Tài liệu ôn thi kế toán 2020 – Đề Thi CPA 2016 Môn Kế Toán Tài Chính Kế Toán Quản Trị Nâng Cao (đề lẻ)

Tài liệu ôn thi kế toán 2020 – Đề Thi CPA 2016 Môn Kế Toán Tài Chính Kế Toán Quản Trị Nâng Cao. Đề thi CPA năm 2016 môn kế toán tai chính kế toán quản trị nâng cao ( đề lẻ)

Tài liệu ôn thi kế toán 2020 - Đề Thi CPA 2016 Môn Kế Toán Tài Chính Kế Toán Quản Trị Nâng Cao (đề lẻ)
Tài liệu ôn thi kế toán 2020 – Đề Thi CPA 2016 Môn Kế Toán Tài Chính Kế Toán Quản Trị Nâng Cao (đề lẻ)
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT (đề lẻ) 
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ    MÔN THI: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO
                                NĂM 2016                                                                                            .                          Thời gian làm bài 180 phút                                                               

Câu 1: (2 điểm)

Theo VAS01, các yếu tố liên quan trực tiếp đến đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là gì? Các yếu tố đó được ghi nhận khi nào? Cho ví dụ minh họa trong trường hợp ghi nhận doanh thu, chi phí

Câu 2: (2 điểm)

Phân biệt tài sản cố định vô hình và lợi thế thương mại (khái niệm, đặc điểm, điều kiện ghi nhận, cách xác định nguyên giá hoặc giá trị, khấu hao, thanh lý (nhượng bán). Từ đó hãy trình bày phương pháp kế toán của tài sản cố định vô hình và lợi thế thương mại (nghiệp vụ tăng và khấu hao, phân bổ).

Câu 3: (2 điểm) Bài tập tình huống công ty Nam Hà – Đề thi CPA 2016 Môn kế toán – đề lẻ

Công ty Nam Hà mua 100% cổ phần của công ty Vân Nam và trở thành công ty mẹ của công ty Vân Nam từ ngày 1.1.2012. Giữa 2 công ty có một số nghiệp vụ nội bộ phát sinh như sau: (đơn vị tính: nghìn đồng)

1.Trong tháng 7 năm 2014, công ty Nam Hà bán hàng tồn kho cho công ty Vân Nam với mức doanh thu 15.000. Hàng tồn kho này có mức giá vốn hàng bán 10.000 đối với công ty Nam Hà. Ngày 31.12.2014, – số hàng này vẫn chưa được công ty Vân Nam bán cho bên thứ 3. Số hàng tồn kho còn lại được bán hết trong năm 2015.

2. Ngày 1.07.2014, công ty Nam Hà. bán một thiết bị mới cho công ty Vân Nam, giá bán 120.000, nguyên giá 100.000. Thiết bị này là tài sản cố định đối với cả bên bán và bên mua, được sử dụng cho mục đích bán hàng của công ty Vân Nam. Tỷ lệ khấu hao năm của thiết bị là 10% theo nguyên giá.

3. Ngày 01.07.2015, công ty Vân Nam bán một thiết bị cho công ty Nam Hà với mức giá bán 60.000, giá vốn hàng bán 40.000. Thiết bị này là hàng tồn kho đối với công ty Vân Nam nhưng là tài sản cố định đối với công ty Nam Hà và được sử dụng cho mục đích quản lý doanh nghiệp. Tỷ lệ khấu hao năm là 10% theo nguyên giá.

4. Trong tháng 12.2015, công ty Vân Nam công bố cổ tức được chia là 30.000, số cổ — tức này được thanh toán vào tháng 12.2015.

 Yêu cầu:

Lập các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty Nam Hà và công ty Vân Nam cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Tài liệu bổ sung:

_ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Câu 4 (2 điểm) Bài tập tình huống công ty CP XYZ – Đề thi CPA 2016 môn kế toán – đề lẻ

 Công ty cổ phần XYZ tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất 10%. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cty XYZ như sau:

a/ Cty XYZ phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 10.000.000.000đ thu được bằng tiền gởi ngân hàng, sau 3 năm có quyền chọn chuyền đôi cô phiếu phổ thông, kế toán xác định giá trị phần nợ gốc (gồm vốn gốc +nợ phải trả theo lãi suất thị trường) là 8.500.000.000đ. Chi phí phát hành trái phiếu là 90.000.000đ chưa thanh toán cho công ty chứng khoán.

b/ Cty XYZ bán hàng theo chương trình khuyến mãi, khách hàng mua 10 sp tặng 2 sp. Trong ngày đã bán được 10 sp thu bằng tiền mặt và tặng 2 sp. Giá xuất kho. thành phâm 400.000đ/sp, giá bán chưa thuê 600.000đ/sp.

c/ Cty XYZ thực hiện chương trình quảng bá sản phẩm SX, tặng sản phẩm chủ khách hàng không kèm điều kiện mua hàng, trong ngày đã xuât kho biếu tặng 20sp, giá xuất kho 30.000đ/sp, giá bán chưa thuế 50.000đ/sp.

d/ Cty XYZ mua hàng hóa chuyển thẳng bán cho cty D, trị giá mua chưa thuế 50.000.000đ và bao bì (sử dụng 1 lần) để gói hàng bán theo hàng hóa, trị giá mua chưa thuế 5.000.000đ. Cty D đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán, trị giá bán chưa thuế 70.000.000đ, tiền mua và bán chưa thanh toán.

e/ Ngày, Cty XYZ vay ngắn hạn ngân hàng 12 tháng, số tiền vay 1.000.000.000đ để xây dựng cửa hàng bán lẻ. Lãi suất 12%/năm, trả lãi và gốc khi đáo hạn. Cửa hàng xây dựng từ ngày 1/4 đến ngày 30/9 thì hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức với nguyên giá 2.000.000.000đ, khấu hao theo đường thẳng 20 năm. Hãy ghi các bút toán vào các thời điểm ngày 1/4, và các thời điểm lập báo cáo tài chính theo quý và kết thúc niên độ kế toán ngày 31/12,

Câu 5: (2 điểm) Bài tập tình huống công ty xe đạp Việt Hàn – Đề thi CPA 2016 môn kế toán – đề lẻ

Công ty xe đạp Việt Hàn. có thể bán các sản phẩm của mình cho các cửa hàng bán lẻ dưới dạng đã được lắp ráp hoặc chưa được lắp ráp. Giá thành sản xuất của một chiếc xe đạp chưa được lắp ráp bao gồm các khoản như sau:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp / sản phẩm 150.000
Chi phí nhân công trực tiếp / sản phẩm 70.000
Chi phí sản xuất chung biến đổi ( 70% chi phí nhân công trực tiếp) / sản phẩm 49.000
Chi phí sản xuất chung cố định ( 30% chi phí nhân công trực tiếp ) / sản phẩm 21.000
Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm 290.000

Xe đạp chưa lắp rắp được bán cho các cửa hàng bán lẻ với giá 400.000 đồng/chiếc.

Công ty xe đạp Việt Hàn hiện đang có năng lực sản xuất dư thừa, và năng lực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì. Sau khi nghiên cứu, lãnh đạo của công ty kết luận rằng một phần năng lực này có thể được sử dụng để lắp ráp xe đạp và bán với giá 450.000 đồng/chiếc. Nếu tiếp tục lắp ráp xe đạp thì sẽ phát sinh bổ sung các khoản chỉ phí sau:

Chi phí nguyên vật liệu 5
Chi phí nhân công trực tiếp 20
Chi phí sản xuất chung biến đổi 70% chi phí nhân công trực tiếp phát sinnh bổ sung

 

Chỉ phí sản xuất chung có định không phát sinh thêm nếu tiếp tục thực hiện lắp ráp.

Yêu cầu:

1. Công ty xe đạp Việt Hàn nên bán ngay hay tiếp tục gia công chế biến? Tại sao?

2. Phân tích ít nhất 4 yếu tố định tính liên quan đến phương án tiếp tục lắp ráp xong rồi mới bán.

Ghi chú:

Giả định các doanh nghiệp trong các câu hỏi thi đều kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTT ŒT theo phương pháp khẩu trừ, tất cả các kỳ kê toán thực hiện kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cũng như các chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan và các văn bản sửa đổi, bồ sung.

Đọc nhiều tuần qua: