Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tuyển dụng 11 viên chức

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tuyển dụng 11 viên chức

Ngày 07/10/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4546/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2020.

Theo Quyết định, UBND Thành phố Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2020, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 11 người, cụ thể như sau:

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp: 6 chỉ tiêu;

Phòng Dịch vụ việc làm, đào tạo và bồỉ dưỡng: 3 chỉ tiêu;

Phòng Hành chính tổng hợp: 2 chỉ tiêu.

Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung, quy trình tuyển dụng: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Kinh phí: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách cấp.

Quyết định số 4546/QĐ-UBND 

Nguồn tin : http://hiza.gov.vn/

Đọc nhiều tuần qua: