Tổng hợp đề thi Kho bạc nhà nước từ năm 2011 – 2016

Tổng hợp đề thi Kho bạc nhà nước từ năm 2011 đến năm 2016. Dưới đây là tổng hợp đề thi Kho bạc nhà nước chính thức từ năm 2011 đến năm 2016 do ngolongnd.net tổng hợp:

Tổng hợp đề thi Kho bạc nhà nước
Tổng hợp đề thi Kho bạc nhà nước

Đề thi Kho bạc nhà nước 2011

Đề thi Môn Kiến thức chung

Đề thi tháng 12.2011

 1. Trình bày khái niệm tài chính công? Phân tích các mục tiêu và nguyên tắc quản lý tài chính công
 2. Trình bày nghĩa vụ của công chức đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và trong thi hành công vụ theo quy định của Luật CBCC? Liên hệ bản thân nếu được tuyển dụng vào công chức KBNN
 3. Trình bày các cách phân loại công chức theo quy định của luật CBCC?Mục đích của việc phân loại đó?
 4. Trình bày vị trí, chức năng của KBNN? Những nhiệm vụ chính để thực hiện chức năng QLNN về quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý?
 5. Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ?

Đề thi tháng 10.2011

 1. Đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức? Liên hệ bản thân nếu được tuyển dụng vào KBNN?
 2. Khái niệm công chức? Điểm giống và khác nhau giữa cán bộ và công chức theo quy định trong Luật CBCC?
 3. Vị trí, chức năng của KBNN, KB tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KB cấp huyện?
 4. Nhiệm vụ chính của KBNN cấp tỉnh?
 5. Nguyên tắc, yêu cầu, nội dung quản lý chi NSNN?

Đề thi chuyên ngành viết

Ngạch Chuyên viên

 1. Quỹ dự trữ tài chính là gì? Những cấp nào được lập quỹ dự trữ tài chính? Nguồn hình thành và mức khống chế tối đa của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp? Việc quản lý và sử dụng quỹ dự trữ tài chính?
 2. Công khai ngân sách có phải là quy định bắt buộc không?Nếu là quy định bắt buộc thì được thực hiện như thế nào?
 3. Trình bày khái niệm NSNN? Nội dung thu, chi và các nguyên tắc quản lý NSNN được quy định tại Luật NSNN năm 2002?Vì sao nói NSNN được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ?
 4. Cơ quan nào được gọi là cơ quan thu NSNN? Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thu? Nhiệm vụ của KBNN trong việc tổ chức thu NSNN?
 5. Trình bày các điều kiện chi NSNN và trách nhiệm của KBNN trong việc quản lý chi NSNN được quy định tại Luật NSNN năm 2002 và NĐ số 60/2003/NĐ-CP ngày 06.6.2003 hướng dẫn thi hành Luật NSNN

Ngạch kế toán viên

 1. Trình bày các điều kiện chi ngân sách nhà nước và trách nhiệm của của Kho bạc nhà nước trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (2002) và Nghị định số 60/2003-CP của chính phủ hướng dẫn và thi hành Luật Ngân sách nhà nước?
 2. Trình bày nội dung kiểm tra kế toán? Quy định của về thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán và thẩm quyền kiểm tra kế toán trong lĩnh vực Kế toán nhà nước.
 3. Trình bày nội dung thu, chi và các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước (năm 2002)? Vì sao nói ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tăc tập trung dân chủ?
 4. Chứng từ kế toán là gì? Trình bày nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước?  

Đề thi Kho bạc nhà nước 2012

Đề thi chuyên ngành viết

Ngạch chuyên viên

 1. Các căn cứ và yêu cầu đối với lập dự toán NSNN hàng năm.
 2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo nguyên tắc nào?
 3. Quan hệ giữa các cấp ngân sách.
 4. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP.
 5. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước.
 6. Quỹ NSNN là gì? Nhiệm vụ từng cấp KBNN trong quản lý NSNN.

Ngạch Kế toán

1.Nhiệm vụ, yêu cầu kế toán thu NSNN, tài khoản sử dụng? Phương pháp hạch toán thu thuế, thu tiền phạt, thu phí và lệ phí?

2.Cơ quan nào là cơ quan quản lý và lãnh đạo thống nhất công tác kế toán trong cả nước, trong ngành, trong từng địa phương? Nhiệm vụ của những cơ quan này về mặt quản lý và lãnh đạo thống nhất công tác kế toán là gì?

3.Đồng chí hiểu thế nào về “Thoái thu ngân sách”? Về chức danh kế toán trưởng KBNN và quyền hạn của kế toán trưởng KBNN?

4.Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toán?

5.Căn cứ và yêu cầu lập dự toán NSNN?

Đề thi Kho bạc nhà nước 2014

Đề Thi Chuyên Ngành Viết

Ngạch chuyên viên

Câu 1: Khái niệm ngân sách nhà nước. Các nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 2: Trình bày đối tượng, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền quy định tại thong tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

Câu 3: Dự phòng ngân sách nhà nước dung để làm gì? Hãy nêu thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 4: Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định luật ngân sách nhà nước 2002. Phân tích ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay. Theo anh (chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay không? Nếu có thì theo hướng nào.

Câu 5: Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước? Trình bày nguyên nhân và giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước? Anh (chị) nhận định như thế nào về tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam thời gian vừa qua?

Ngạch kế toán viên

Câu 1: Hãy nêu đối tượng , quy trình thực hiện chức năng chi trả thanh toán theo hình thức rút dự toán Kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền theo thông tư số 161/2012

Câu 2: Hãy nêu hệ thống ngân sách nhà nước theo luật ngân sách 2002. nêu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống. nếu phải thay đổi thì thay đổi như thế nào và tại sao

Câu 3: Nêu các quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. trường hợp tài liệu bị mất hoặc bị hủy hoại thì kế toán phải làm như thế nào?

Câu 4: Nêu nhiệm vụ kế toán đối với hệ thống thông tin quản lý Kho bạc nhà nước theo thông tư 08/2013/TT-BTC. Nêu cơ cấu tổ chức của kế toán để đạt đươc nhiệm vụ đó.

Câu 5: Báo cáo tài chính là gì?Hãy nêu hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta hiện nay và quy định lập báo cáo tài chính. Trong vị trí người đứng đầu Kho bạc nhà nước thì có cần phải thay đổi gì về hệ thống báo cáo tài chính không? Vì sao.

ĐỀ SỐ 3

 1. NSNN là gì? Phân cấp NSNN được thực hiện theo nguyên tắc nào theo NĐ 60?
 2. Dự phòng NSNN là gì? Thẩm quyền qđ sử dụng NSNN các cấp?
 3. Bội chi NSNN là gì? Nguyên nhân và giải pháp cho tình hình bội chi NSNN? Thực trạng bội chi NSNN trong thời gian qua ở VN?
 4. Trình bày đối tượng, qui trình thanh toán theo hình thức rút dự toán qua KB và theo lệnh chi tiền theo TT 161/2012
 5. Trình bày hệ thống NSNN VN? Những ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp hệ thống NSNN? Có cần phải thay đổi hệt hống NSNN ko? Nếu có thì có kiến nghị gì?

Đề thi Kho bạc nhà nước 2016

ĐỀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Đề thi Kho bạc nhà nước 2016
Đề thi Kho bạc nhà nước 2016
Đề thi Kho bạc nhà nước 2016
Đề thi Kho bạc nhà nước 2016

Câu 1: điều kiện chi Ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý chi Ngân sách Nhà nước theo quy định của Nghị định 60/2004/NĐ-CP ngày 6/6/2003
Câu 2: Căn cứ để lập dự toán Ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước 2015. Trách nhiệm cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán Ngân sách Nhà nước.
Câu 3: Khái niệm kỳ kế toán, và các quy định kỳ Kế toán theo Luật Kế toán 2003.
Câu 4: Quy định về báo cáo tài chính Nhà nước theo quy định của Luậy Kế toán năm 2015.
Câu 5: Khái niệm sổ Kế toán, quy định mở sổ, ghi sổ, khóa sổ Kế toán theo quy định Luật Kế toán 2003. So sánh hình thức lưu trữ sổ Kế toán trong trường hợp ghi trên máy tính của luật Kế toán 2003 và luật Kế toán 2015.

 

 

 

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);