Đề thi tiếng Anh công chức Thuế 2017 có đáp án (chính thức)

Đề thi tiếng Anh công chức Thuế 2017 có đáp án (chính thức) . Tổng hợp đề thi tiếng Anh công chức thuế.

 

Đáp án tham khảo

1B,2C,3D,4C,5D,6A,7B,8D

9C,10A,11C,12A,13C,14B,15C,16C,17B,18B,19B,20D,21B,22C,23C,24B,25A,26A

27B,28C,29B,30B,31B,32D,33C,34B,35A,36B,37A,38C,39C,40A,41A,42D,43A

44C , 45A, 46D, 47A

48B,49D,50D,51D,52D,53C,54C

Tags:

Đọc nhiều tuần qua: