Cục Báo chí Hà Nội thông báo tuyển dụng chuyên viên thanh tra,chuyên viên hành chính,… năm 2020

Cục Báo chí Hà Nội thông báo tuyển dụng chuyên viên thanh tra,chuyên viên hành chính,… năm 2020

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức của Cục Báo chí năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 3505/BTTTT-TCCB ngày 11/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, văn bản số 801/TCCB ngày 17/12/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Báo chí, Cục Báo chí thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Tuyển tối đa 05 công chức cho 04 vị trí việc làm cụ thể (Xem ảnh đính kèm)

II. Hình thức tuyển dụng, mô tả công việc, điều kiện dự tuyển các vị trí tuyển dụng

A. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

B. Mô tả công việc của các vị trí cần tuyển:

1. Vị trí 01: Chuyên viên quản lý báo chí Trung ương
– Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án quản lý báo chí.
– Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp xử lý sai phạm các cơ quan báo in, báo điện tử Trung ương.
– Thẩm định hồ sơ, trình cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các loại giấy phép liên quan đến hoạt động báo in, báo điện tử, thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí ở trung ương và các tổ chức khác theo phân công.
– Tham mưu, xây dựng văn bản cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng biên tập cơ quan báo chí trung ương; văn bản Hiệp y khen thưởng cho cá nhân, cơ quan báo chí Trung ương.
– Thẩm định hồ sơ, trình cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép xuất bản bản tin, Giấy phép xuất bản đặc san
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
2. Vị trí 02: Chuyên viên quản lý báo chí địa phương
– Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án quản lý báo chí.
– Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp xử lý sai phạm các cơ quan báo in, báo điện tử địa phương.
– Thẩm định hồ sơ, trình cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các loại giấy phép liên quan đến hoạt động báo in, báo điện tử, thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí ở địa phương và các tổ chức khác theo phân công.
– Tham mưu, xây dựng văn bản cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng biên tập cơ quan báo chí địa phương; văn bản Hiệp y khen thưởng cho cá nhân, cơ quan báo chí địa phương.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
3. Vị trí 03: Chuyên viên thanh tra
– Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành hàng năm của Cục.
– Tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành báo chí (báo in, báo điện tử) theo quy định của pháp luật.
– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
– Tham gia các Đoàn thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu.
– Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
– Tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
– Tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
4. Vị trí 04: Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp
– Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo tổng kết, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất của Cục.
– Tham mưu thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động theo quy định.
– Tham mưu thực hiện áp dụng ISO trong hoạt động của Cục.
– Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của Cục.
– Tham gia Ban Biên tập trang tin điện tử của Cục.
– Theo dõi, thực hiện các đề án Bộ giao.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

C. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức của Cục Báo chí năm 2020, cụ thể:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (theo chi tiết tại Mục 2 dưới đây);
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Điều kiện cụ thể theo vị trí việc làm:
2.1. Vị trí 01: Quản lý báo chí Trung ương và Vị trí 02: Quản lý báo chí địa phương
– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành báo chí, luật;
– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Yêu cầu về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT);
– Yêu cầu về kinh nghiệm: Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí.
2.2. Vị trí 03: Thanh tra
– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật, báo chí;
– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Yêu cầu về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT);
– Yêu cầu về kinh nghiệm: Có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực luật, báo chí.
2.3. Vị trí 04: Hành chính – Tổng hợp
– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành về hành chính, báo chí, luật, khoa học xã hội và nhân văn;
– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Yêu cầu về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT);
– Yêu cầu về kinh nghiệm: Có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, báo chí, luật.

D. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng thêm điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

III.Nội dung, hình thức thi tuyển công chức

1. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức:
Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể thi tuyển công chức thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:
– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
– Phần II: Ngoại ngữ: 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.
– Phần III: Tin học: 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
c) Miễn thi phần tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết a điểm 1.1, mục III Thông báo này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại điểm 1.2, mục III Thông báo này.
1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Hình thức thi: Phỏng vấn (Thời gian: 30 phút; Thang điểm: 100 điểm).
Không thực hiện việc phúc khảo đối với hình thức phỏng vấn.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. Phiếu đăng kí dự tuyển, địa điểm, thời gian nộp và thi.

1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức đăng ký dự tuyển theo Phiếu dự tuyển (kèm theo) vào một vị trí việc làm tại Cục Báo chí (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng), người đăng ký dự tuyển công chức chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký đăng ký dự tuyển
Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 31/12/2020 (giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu).
3. Địa điểm và hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
– Địa điểm: Văn phòng Cục Báo chí, số 7 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 0243.9446294.
– Hình thức: Qua đường bưu chính theo địa chỉ như trên hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức
– Thời gian thi: Quý I/2021 (thời gian cụ thể sẽ thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển).
– Địa điểm thi: Thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển).
– Lệ phí thi: Ứng viên đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đồng/thí sinh.

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);