Đề trắc nghiệm chuyên viên 2014 – ôn thi kho bạc nhà nước – có đáp án

Đề trắc nghiệm chuyên viên 2014 – ôn thi kho bạc nhà nước – có đáp án ,Thi thử trắc nghiệm Hiến pháp 2013, De thi trắc nghiệm viên chức môn kiến thức chung, Phần mềm thi trắc nghiệm chuyên viên chính, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức, De thi công chức môn kiến thức chung năm 2014, De thi nâng ngạch chuyên viên môn kiến thức chung, Câu hội trác nghiệm chuyên đề bộ máy nhà nước, De thi viên chức

 

Đáp án:

1a, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7c, 8( luật cũ), 9b, 10b, 11b, 12a, 13b, 14b, 15b, 16a, 17a, 18c, 19 (luật cũ), 20c, 21(luật cũ), 22a, 23(luật cũ), 24b, 25c, 26a, 27a, 28c, 29a, 30c, 31b, 32b, 33c, 34a, 35b, 36b, 37a, 38c, 39a, 40a

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);