Tổng hợp một số đề thi thử có đáp án trắc nghiệm chuyên ngành

Tổng hợp một số đề thi thử có đáp án trắc nghiệm chuyên ngành . Nguồn từ group cùng ôn thuế của anh Trịnh Duy Phong chia sẻ kèm link tương ứng

Đáp án:

1 C 11 A 21 D 31 D
2 C 12 D 22 D 32 C
3 B 13 B 23 D 33 A
4 D 14 C 24 C 34 D
5 A 15 C 25 C 35 A
6 A 16 D 26 B 36 D
7 B 17 C 27 D 37 A
8 C 18 C 28 C 38 D
9 D 19 C 29 A 39 B
10 D 20 D 30 C 40 B
 
Link Gốc: https://www.facebook.com/groups/cungonthithue/permalink/1989117457986648/
 
 
Đáp án:
Link gốc: https://www.facebook.com/groups/cungonthithue/permalink/1995610724003988/

Đọc nhiều tuần qua: