Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức TP Hồ Chí Minh 2020

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức TP Hồ Chí Minh 2020

Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem các văn bản đính kèm./.

Đọc nhiều tuần qua: