Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ Kiểm Soát Chi Kho bạc năm 2019

Đề thi trắc nghiệm nghiệp vụ Kiểm Soát Chi Kho bạc năm 2019. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian làm bài 50 phút, mỗi bài thi có 100 câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án để lựa chọn 01 đáp án đúng duy nhất.

1.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, khoản chi nào không được tính trong kinh phí tổ chức hội nghị?
 
 a. Chi thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị; thuê máy chiếu, trang thiết bị, phòng họp trực tiếp phục vụ hội nghị;
 b. Chi tiền văn phòng phẩm phục vụ hội nghị; tài liệu, văn phòng phẩm phát cho đại biểu tham dự hội nghị;
 c. Chi thù lao và các khoản công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên đối với hội nghị tập huấn nghiệp vụ, các lớp phổ biến, quán triệt triển khai cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước; chi bồi dưỡng người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị;
 d. Chi khen thưởng thi đua trong cuộc họp tổng kết hàng năm, chi cho công tác tuyên truyền;
2.
Đối tượng nào sau đây được áp dụng hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền để chi trả các khoản chi từ ngân sách?
 
 A. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
 B. Đơn vị sự nghiệp công lập;
 C. Các tổ chức kinh tế-xã hội không có quan hệ thường xuyên với ngân sách;
 D. Đáp án A và B;
3.
Theo quy định tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, các khoản phí nào được hạch toán, quyết toán vào mục chi khác, tiểu mục chi các khoản phí, lệ phí của các đơn vị sử dụng NSNN?
 
 a. Phí mở và duy trì tài khoản thanh toán của đơn vị tại ngân hàng thương mại (nếu có);
 b. phí chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của đơn vị vào từng tài khoản thanh toán của đối tượng thụ hưởng;
 c. các loại phí phát hành, phí thường niên của thẻ tín dụng của đơn vị (nếu có);
 d. Các phương án đều đúng;
4.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, trong hồ sơ thanh toán của các khoản chi nào được dùng Bảng kê chứng từ thanh toán?
 
 A. Khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng;
 B. Khoản chi có Hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng;
 C. Khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng trên 20 triệu đồng;
 D. Khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 30 triệu đồng;
5.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20.000.000 đ trở lên, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không vượt quá bao nhiêu % giá trị hợp đồng tại thời Điểm ký kết ?
 
 A. 30%;
 B. 40%;
 C. 50%;
 D. 60%;
6.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, việc chi trả các khoản chi từ ngân sách nhà nước theo hình thức dự toán không được áp dụng đối với phương án nào sau đây ?
 
 A. Đơn vị sự nghiệp công lập;
 B. Cơ quan nhà nước;
 C. Chi cho các đơn vị, các tổ chức kinh tế, xã hội không có quan hệ thường xuyên với ngân sách nhà nước;
 D. Tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thường xuyên;
7.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, các tài liệu, chứng từ nào dưới đây không lưu tại KBNN?
 
 A. Dự toán chi NSNN;
 B. Giấy rút dự toán NSNN;
 C. Danh sách những người hưởng lương;
 D. Chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền;
8.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, thời hạn xử lý hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước đối với các khoản chi thanh toán tạm ứngtheo phương án nào sau đây?
 
 A. Tối đa 02 ngày làm việc;
 B. Tối đa 03 ngày làm việc;
 C. Tối đa 04 ngày làm việc;
 D. Phụ thuộc vào tính chất đơn giản hay phức tạp của hồ sơ;
9.
Theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, Tài liệu, chứng từ lưu tại KBNN bắt buộc phải là bản gốc là tài liệu, chứng từ nào sau đây?
 
 a. Hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ;
 b. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
 c. Liên chứng từ kế toán; Bảng kê chứng từ thanh toán;
 d. Các phương án đều đúng;
10.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán tiền thuê phòng nghỉ theo phương án nào sau đây?
 
 a. 350.000đồng/ngày/người;
 b. 450.000 đồng/ngày/người;
 c. 300.000 đồng/ngày/người;
 d. 400.000 đồng/ngày/người;
 
11.
Anh chị hãy cho biết hình thức chi trả các khoản chi từ NSNN gồm hình thức nào dưới đây?
 
 A. Hình thức rút dự toán;
 B. Hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền;
 C. Cả A và B;
 D. Hình thức tạm cấp kinh phí;
12.
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định khoản kinh phí quản lý hành chính nào sau đây không thuộc đối tượng giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ?
 
 a. Các khoản chi thanh toán cá nhân;
 b. Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn;
 c. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;
 d. Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên;
13.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu được quy định như thế nào?
 
