Sự khác nhau giữa will be V_ing và will be V3 – Cấu trúc và cách dùng will trong tiếng Anh

Sự khác nhau giữa will be V_ing và will be V3 – Cấu trúc và cách dùng will trong tiếng Anh. Sự khác nhau giữa will be V-ing và will be V3 là câu hỏi mà các bạn đang học Toeic quan tâm. Trong bài thi Toeic, dạng câu hỏi này cũng thường được ra thi. Nếu không cẩn thận, thí sinh rất dễ bị mắc bẫy và làm bài sai.

WILL BE V3

Đây là mẫu câu bị động, đã rất quen thuộc với các bạn. Thường trong đề thi, sau “Will be V3” có giới từ “BY”

Ex: Euro 2016 will be held in France (Euro 2016 sẽ được tổ chức tại Pháp)

WILL BE V-ING

1) Đây là cấu trúc nhấn mạnh ý nghĩa cho hành động diễn ra trong tương lai.

Ex: We will throw a party this Sunday (Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc vào Chủ nhật này)

Để nhấn mạnh sự việc này ta sẽ nói là “We will be throwing a party this Sunday”.

2) Cấu trúc “will be V-ing” trong mẫu ngữ pháp này dùng để nhấn mạnh ý nghĩa cho hành động sẽ diễn ra trong tương lai, không liên quan đến thì “Tương lai tiếp diễn”. Vì vậy, nếu các bạn dịch “sẽ đang …” là không đúng nhé.

Mẹo làm bài đối với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án thường hoặc là V-ING, hoặc là V3

Nếu câu mang nghĩa chủ động, ta chọn V-ING

Nếu câu mang nghĩa bị động, ta chọn V3 (Hoặc nếu sau chỗ trống có giới từ “By”, chắc chắn ta chọn V3)

Cấu trúc và cách dùng will trong tiếng Anh

1. Cấu trúc của “will” trong thì tương lai đơn:

Thể khẳng định: (+)

Subject + will + Verb-infinitive.

Thể phủ định: (-)

Subject + won’t (will + not) + Verb-infinitive.

Thể nghi vấn: (?)

Will + Subject + Verb-infinitive?

Câu trả lời Yes:

Yes, + Subject + will.

Câu trả lời No :

No, + Subject + won’t (will + not).

Ví dụ:

(+) I will get married next year.

(+) We will pass the exam.

(+) My family will go to Nha Trang next summer.

(-) I will not get married next year.

(-) We won’t pass the exam.

(-) My family won’t go to Nha Trang next summer.

(?) Will you get married next year?

(?) Will your family go to Nha Trang next year?

2. Cách sử dụng “will” trong thì tương lai đơn

Cách dùng thì tương lai đơn

Ví dụ về thì tương lai đơn

Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

We will see what we can help you.

(Chúng tôi sẽ xem để có thể giúp gì cho anh).

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Will you open the door?

Anh đóng cửa giúp tôi được không → lời yêu cầu

Will you come to lunch?

Trưa này cậu tới ăn cơm nhé  → lời mời

Diễn đạt dự đoán không có căn cứ

People will not go to Jupiter before 22nd century.

(Con người sẽ không thể tới sao Mộc trước thế kỉ 22).

Một số ví dụ khác về cách sử dụng “Will” trong Tiếng Anh:

– I’m afraid I won’t be able to come tomorrow.

– Because of the train strike, the meeting won’t take place at 9 o’clock.

– We will probably stay in some sort of mountain lodge there.

– The best player on the tour will get a special trophy.

– I think it will be extremely hot there.

– You’ll have to let me know when it arrives.

– She will be able to live nearer her parents if she gets the job.

– If she gets the job, she will have to move to Germany.

– I’ll take a day off if the weather’s fine next week.

– What will you do with that soup? Will you just put it in the fridge or will you freeze it?

– I think I’ll have some orange juice, actually.

*** Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn:

Will thường đi với các trạng từ chỉ thời gian như: tomorrow , next day/week/ year/ century…

3. Shall or will ?

Shall / will đều là các trợ động từ (auxiliary verb) dùng trong thì Tương lai đơn với nghĩa là sẽ.

Trước đây, người ta phân chia:

Shall / will

Ví dụ

Shall for 1st person (ngôi thứ 1)

Single : I shall be there soon

Plural  : We shall be there soon

Will for  2nd person (ngôi thứ 2)

Single and plural : You will be there soon

Will for  3rd person (ngôi thứ 3)

Single : He/She/It will be there soon.

Plural : They will be there soon.

Ngày nay, Shall ít được sử dụng hơn, đặc biệt là trong tiếng Anh Mỹ. Người ta sử dụng Will trong mọi chủ ngữ.

Tuy nhiên, nguyên tắc này còn được áp dụng trong các bài thi và bài viết mang tính học thuật cao hơn

Cấu trúc và cách dùng Will trong tiếng Anh

(Cách dùng Shall trong Tiếng Anh)

4. Will trong câu hỏi đuôi (Tag questions)

Câu hỏi đuôi là một dàng câu hỏi rất thông dụng trong Tiếng Anh, là một câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu trần thuật.

Cấu trúc:

Positive statement, negative question tag?

Sau câu mệnh lệnh dùng (Do…/Don’t do v.v… ), câu hỏi đuôi thường là … , will you?

Ví dụ:

– You won’t forget to take the cake out of the oven, will you?

– It’ll take quite a long time to get there, won’t it?

– Open the door, will you?

– Don’t be late, will you?

Đọc nhiều tuần qua: