Hướng dẫn cài đặt Google Play Store trên Windows 11

Hướng dẫn cài đặt Google Play Store trên Windows 11. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tải và cài đặt Google Play Store trong Windows Subsystem for Android trên Windows 11 để chạy các ứng dụng Android dễ dàng.

InkedScreenshot 2021-10-24 024727.jpg

 

Cách cài đặt Google Play Store trên Windows 11

Bước 1:

Link file cài đặt
Tải các file trong folder về dùng winrar hoặc 7zip giải nén các file trong mục “WsaPackage_1.7.32815.0_x64_Release-Nightly.msix”
trong file “MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.Msixbundle”

[IMG]

Copy vào folder đặt tên là “WindowsSubsystemAndroid” đặt vào ổ C để tiện nhập lệnh sau này
Xoá các file “appxblockmap, appxsignature và [content_types]”

Bước 2:

Tiếp giải nén file “WSAGAScript-main” vào thư mục “GAppsWSA” cũng đặt tại ổ C để tiện nhập lệnh

Copy file “open_gapps-x86_64-11.0-pico-20211021” vào thư mục “#GAPPS” theo đường dẫn “C: \GAppsWSA\#GAPPS”

Copy 4 file ở thư mục ”WindowsSubsystemAndroid” đã tạo trước đó bao gồm: “product.img, system.img, system_ext.img, vendor.img” vào thư mục “#IMGS” theo đường dẫn “C: \GAppsWSA\#IMAGES”

Bước 3:

Cài đặt Ubuntu
Cần bật Ảo hoá và Windows Subsystem for Linux

[IMG]

Mở Windows Terminal Admin và chọn mở ubuntu

[IMG]

Nhập lệnh để update cài đặt

sudo apt-get update
sudo apt install unzip lzip

Tiếp đến nhập các lệnh để chỏ thư mục và thiết lập

sudo su
cd ..
cd ..
cd GAppsWSA/
apt install lzip unzip
apt install dos2unix
dos2unix ./apply.sh
dos2unix ./extend_and_mount_images.sh
dos2unix ./extract_gapps_pico.sh
dos2unix ./unmount_images.sh
dos2unix ./VARIABLES.sh
clear

[IMG]

Tiếp tục nhập từng lệnh và đợi thực hiện

Code:
./extract_gapps_pico.sh
./extend_and_mount_images.sh
./apply.sh
./unmount_images.sh

 

[IMG]

Bước 4:

Mở lại mục “C: \GAppsWSA\#IMAGES” và copy 4 file “product.img, system.img, system_ext.img, vendor.img” trở lại và thay thế các file ở thư mục
“C: \WindowsSubsystemAndroid”

Vào thư mục “C: \WindowsSubsystemAndroid\Tools” đổi tên file “kernel” thành “kernel.bak” sau đó copy file “kernel” ở thư mục “C: \GAppsWSA\misc”
vào “C: \WindowsSubsystemAndroid\Tools”

Bước 5:

Vào Setting > Privacy& security > For Developer > bật Developer mode

[IMG]

 

Cài đặt WSA

Mở Windows Powershell Admin nhập

Code:
Add-AppxPackage -Register C:\WindowsSubsystemAndroid\AppxManifest.xml

Mở Windows Subsystem Android và bật Developer mode

[IMG]

Tiếp tục mở Google play sau đó giải nén file “ADBKit.zip” vào thư mục “C: \ADBKit”
Mở Windows Powershell Admin nhập

cd C:\ADBKit
.\adb.exe connect 127.0.0.1:58526
.\adb.exe shell
su
setenforce 0

[IMG]

Mở Google Play và đăng nhập

Bước 6: Restore kernel

Tắt Windows Subsystem Android
Vào thư mục “C: \WindowsSubsystemAndroid\Tools” đổi tên file “kernel” thành “kernel_root” và “kernel.bak” thành “kernel”
Mở lại Windows Subsystem Android và thưởng thức

Chúc các bạn thành công.

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);