Barem chuẩn khi làm bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

Barem chuẩn khi làm bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp . Bài này rất hay cho các bạn thi thuế nhé. Các bạn nhớ tải file về để làm ở dưới nhé

Barem chuẩn khi làm bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp
Barem chuẩn khi làm bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp

BA REM CHUẨN KHI  LÀM 1 BÀI TẬP TNDN

Công thức:
Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN’’nếu có”)*thuế suất thuế TNDN
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

A: Thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh trong nước
1. Doanh thu tính thuế:
2. Chi phí được trừ
3. Thu nhập chịu thuế của HĐ sản xuất KD chính: = 1 – 2
4. Thu nhập chịu thuế khác của HD kd trong nước( chưa kể TN BĐS và lãi tiền gửi thanh toán)
5: Thu nhập chịu thuế của HĐ BĐS(lãi thì nộp thuế luôn, nếu lỗ thì bù trừ TNCT của hđ kd chính)
6: TN chịu thuế đối với lãi tiền gửi thanh toán: bị âm, nên sẽ dc trừ vào TN chịu thuế của HĐ SX KD chính
7: Thu nhập chịu thuế của HĐ SXKD trong nước chưa kể BDS: (bù trừ với lỗ của BĐS)
= TN chịu thuế của HĐ SXKD chính – Phần chênh lệch chi phí lãi vay lớn hơn lãi tiền gửi thanh toán – TNCT của HĐ BĐS
 Thu nhập chịu thuế của hoạt động sxkd trong nước:
8: Thu nhập được miễn thuế
9: Thu nhập tính thuế đối với HĐ SXKD trong nước
= TN chịu thuế – TN miễn thuế= 7 – 8
10. Kết chuyển lỗ:
Thu nhập tính thuế của hoạt động sxkd trong nước:
11. Trích lập quỹ phát triển KH và CN: 10%
12. Thuế suất
13. Thuế TNDN phải nộp đối với TN trong nước
=TNTT HĐ SXKD trong nước x thuế suất + TNTT BĐS x 22%
Thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động sxkd trong nước:

B. Thuế TNDN đối với thu nhập từ nước ngoài:

C: Tống số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế: = A + B

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);