 A. Khoản chi phải bảo lãnh tạm ứng theo quy định pháp luật hiện hành;
 B. Khoản chi mà hợp đồng có thỏa thuận bảo lãnh tạm ứng;
 C. Khoản chi phải bảo lãnh tạm ứng theo quy định pháp luật hiện hành hoặc khoản chi mà hợp đồng có thỏa thuận bảo lãnh tạm ứng;
 D. Các phương án đều sai;
14.
Theo Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính, cơ quan nhà nước nào không có thẩm quyền quyết định thu hồi giảm chi NSNN?
 
 a. Cơ quan tài chính;
 b. Tòa án, Công an;
 c. Viện Kiểm sát nhân dân;
 d. Các phương án đều sai;
15.
Theo Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính, nội dung chi nào sau đây có thể được thanh toán trực tiếp?
 
 a. Đối với các khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, các khoản đóng góp, chi cho cán bộ xã thôn, bản đương chức;
 b. Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
 c. Chi thanh toán dịch vụ công cộng; thông tin, tuyên truyền liên lạc;
 d. Các phương án đều đúng;
16.
Theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính, thời điểm các đơn vị sử dụng ngân sách phải thanh toán tạm ứng các khoản đã tạm ứng bằng tiền mặt tại KBNN là?
 
 a. Chậm nhất ngày 05 của tháng sau;
 b. Chậm nhất ngày 10 của tháng sau;
 c. Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng sau;
 d. Chậm nhất ngày 05 của tháng đầu quý sau;
17.
Thông tư số13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, khoản chi nào được phép chi bằng tiền mặt?
 
 a. Các khoản chi thanh toán cá nhân, bao gồm: tiền lương; tiền công; phụ cấp lương; học bổng học sinh, sinh viên; tiền thưởng;…
 b. Các khoản chi giải phóng mặt bằng trực tiếp cho dân;
 c. Chi một số nhiệm vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ, bao gồm: mật phí; phụ cấp, tiền ăn hạ sỹ quan binh sĩ;
 d. Các phương án đều đúng;
18.
Kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị theo quy định;
 
 A. Hiện vật;
 B. Ngày công lao động;
 C. Ngoại tệ;
 D. Đồng Việt Nam;
19.
Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, việc sử dụng các Quỹ trong các trường hợp nào sau đây không đúng quy định?
 
 a. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động…;
 b. Quỹ bổ sung thu nhập: bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm;
 c. Quỹ khen thưởng: để thưởng định kỳ và đột xuất cho cá nhân, tập thể trong và ngoài đơn vị;
 d. Quỹ phúc lợi: mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc;
20.
Khi kiểm soát, thanh toán đối với các khoản chi tiền lương theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính thì Danh sách những người hưởng lương do thủ trưởng đơn vị ký duyệt gửi trong trường hợp nào dưới dây?
 
 A. Gửi lần đầu vào đầu năm ngân sách;
 B. Gửi khi có phát sinh, thay đổi;
 C. Đáp án A và B;
 D. Đáp án A hoặc B;
21.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, đối với dự án thuộc vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có tổng mức vốn dưới 1 tỷ đồng, thì hồ sơ gửi lần đầu bao gồm:
 
 A. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế- dự toán;
 B. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
 C. Hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với Khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu trở lên;
 D. Các phương án đều đúng;
22.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, mức chi Chi giải khát giữa giờ theo phương án nào sau đây?
 
 a. 15.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
 b. 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
 c. 30.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
 d. 50.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
23.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, khi kiểm soát thanh toán đối với các khoản chi tiền lương, ngoài Giấy rút dự toán (thanh toán); Bảng kê chứng từ thanh toán theo Mẫu số 01 kèm theo số 39/2016/TT-BTC, đơn vị sử dụng ngân sách còn phải gửi hồ sơ nào dưới đây?
 
 a. Văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 b. Danh sách những người hưởng lương do thủ trưởng đơn vị ký duyệt (gửi lần đầu vào đầu năm và gửi khi có phát sinh, thay đổi);
 c. Cả 2 hồ sơ trên;
 d. Không phải gửi thêm hồ sơ nào;
24.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, khi thanh toán tạm ứng, nếu số đề nghị thanh toán lớn hơn số tạm ứng, thì thực hiện theo phương án nào sau đây?
 
 A. Căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán của đơn vị, KBNN làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán (số đã tạm ứng); đồng thời, đơn vị lập thêm giấy rút dự toán ngân sách gửi KBNN để thanh toán bổ sung cho đơn vị;
 B. Căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán của đơn vị, KBNN làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán (số đã tạm ứng); đồng thời, đơn vị lập thêm giấy nộp tiền vào NSNN để thanh toán số chênh lệch;
 C. Căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán của đơn vị, KBNN làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán (bằng số KBNN chấp nhận thanh toán tạm ứng), số chênh lệch sẽ được theo dõi để thu hồi hoặc thanh toán vào tháng sau, kỳ sau;
 D. Căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán của đơn vị, KBNN làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thanh toán (bằng số KBNN chấp nhận thanh toán tạm ứng), đơn vị sử dụng NSNN sẽ phải lập giấy nộp tiền vào NSNN để thanh toán số chênh lệch;
25.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, nội dung nào dưới đây là điều kiện chi NSNN?
 
 A. Đảm bảo gửi hồ sơ đề nghị thanh toán theo đúng thời hạn quy định;
 B. Các đơn vị phải có tài khoản tại KBNN;
 C. Có đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định;
 D. Các phương án đều đúng;
26.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc TW thì mức chi hỗ trợ tiền ăn theo phương án nào sau đây?
 
 a. 180.000 đồng/ngày/người;
 b. 150.000 đồng/ngày/người;
 c. 200.000 đồng/ngày/người;
 d. 100.000 đồng/ngày/người;
27.
Trường hợp cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, thanh toán các hoạt động đặc thù chưa được quy định tại các văn bản pháp luật thì KBNN xử lý như thế nào?
 
 A. Từ chối thanh toán;
 B. Căn cứ vào mức chi cho các hoạt động đặc thù quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;
 C. Căn cứ vào văn bản của Thủ trưởng cơ quan quyết định về mức chi cho các hoạt động đặc thù (trong trường hợp chưa được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ);
 D. Đáp án b và c;
28.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, đối với hình thức chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức Lệnh chi tiền, cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ của từng khoản chi?
 
 A. Đơn vị chủ quản của đơn vị sử dụng ngân sách;
 B. Cơ quan Tài chính;
 C. Kho bạc Nhà nước;
 D. Không có phương án nào đúng;
29.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, thời hạn xử lý hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước đối với các khoản chi tạm ứng và thanh toán trực tiếp theo phương án nào sau đây?
 
 A. Tối đa 02 ngày làm việc;
 B. Tối đa 03 ngày làm việc;
 C. Tối đa 04 ngày làm việc;
 D. Phụ thuộc vào tính chất đơn giản hay phức tạp của hồ sơ;
30.
Theo Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp nào sau đây?
 
 a. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn;
 b. Đảm bảo tồn ngân KBNN để đáp ứng các nhu cầu chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
 c. Chịu trách nhiệm nhập dự toán chi Ngân sách vào TABMIS theo quy định;
 d. Đảm bảo tồn quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng các nhu cầu chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
 
31.
Đối tượng nào sau đây được áp dụng hình thức rút dự toán qua Kho bạc Nhà nước để chi trả các khoản chi từ ngân sách?
 
 A. Đơn vị sự nghiệp công lập;
 B. Chi cho các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội vay của ngân sách nhà nước;
 C. Chi cho các đơn vị, các tổ chức kinh tế, xã hội không có quan hệ thường xuyên với ngân sách nhà nước;
 D. Các phương án đều đúng;
32.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, chi tiền lương là khoản chi áp dụng phương thức chi trả ngân sách nhà nước nào sau đây?
 
 A. Tạm ứng;
 B. Thanh toán tạm ứng;
 C. Thanh toán trực tiếp;
 D. Chi ứng trước;
33.
Đối với các hợp đồng của dự án có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, thì quy định về bảo lãnh tạm ứng được thực hiện như thế nào?
 
 A. Không bắt buộc đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi bảo lãnh tạm ứng;
 B. Trường hợp trong hợp đồng có quy định phải bảo lãnh tạm ứng thì yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi bảo lãnh tạm ứng;
 C. Đáp án a và b;
 D. Bắt buộc đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi bảo lãnh tạm ứng;
34.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán tiền thuê phòng nghỉ theo phương án nào sau đây?
 
 a. 350.000đồng/ngày/người;
 b. 450.000 đồng/ngày/người;
 c. 300.000 đồng/ngày/người;
 d. 400.000 đồng/ngày/người;
35.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN thực hiện theo nguyên tắc nào?
 
 A. Trường hợp chưa thực hiện được việc thanh toán trực tiếp, KBNN thực hiện thanh toán qua đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
 B. Nguyên tắc trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước cho người hưởng lương, trợ cấp xã hội và người cung cấp hàng hóa dịch vụ;
 C. Cả A và B
 D. Các phương án đều sai;
36.
Khi Giấy rút dự toán (tạm ứng) không thể hiện được hết nội dung tạm ứng, thì Bảng kê chứng từ thanh toán theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính được sử dụng đối với trường hợp nào dưới đây?
 
 A. Đối với những khoản chi không có hợp đồng;
 B. Đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới hai mươi triệu đồng;
 C. Đáp án A và B;
 D. Đối với những khoản chi có hợp đồng trên hai mươi triệu đồng;
37.
Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính quy định, hồ sơ do đơn vị gửi đến KBNN để kiểm soát thanh toán tiền lương là?
 
 A. Văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chứng từ chuyển tiền;
 B. Văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, danh sách những người hưởng lương được thủ trưởng đơn vị ký duyệt, quyết định tăng lương đối với cá nhân (nếu có), chứng từ chuyển tiền;
 C. Văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, danh sách những người hưởng lương được thủ trưởng đơn vị ký duyệt, chứng từ chuyển tiền;
 D. Các phương án đều đúng;
38.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư giao trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được sử dụng để đầu tư cho những trường hợp nào?
 
 a. Dự án đầu tư xây dựng mới;
 b. Đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có và Dự án đầu tư xây dựng mới;
 c. Sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục công trình, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp;
 d. Các phương án đều sai;
39.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính, một khoản chi NSNN bằng ngoại tệ thì được quy đổi và hạch toán theo phương án nào sau đây?
 
 A. Ngày công lao động;
 B. Hạch toán theo nguyên tệ;
 C. Đồng Việt nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ;
 D. Giá hiện vật;
40.
Theo Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính KBNN có trách nhiệm tạm dừng thanh toán theo yêu cầu của cơ quan tài chính (bằng văn bản) đối với các trường hợp nào?
 
 a. Tồn quỹ ngân sách các cấp không đáp ứng đủ nhu cầu chi;
 b. Trường hợp phát hiện các khoản chi vượt nguồn cho phép;
 c. Chi không đúng chế độ quy định hoặc đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo;
 d. Các phương án đều đúng;
41.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, mức vốn tạm ứng của những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng được quy định như thế nào?
 
 A. Tối đa 50% dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 B. Theo tiến độ thực hiện và theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách;
 C. Tối đa 30% dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 D. Các phương án đều đúng;
42.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20.000.000 đ trở lên, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng tối đa không vượt quá bao nhiêu % giá trị hợp đồng tại thời Điểm ký kết ?
 
 A. 30%;
 B. 40%;
 C. 50%;
 D. 60%;
43.
Theo Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính, nội dung chi nào sau đây có thể được thanh toán trực tiếp?
 
 a. Đối với các khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, các khoản đóng góp, chi cho cán bộ xã thôn, bản đương chức;
 b. Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
 c. Chi thanh toán dịch vụ công cộng; thông tin, tuyên truyền liên lạc;
 d. Các phương án đều đúng;
44.
Theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, Tài liệu, chứng từ lưu tại KBNN bắt buộc phải là bản gốc là tài liệu, chứng từ nào sau đây?
 
 a. Hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ;
 b. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
 c. Liên chứng từ kế toán; Bảng kê chứng từ thanh toán;
 d. Các phương án đều đúng;
45.
Theo quy định tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, các khoản phí nào được hạch toán, quyết toán vào mục chi khác, tiểu mục chi các khoản phí, lệ phí của các đơn vị sử dụng NSNN?
 
 a. Phí mở và duy trì tài khoản thanh toán của đơn vị tại ngân hàng thương mại (nếu có);
 b. phí chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của đơn vị vào từng tài khoản thanh toán của đối tượng thụ hưởng;
 c. các loại phí phát hành, phí thường niên của thẻ tín dụng của đơn vị (nếu có);
 d. Các phương án đều đúng;
46.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, trường hợp các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách chưa có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định, thì Kho bạc Nhà nước áp dụng phương thức chi trả ngân sách nhà nước nào sau đây:
 
 A. Thanh toán trực tiếp;
 B. Thanh toán tạm ứng;
 C. Tạm ứng;
 D. Lệnh chi tiền;
47.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, quy trình chi trả theo hình thức Lệnh chi tiền được thực hiện như như thế nào?
 
 A. Cơ quan Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung, tính chất và kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán theo quy định; ra lệnh chi tiền gửi KBNN để chi trả cho đơn vị; KBNN thực hiện xuất quỹ ngân sách và chi trả cho đơn vị theo nội dung ghi trong Lệnh chi tiền của cơ quan tài chính;
 B. Cơ quan Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung, tính chất; ra lệnh chi tiền gửi KBNN. KBNN chịu trách nhiệm kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán theo quy định; thực hiện xuất quỹ ngân sách và chi trả cho đơn vị theo nội dung ghi trong Lệnh chi tiền của cơ quan tài chính;
 C. Cơ quan Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung, tính chất và kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán theo quy định; ra lệnh chi tiền và thực hiện xuất quỹ ngân sách và chi trả cho đơn vị;
 D. KBNN chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung, tính chất và kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán theo quy định; ra lệnh chi tiền và thực hiện xuất quỹ ngân sách và chi trả cho đơn vị;
48.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, trường hợp các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách khi công việc đã hoàn thành và có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định, thì KBNN áp dụng phương thức chi trả ngân sách nhà nước nào sau đây?
 
 A. Thanh toán trực tiếp;
 B. Thanh toán tạm ứng;
 C. Tạm ứng;
 D. Lệnh chi tiền;
49.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, đối với dự án thuộc vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có tổng mức vốn dưới 1 tỷ đồng, thì hồ sơ gửi lần đầu bao gồm:
 
 A. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế- dự toán;
 B. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
 C. Hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với Khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu trở lên;
 D. Các phương án đều đúng;
50.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc TW thì mức chi hỗ trợ tiền ăn theo phương án nào sau đây?
 
 a. 180.000 đồng/ngày/người;
 b. 150.000 đồng/ngày/người;
 c. 200.000 đồng/ngày/người;
 d. 100.000 đồng/ngày/người;
51.
Theo Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 16/05/2016 của Bộ Tài chính, điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện để mua sắm trực tiếp?
 
 a. Thời hạn từ khi ký kết hợp đồng gốc đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp là 06 tháng;
 b. Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 c. Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;
 d. Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng;
52.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính “Chịu trách nhiệm về việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn” là trách nhiệm của cơ quan nào trong việc quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước ?
 
 A. Cơ quan tài chính;
 B. Kho bạc Nhà nước;
 C. Đơn vị sử dụng ngân sách;
 D. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương;
53.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau đây?
 
 A. Tạm ứng là việc chi trả các khoản chi NSNN cho đơn vị sử dụng NSNN trong trường hợp khoản chi NSNN của đơn vị sử dụng NSNN chưa có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định do công việc chưa hoàn thành;
 B. Tạm ứng là việc chi trả các khoản chi NSNN cho đơn vị sử dụng NSNN trong trường hợp khoản chi NSNN của đơn vị sử dụng NSNN có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định;
 C. Tạm ứng là việc chi trả các khoản chi NSNN cho đơn vị sử dụng NSNN trong trường hợp đơn vị sử dụng NSNN đã thực hiện ký hợp đồng với người cung cấp hàng hóa dịch vụ;
 D. Tạm ứng là việc chi trả các khoản chi NSNN cho đơn vị sử dụng NSNN trong trường hợp đơn vị sử dụng NSNN đã thanh toán tiền cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ;
54.
Theo Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, hồ sơ tạm ứng, thanh toán từ tài khoản tiền gửi của đơn vị sự nghiệp là?
 
 a. Ủy nhiệm chi dùng trong thanh toán chuyển tiếp;
 b. Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử hoặc giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi;
 c. Giấy chuyển tiền chuyển khoản, chuyển tiền điện tử;
 d. Giấy rút dự toán ngân sách;
55.
Thời hạn chi tạm ứng ngân sách nhà nước được thực hiện chậm nhất đến hết ngày nào?
 
 A. Ngày 31/12;
 B. Ngày 25/1 năm sau;
 C. Ngày 31/1 năm sau;
 D. Đáp án A và C;
56.
Theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, Hợp đồng lưu cùng chứng từ chi NSNN tại KBNN?
 
 a. Luôn luôn là bản gốc ;
 b. Là bản sao và chỉ cần có dấu giáp lai giữa các trang hợp đồng;
 c. Là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của đơn vị;
 d. Là bản chính, có chữ ký xác nhận của các bên trên từng trang hợp đồng;
57.
Đối với các khoản chi thường xuyên, khi có nhu cầu chi ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách lập hồ sơ, tài liệu nào dưới đây gửi KBNN?
 
 A. Giấy rút dự toán ngân sách;
 B. Giấy rút vốn đầu tư;
 C. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
 D. Đáp án B và C;
58.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện chi NSNN?
 
 A. Đã có trong dự toán chi NSNN được giao;
 B. Đơn vị chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi;
 C. Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
 D. Có đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán theo quy định;
59.
Chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư theo Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN là khoản chi phục vụ cho các hoạt động nào sau đây?
 
 a. Chỉ phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước;
 b. Chỉ phục vụ cho hoạt động sự nghiệp;
 c. Phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp;
 d. Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho những cơ sở hạ tầng then chốt;
60.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, thì mức phụ cấp lưu trú trả cho người ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo theo phương án nào sau đây?
 
 a. 100.000 đồng/ngày/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
 b. 150.000 đồng/ngày/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
 c. 200.000 đồng/ngày/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
 d. 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
61.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, đối với các khoản chi theo hình thức rút dự toán tại KBNN, hồ sơ gửi khi tạm ứng/thanh toán không bao gồm những nội dung nào sau đây ?
 
 A. Hợp đồng mua sắm hàng hóa;
 B. Giấy rút dự toán;
 C. Bảng kê chứng từ thanh toán;
 D. Danh sách thi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ;
62.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối với Lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương, được thanh toán theo hoá đơn thực tế tiền thuê phòng ngủ theo phương án nào sau đây?
 
 a. 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác;
 b. 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác;
 c. 1.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác;
63.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau đây?
 
 A. Thanh toán tạm ứng là việc chuyển từ tạm ứng sang thanh toán khi khoản chi đã hoàn thành và có đủ hồ sơ chứng từ để thanh toán;
 B. Thanh toán tạm ứng là việc chi trả các khoản chi NSNN cho đơn vị sử dụng NSNN trong trường hợp khoản chi NSNN của đơn vị sử dụng NSNN chưa có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định do công việc chưa hoàn thành;
 C. Thanh toán tạm ứng là việc thanh toán trực tiếp cho đơn vị khi khoản chi đã hoàn thành và có đủ hồ sơ chứng từ để thanh toán;
 D. Thanh toán tạm ứng là việc chuyển từ tạm ứng sang thanh toán khi khoản chi chưa hoàn thành và chưa có đủ hồ sơ chứng từ để thanh toán;
64.
Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có) được sử dụng trích lập quỹ bổ sung thu nhập theo phương án nào sau đây?
 
 a. Tối đa không quá 0,5 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định;
 b. Tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định;
 c. Tối đa không quá 1,5 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định;
 d. Tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định;
65.
Những trường hợp nào sau đây thuộc phạm vi của Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN?
 
 a. Ủy nhiệm chi dùng trong thanh toán chuyển tiếp;
 b. Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử hoặc giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi;
 c. Giấy chuyển tiền chuyển khoản, chuyển tiền điện tử;
 d. Giấy rút dự toán ngân sách;
66.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh thì mức chi chi hỗ trợ tiền ăn theo phương án nào sau đây?
 
 a. 50.000 đồng/ngày/người;
 b. 150.000 đồng/ngày/người;
 c. 90.000 đồng/ngày/người;
 d. 100.000 đồng/ngày/người;
67.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, mức vốn tạm ứng của những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng được quy định như thế nào?
 
 A. Tối đa 50% dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 B. Theo tiến độ thực hiện và theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách;
 C. Tối đa 30% dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 D. Các phương án đều đúng;
68.
Theo Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 16/05/2016 của Bộ Tài chính, Trường hợp nào sau đây được áp dụng chào hàng cạnh tranh trong mua sắm tài sản, hàng hóa thông dụng?
 
 a. Gói thầu có giá trị dưới 05 tỷ đồng;
 b. Gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng;
 c. Gói thầu có giá trị dưới 02 tỷ đồng;
 d. Gói thầu có giá trị không quá 02 tỷ đồng;
69.
Theo Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính, đối tượng chi trả theo hình thức lệnh chi tiền không áp dụng cho đối tượng nào sau đây?
 
 a. Chi cho các đơn vị, các tổ chức kinh tế, xã hội có quan hệ thường xuyên với ngân sách nhà nước;
 b. Chi trả nợ nước ngoài;
 c. Chi cho vay của ngân sách nhà nước;
 d. Các phương án đều đúng;
70.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012, Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính, trong việc quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, KBNN không có trách nhiệm nào sau đây?
 
 A. Kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi của đơn vị gửi đến KBNN;
 B. Thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách đủ điều kiện chi;
 C. Đình chỉ, từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và không đủ điều kiện chi theo quy định của pháp luật;
 D. Kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị theo quy định;
71.
Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính không áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?
 
 A. Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;
 B. Các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; Các khoản chi của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
 C. Chi của ngân sách xã thực hiện bằng hình thức rút dự toán;
 D. Đáp án A và C;
72.
Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, các đơn vị giao dịch được phép chi bằng tiền mặt những khoản chi nào?
 
 a. Các khoản chi của đơn vị giao dịch có giá trị nhỏ không vượt quá 05 triệu đồng đối với một khoản chi;
 b. Các khoản chi của đơn vị giao dịch có giá trị nhỏ không vượt quá 10 triệu đồng đối với một khoản chi;
 c. Các khoản chi của đơn vị giao dịch có giá trị nhỏ không vượt quá 15 triệu đồng đối với một khoản chi;
 d. Các khoản chi của đơn vị giao dịch có giá trị nhỏ không vượt quá 20 triệu đồng đối với một khoản chi;
73.
Trường hơp đơn vị có hồ sơ đề nghị tạm ứng của khoản chi có giá trị hợp đồng là 300.000.000 đồng, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng ký kết giữa đơn vị sử dụng ngân sách với nhà cung cấp hàng hóa là 150.000.000 đồng và dự toán năm được duyệt cho khoản chi đó là 100.000.000đ, thì Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, KBNN thực hiện tạm ứng tối đa là bao nhiêu ?
 
 A. 100.000.000đ;
 B. 150.000.000đ;
 C. 200.000.000đ;
 D. 300.000.000đ;
74.
Trường hợp cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính quyết định chi vượt quá mức chi quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì KBNN xử lý thế nào?
 
 A. Chấp nhận thanh toán;
 B. Không chấp nhận thanh toán;
 C. Chấp nhận thanh toán nếu có văn bản đề nghị của thủ trưởng đơn vị;
 D. Đáp án A và B;
75.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, trường hợp các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách khi công việc đã hoàn thành và có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định, thì KBNN áp dụng phương thức chi trả ngân sách nhà nước nào sau đây?
 
 A. Thanh toán trực tiếp;
 B. Thanh toán tạm ứng;
 C. Tạm ứng;
 D. Lệnh chi tiền;
76.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, trường hợp các khoản chi ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách chưa có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định, thì Kho bạc Nhà nước áp dụng phương thức chi trả ngân sách nhà nước nào sau đây:
 
 A. Thanh toán trực tiếp;
 B. Thanh toán tạm ứng;
 C. Tạm ứng;
 D. Lệnh chi tiền;
77.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, khi kiểm soát thanh toán đối với các trường hợp nào dưới đây thì KBNN phải yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bảng xác định kết quả tiết kiệm chi theo năm?
 
 A. Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP;
 B. Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các Nghị định trong từng lĩnh vực; Nghị quyết số 77/NQ-CP;
 C. Cả a và b;
 D. Đối với các khoản chi tiền lương;
78.
Theo Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, trường hợp nào sau đây quy định không đúng về thời hạn xử lý hồ sơ từ thời điểm cán bộ kiểm soát chi ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi theo quy định đến khi xử lý thanh toán xong cho khách hàng?
 
 a. Đối với các khoản tạm ứng và thanh toán trực tiếp: thời hạn xử lý tối đa 02 ngày làm việc;
 b. Trường hợp thanh toán các khoản chi có hồ sơ đơn giản: thời hạn xử lý trong 01 ngày làm việc;
 c. Trường hợp thanh toán khoản chi có hồ sơ phức tạp: thời hạn xử lý tối đa là 04 ngày làm việc;
 d.Đối với các khoản thanh toán tạm ứng: thời hạn xử lý tối đa là ba ngày làm việc;
79.
Theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính thời điểm thanh toán tạm ứng các khoản chi có hợp đồng (đối với các khoản chi tạm ứng bằng chuyển khoản) của đơn vị sử dụng NSNN theo phương án nào sau đây?
 
 a. Ngay sau khi thanh toán lần cuối hợp đồng và kết thúc hợp đồng;
 b. Chậm nhất ngày 05 của tháng sau;
 c. Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng sau;
 d. Chậm nhất ngày 05 của tháng đầu quý sau;
80.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, việc quản lý, kiểm soát tạm ứng, thanh toán đối với vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của các dự án có tổng mức vốn từ 1 tỷ đồng trở lên được thực hiện như thế nào?
 
 A. Thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN của Bộ Tài chính;
 B. Thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN;
 C. Không thực hiện theo 2 thông tư nêu trên;
 D. Các phương án đều sai;
81.
Thời hạn thanh toán kinh phí sự nghiệp hàng năm đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia?
 
 A. Ngày 31/1 năm sau;
 B. Ngày 31/3 năm sau;
 C. Ngày 30/6 năm sau;
 D. Ngày 30/4 năm sau;
82.
Khi kiểm soát, thanh toán đối với thanh toán cá nhân thuê ngoài (đối với trường hợp phải gửi Hợp đồng) theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính đơn vị phải gửi biên bản nghiệm thu trong trường hợp nào dưới đây?
 
 A. Thanh toán từng lần và thanh toán lần cuối;
 B. Tạm ứng hợp đồng;
 C. Thanh toán lần cuối;
 D. Cả 3 trường hợp trên đều sai;
83.
Trường hợp cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, thanh toán các hoạt động đặc thù chưa được quy định tại các văn bản pháp luật thì KBNN xử lý như thế nào?
 
 A. Từ chối thanh toán;
 B. Căn cứ vào mức chi cho các hoạt động đặc thù quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;
 C. Căn cứ vào văn bản của Thủ trưởng cơ quan quyết định về mức chi cho các hoạt động đặc thù (trong trường hợp chưa được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ);
 D. Đáp án b và c;
84.
Thông tư số13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, khoản chi nào được phép chi bằng tiền mặt?
 
 a. Các khoản chi thanh toán cá nhân, bao gồm: tiền lương; tiền công; phụ cấp lương; học bổng học sinh, sinh viên; tiền thưởng;…
 b. Các khoản chi giải phóng mặt bằng trực tiếp cho dân;
 c. Chi một số nhiệm vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ, bao gồm: mật phí; phụ cấp, tiền ăn hạ sỹ quan binh sĩ;
 d. Các phương án đều đúng;
85.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, khi kiểm soát thanh toán đối với các trường hợp nào dưới đây thì đơn vị sử dụng ngân sách không phải gửi KBNN Bảng xác định kết quả tiết kiệm chi theo năm?
 
 A. Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP;
 B. Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của Đơn vị sự nghiệp thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các Nghị định trong từng lĩnh vực; Nghị quyết số 77/NQ-CP;
 C. Đối với các khoản chi tiền lương;
 D. Đáp án a và b;
86.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, mức chi Chi giải khát giữa giờ theo phương án nào sau đây?
 
 a. 15.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
 b. 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
 c. 30.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
 d. 50.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu;
87.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau đây?
 
 A. Thanh toán tạm ứng là việc chuyển từ tạm ứng sang thanh toán khi khoản chi đã hoàn thành và có đủ hồ sơ chứng từ để thanh toán;
 B. Thanh toán tạm ứng là việc chi trả các khoản chi NSNN cho đơn vị sử dụng NSNN trong trường hợp khoản chi NSNN của đơn vị sử dụng NSNN chưa có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định do công việc chưa hoàn thành;
 C. Thanh toán tạm ứng là việc thanh toán trực tiếp cho đơn vị khi khoản chi đã hoàn thành và có đủ hồ sơ chứng từ để thanh toán;
 D. Thanh toán tạm ứng là việc chuyển từ tạm ứng sang thanh toán khi khoản chi chưa hoàn thành và chưa có đủ hồ sơ chứng từ để thanh toán;
88.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối tượng được thanh toán tiền đi công tác bằng phương tiện máy bay hạng ghế thương gia theo phương án nào sau đây?
 
 a. Bộ trưởng và các chức danh tương đương;
 b. Thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên;
 c. Phó trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 d. Các phương án đều đúng;
89.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối với Lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương, được thanh toán theo hoá đơn thực tế tiền thuê phòng ngủ theo phương án nào sau đây?
 
 a. 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác;
 b. 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác;
 c. 1.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng, không phân biệt nơi đến công tác;
90.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012, Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính, trong việc quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, KBNN không có trách nhiệm nào sau đây?
 
 A. Kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi của đơn vị gửi đến KBNN;
 B. Thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách đủ điều kiện chi;
 C. Đình chỉ, từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và không đủ điều kiện chi theo quy định của pháp luật;
 D. Kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị theo quy định;
91.
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định khoản kinh phí quản lý hành chính nào sau đây không thuộc đối tượng giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ?
 
 a. Các khoản chi thanh toán cá nhân;
 b. Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn;
 c. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;
 d. Các khoản chi khác có tính chất thường xuyên;
92.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu được quy định như thế nào?
 
 A. Khoản chi phải bảo lãnh tạm ứng theo quy định pháp luật hiện hành;
 B. Khoản chi mà hợp đồng có thỏa thuận bảo lãnh tạm ứng;
 C. Khoản chi phải bảo lãnh tạm ứng theo quy định pháp luật hiện hành hoặc khoản chi mà hợp đồng có thỏa thuận bảo lãnh tạm ứng;
 D. Các phương án đều sai;
93.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác theo phương án nào sau đây?
 
 a. 1.200.000 đồng/ngày/ người, không phân biệt nơi đến công tác;
 b. 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác;
 c. 1.500.000 đồng/ngày/ người, không phân biệt nơi đến công tác;
 d. 2.500.000 đồng/ngày/ người, không phân biệt nơi đến công tác;
94.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán tiền thuê phòng nghỉ theo phương án nào sau đây?
 
 a. 350.000đồng/ngày/người;
 b. 450.000 đồng/ngày/người;
 c. 300.000 đồng/ngày/người;
 d. 400.000 đồng/ngày/người;
95.
Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư giao trong dự toán NSNN của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được sử dụng để đầu tư cho những trường hợp nào?
 
 a. Dự án đầu tư xây dựng mới;
 b. Đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có và Dự án đầu tư xây dựng mới;
 c. Sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục công trình, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có của cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp;
 d. Các phương án đều sai;
96.
Theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, hồ sơ gửi lần đầu đến KBNN không bao gồm?
 
 a. Dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao;
 b. Hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ (Đối với khoản chi có giá trị hợp đồng từ hai mươi triệu đồng trở lên);
 c. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (trường hợp khoản chi phải thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu);
 d. Công văn của đơn vị dự toán cấp trên về phân bổ dự toán cho đơn vị trực thuộc;
97.
Theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, thì mức phụ cấp lưu trú trả cho người ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo theo phương án nào sau đây?
 
 a. 100.000 đồng/ngày/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
 b. 150.000 đồng/ngày/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
 c. 200.000 đồng/ngày/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
 d. 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo;
98.
Theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính, Cơ quan Tài chính và KBNN thực hiện tạm cấp kinh phí ngân sách cho đơn vị sử dụng NSNN với mức tạm cấp hàng tháng theo phương án nào sau đây?
 
 a) Tối đa không vượt quá mức chi bình quân 1 tháng của năm trước;
 b) Tối đa không vượt quá mức chi bình quân 2 tháng của năm trước;
 c) Tối thiểu không thấp hơn mức chi bình quân 1 tháng của năm trước;
 d) Theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách;
99.
Theo Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp nào sau đây?
 
 a. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn;
 b. Đảm bảo tồn ngân KBNN để đáp ứng các nhu cầu chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
 c. Chịu trách nhiệm nhập dự toán chi Ngân sách vào TABMIS theo quy định;
 d. Đảm bảo tồn quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng các nhu cầu chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
100.
Thời hạn thanh toán tạm ứng nào không đúng quy định Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của BTC?
 
 a. Đối với những khoản chi tạm ứng bằng tiền mặt đã hoàn thành và đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán, các đơn vị sử dụng ngân sách phải thanh toán tạm ứng với KBNN chậm nhất ngày cuối cùng của tháng sau;
 b. Đối với những khoản chi tạm ứng bằng chuyển khoản: các khoản không có hợp đồng đã hoàn thành và đủ hồ sơ chứng từ thanh toán, các đơn vị sử dụng ngân sách phải thanh toán tạm ứng với KBNN chậm nhất ngày cuối cùng của tháng sau;
 c. Đối với những khoản chi có hợp đồng, ngay sau khi thanh toán lần cuối hợp đồng và kết thúc hợp đồng, các đơn vị sử dụng ngân sách phải làm thủ tục thanh toán tạm ứng với KBNN;
 d. Đối với những khoản chi tạm ứng bằng chuyển khoản với những khoản chi có hợp đồng, các đơn vị sử dụng ngân sách phải làm thủ tục thanh toán tạm ứng với KBNN chậm nhất ngày cuối cùng của tháng sau cho từng lần tạm ứng;
Tags:

Đọc nhiều tuần qua: