Bao giờ có kết quả thi kho bạc nhà nước 2022

Bao giờ có kết quả thi kho bạc nhà nước 2022 . Kì thi kho bạc nhà nước vừa diễn ra. Các bạn có thể xem Review đề thi kho bạc nhà nước chính thức 2022 ở đây

Bao giờ có kết quả thi kho bạc nhà nước 2022
Bao giờ có kết quả thi kho bạc nhà nước 2022

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

(1) Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

– Chuyên đề Nhà nước trong Hệ thống chính trị.

– Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

(2) Hiến pháp năm 2013.

(3) Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

(4) Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

(5) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019.

(6) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

(7) Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015 quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

(8) Quyết định 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở Tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.

(9) Quyết định số 1959/QĐ-BTC, ngày 28/9/2015 quy định về Cơ cấu tổ chức của các Vụ & văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

(10) Quyết định 4237/QĐ-KBNN ngày 8/9/2017 quy định về Nhiệm vụ, Quyền hạn của các Phòng & văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở Tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.

Đây là phần Nội dung kiến thức Rộng, đòi hỏi Ứng viên có khả năng bao quát, tổng hợp vấn đề & kết nối liên hệ các phần kiến thức với nhau.

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ TIẾNG ANH

UB Academy đào tạo trực tiếp phần kiến thức thi tuyển mà rất nhiều Ứng viên e ngại, đó chính là “Tiếng Anh”. Nội dung Kiến thức được Tổng hợp & Xây dựng theo format:

 • Tổng hợp các Kiến thức trọng tâm thường gặp trong Đề thi
 • Tài liệu Trắc nghiệm nghiệp vụ được biên soạn theo các nội dung CHẮC CHẮN THI
 • Giải đáp trực tiếp đề thi trong 4 năm gần nhất (cập nhật đề thi đến năm 2021)
 • Hệ thống câu hỏi ôn tập bố cục theo từng phần tương ứng

Lưu ý: UB Academy cam kết đào tạo từ trình độ MẤT GỐC Tiếng Anh, đảm bảo Đủ vượt qua 50% mức điểm An toàn của Vòng 1.

HỌC PHẦN 3: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: CÁC LUẬT QUAN TRỌNG (12 BUỔI)

VỚI VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ

 • (Hệ thống Kiến thức) Quản lý Tài chính Công
 • (Hệ thống Kiến thức) Quản lý Thu/Chi ngân sách nhà nước
 • (Hệ thống Kiến thức) Quản lý tài chính của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công
 • (Văn bản Pháp luật) Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015 (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 163/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Thông tư số 342/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2016/ND-CP (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định 12/2020/ND-CP Quy định về Tổ chức Thành lập Đơn vị sự nghiệp công lập
 • (Văn bản Pháp luật) Luật đầu tư công số 49/2014/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật đấu thầu số 43/2013/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật khiếu nại số 02/2011/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật tố cáo số 03/2011/QH13

VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN:

 • (Hệ thống Kiến thức) Kế toán Ngân sách Nhà nước
 • (Hệ thống Kiến thức) Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
 • (Hệ thống Kiến thức) Kế toán Quản trị công
 • (Hệ thống Kiến thức) Tổ chức công tác Kế toán công
 • (Văn bản Pháp luật) Luật kế toán số 14/VBHN-VPQH năm 2019. (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 174/2016/ND-CP hướng dẫn về Luật kế toán
 • (Văn bản Pháp luật) Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015 (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 163/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Thông tư 08/2013/TT – BTC hướng dẫn thực hiện Kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Nghiệp vụ Kho bạc
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định 25/2017/ND-CP về Báo cáo Tài chính nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản tham khảo) Luật quản lý nợ công
 • (Văn bản tham khảo) Chuẩn mực kế toán công quốc tế
 • (Văn bản tham khảo) Chế độ kế toán NSNN
 • (Văn bản tham khảo) Công văn 388/CV – KBNN
 • (Văn bản tham khảo) Quyết định 1544/2014/QĐ-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa tại cơ quan thuế;
 • (Văn bản tham khảo) Thông tư 212/2014/TT-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;
 • (Văn bản tham khảo) Thông tư 174/2015/TT-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; (thông tư thay thế thông tư 212/2014/TT-BTC)

Kho bạc Nhà nước –  cơ quan đầu não của Bộ Tài Chính sẽ thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 trên phạm vi TOÀN QUỐC. Đây sẽ là đợt tuyển dụng quan trọng lớn nằm trong kế hoạch hoạt động năm của Bộ Tài Chính. Được trở thành Cán bộ Công chức của Kho bạc Nhà nước luôn là ước mơ & mục tiêu của rất nhiều Ứng viên, vì vậy, trong các đợt tuyển dụng luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Để chuẩn bị tốt cho đợt tuyển dụng lớn này; bạn cần có kế hoạch ôn tập, luyện thi Kho bạc Nhà nước hiệu quả. 

KẾT CẤU ĐỀ THI CÔNG CHỨC

Nội dung thi tuyển bao gồm:

 • Môn Kiến thức chung
 • Môn Ngoại ngữ
 • Môn Nghiệp vụ chuyên ngành
Ứng viên cần trải qua 02 vòng thi, bao gồm:
 • Vòng 1: Áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với 02 môn thi trắc nghiệm (Kiến thức chung, Ngoại ngữ).

Nội dung thi gồm 3 phần: Kiến thức chung (60 câu hỏi), thời gian thi 60 phút; Ngoại ngữ (30 câu hỏi) thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Lưu ý: Đây là Vòng có tỷ lệ LOẠI trên 50%, vì mức độ Khó của Đề thi Tiếng Anh & độ Rộng của Đề thi Kiến thức chung.

 • Vòng 2: Những thí sinh thi đạt vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia thi vòng 2 (thi viết); đối với bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành. Kiến thức thi tuyển về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);