Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Hóa tuyển dụng 13 viên chức kế toán năm 2020

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thanh Hóa tuyển dụng 13 viên chức kế toán năm 2020. Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 781/SNV-CCVC ngày 27/4/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (kèm theo Công văn số 823/SLĐTBXH-VP ngày 30/3/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

I. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 781/SNV-CCVC ngày 27/4/2020 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Giao Giám đốc Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội xây dựng phương án và thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính sau:

1. Số lượng cần tuyển: 13 người.

2. Vị trí việc làm và trình độ chuyên môn cần tuyển:

– Vị trí việc làm Công tác xã hội: 06 người, yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học, Quản trị nhân lực, Bảo hiểm.

– Vị trí việc làm Tâm lý: 01 người, yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Tâm lý học, Xã hội học, Công tác xã hội.

– Vị trí việc làm Y tế, điều dưỡng: 02 người, yêu cầu tốt nghiệp, trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Y sỹ, Xét nghiệm y học.

– Vị trí việc làm Kế toán: 01 người, yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính – Kế toán.

– Vị trí việc làm Quản trị: 01 người, yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Kinh tế quốc tế.

– Vị trí việc làm Sản xuất dụng cụ chỉnh hình: 01 người, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, Quản trị kinh doanh.

– Vị trí việc làm Văn thư, thủ quỹ: 01 người, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Văn thư, lưu trữ; Xã hội học.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Đảm bảo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Về phương thức tuyển dụng:

Thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy định hiện hành của pháp luật.

Trong đó, ưu tiên xét tuyển trước cho những người đang là lao động hợp đồng có quỹ lương theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại đơn vị, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng lao động.

II. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: