Chia sẻ một số luận văn ngành thuế, hải quan hay- Tài liệu ôn thi thuế hải quan 2019

Chia sẻ một số luận thạc sĩ văn ngành thuế, hải quan hay- Tài liệu ôn thi thuế hải quan 2019.
KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH,NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH,HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH

Chương 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH

NGHIỆP ……………………………………………………………………………………………………………… 6

1.1. Những vấn đề chung về kiểm tra thuế ……………………………………………………………… 6

1.2. Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ………………………………………………………………. 16

Chương 2. THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH ………………………………………………………………. 32

2.1. Đặc điểm kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Bình và tổ chức quản lý thuế ở cục thuế tỉnh

Ninh Bình ………………………………………………………………………………………………………….. 32

2.2. Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Ninh Bình ……………………. 35

2.3. Đánh giá chung về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Ninh

Bình …………………………………………………………………………………………………………………… 56

Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH ………………………………. 62

3.1. Quan điểm hoàn thiện kiểm tra thuế ………………………………………………………………. 62

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh

Ninh Bình ………………………………………………………………………………………………………….. 64

3.3. Các điều kiện thực hiện giải pháp ………………………………………………………………….. 75

KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………….. 79

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ NINH BÌNH

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ……………………………………………………………………… 5

2. Tình hình nghiên cứu …………………………………………………………………………………………. 7

3. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….. 8

3.1. Mục tiêu chung ……………………………………………………………………………… 8

3.2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………… 8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ………………………………………………………….. 9

4.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………….. 9

4.2. Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 9

5. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………… 9

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn: …………………………………………………….. 10

7. Kết cấu của luận văn………………………………………………………………………………………. 10

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT 11

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ………………………………………………………………………. 11

1.2. Những vấn đề cơ bản về thuế GTGT …………………………………………………………………. 14

1.2.1. Khái niệm thuế Giá trị gia tăng ………………………………………………….. 14

1.2.2. Đặc trưng của thuế giá trị gia tăng …………………………………………….. 14

1.2.3. Cách tính thuế giá trị gia tăng ……………………………………………………. 15

1.2.4. Vai trò của thuế giá trị gia tăng. …………………………………………………. 20

1.3. Khái quát chung về quản lý thuế GTGT ……………………………………………………………… 22

1.3.1. Khái niệm quản lý thuế GTGT …………………………………………………… 22

1.3.2.Nguyên tắc quản lý thu thuế giá trị gia tăng. ………………………………… 23

1.3.3. Nội dung quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp …….. 26

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ …………………….. 4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu …………………………………………………. 4
1.2. Một số vấn đề lý luận về công tác thanh tra, kiểm tra thuế …………….. 6
1.2.1. Khái niệm thanh tra, kiểm tra thuế ……………………………………….. 6
1.2.2. Vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra thuế …………………………. 8
1.2.3 Nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế …………………………………….. 10
1.2.4. Nội dung thanh tra, kiểm tra thuế ……………………………………….. 12
1.2.5. Phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế ………………………………… 15
1.2.6. Đặc điểm, yêu cầu của hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế …….. 17
1.2.7. Phân loại thanh tra, kiểm tra về thuế ………………………………….. 18
1.2.8. Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế ………………………………………. 20
1.3. Các tiêu chí đánh giá hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế ………………. 25
1.3.1. Các tiêu chí định lượng: ……………………………………………………. 25
1.3.2. Các chỉ tiêu định tính: ……………………………………………………….. 25
1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế ……… 26
1.4.1. Các nhân tố chủ quan ……………………………………………………….. 26
1.4.2. Các nhân tố khách quan ……………………………………………………. 28
Link tải: https://drive.google.com/open?id=1COxDepAR4hn2-gytebgSf1WTJUKnaa-J

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply