 2019
Ôn thi công chức 2020 – Nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã 2019

4. Nghl dinh 112/2011/ ND-CP ngdy 05/12/20111 cüa Chinh ph& ve
cong chdc xa, phuerng, thi trAn.

5. Nghl dinh s6 43/2014/ND-CP ngdy 15/5/2014 cUa Chinh phü Quy
dinh chi tiet thi hanh meit 56 dieu cUa Luat Dat dai

6. Nghi dinh s6 102/2014/ND-CP ngdy 10/11/2014 dm Chinh phn v xi(
phat vi pham hanh chinh trong linh \Tut dat dai

7. Nghl dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/2017 cna Chinh phü ve sin
doi, bo sung mOt s6 Nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Luat Dat dai

8. Thong tu 56 02/2015/TT-BTNMT ngdy 27/01/2015 dm BO Tai nguyen
vã INA& truerng Quy dinh chi tiet mOt so dieu cila Nghi dinh s6
43/2014/ND-CP, Nghi dinh 56 44/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cna
Chinh phil

9: Nghi dinh 139/2017/ND-CP ngdy 27/11/2017 ka Chinh phü quy dinh
về phat vi pham hanh chinh trong hoat dOng du tix xay dung; khai
thac che bien, kinh doanh khoang san lam vat lieu xay dung, san xuat,
kinh doanh va’t 1iu xay dung; quail bri cong trinh ha tang k thuat; kinh
doanh bat &Ong san, phat trien nha 6, quan 13i sci dung nha va cang so

10.Thong tu 56 06/2012/TT-BNV ngdy 30/10/2012 dm BO truerng BO Ni
vu huang dan v chirc troth, tieu chuan cu the, nhiem vv và tuyen
dung c8ng chuc xã, phuerng, thi tran

11.Thong tu 15/2016/TT-BXD ngay 30/6/2016 cila B Xay dung huerng
dn ve cap phep xay dung

12.Quyet dinh 56 29/2015/QD-UBND ngay 09/1.0/2015 cUa UBND thanh
phố Ha Nội Ban hanh Quy dinh ve darn bao trat tu, an toan va ye sinh

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Đọc nhiều tuần qua: