Đề thi kho bạc nhà nước 2021

Đề thi kho bạc nhà nước 2021 ,DE thi Kho bạc nhà nước 2022, DE thi kế toán viên kho bạc 2022, Có nên thi kho bạc nhà nước, DE thi kho bạc nhà nước 2020, On thi Kho bạc Nhà nước 2022, DE thi thử Kho bạc nhà nước, Thi Kho bạc Nhà nước 2022, Giải DE thi kho bạc nhà nước

 

 

Tổng hợp đề thi kho bạc nhà nước 2021 chính thức

   MÔN: KIẾN THỨC CHUNG

Câu 1: Trình bày các quy định về phân loại đánh giá công chức theo Luật CBCC 2008. Mục đích của việc đánh giá công chức là gì?

 

Câu 2: Trình bày những quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của CBCC theo Luật CBCC 2008. Anh, chị hãy phân tích làm rõ một tiêu chuẩn đạo đức của CBCC tại quy định nêu trên.

Câu 3: Trình bày vị trí, chức năng của KBNN Tỉnh, TP trực thuộc TW (theo quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015). Để thực hiện các chức năng trên, KBNN tỉnh, tp trực thuộc TW có trách nhiệm, quyền hạn gì trong mối quan hệ với UBND cùng cấp và các cơ quan tài chính trên địa bàn?

Câu 4: Trình bày khái niệm NSNN. Anh, chị hãy nêu các khâu của chu trình NSNN và mục tiêu từng khâu của chu trình NSNN.

 

MÔN: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH – KẾ TOÁN VIÊN

 

 

Đề 1 (Tự luận)

Câu 1: Trình bày quy trình thực hiện các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB, chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của NSNN quy định tại Nghị định 163/2016/ND-CP.

Câu 2: Trình bày nội dung của chứng từ kế toán và quy định về lập chứng từ kế toán theo Luật Kế toán 88/2015.

Câu 3: Trình bày tiêu chuẩn, quyền, trách nhiệm của người làm kế toán, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán 88/2015.

Câu 4: Trình bày quy định về tài liệu kế toán sao chụp theo Nghị định 74/2016.

 

 

Đề thi trắc nghiệm:

 

Câu 1: Theo Nghị định 174 quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán, người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán là:

 1. Người có chứng chỉ kế toán được tổ chức nghề nghiệp nước ngoài cấp.
 2. Người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường đào tạo trong nước và ngoài nước.
 3. Cả 2 phương án trên.

Câu 2:  Theo NĐ 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật NSNN, quỹ dự trữ tài chính được sử dụng cho mục đích nào?

 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản.
 2. Hỗ trợ DN nhà nước
 3. Tạm ứng cho NS để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi NS khi nguồn thu chưa tập trung kịp.

Câu 3: Theo Luật NSNN số 83, Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn?

 1. Quyết định kế hoạch tài chính 05 năm.
 2. Lập và trình Quốc hội dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương hàng năm
 3. Trình Quốc hội báo cáo kiểm toan quyết toán NSNN để QH xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN.

Câu 4: Theo Luật kế toán số 88, chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trong trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu chứng từ kế toán thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 1. Phải sao chép chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu, ký xác nhận trên chứng từ sao chụp và giao bản sao chụp cho đơn vị kế toán.
 2. Không bắt buộc phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu để giao cho đơn vị kế toán.
 3. Phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và giao bản sao chụp cho đơn vị kế toán.

Câu 5: Theo NĐ 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN, khoản chi nào là chi đầu tư phát triển?

 1. Chi bổ sung cân đối NS, bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên cho NS cấp dưới.
 2. Chi chuyển nguồn từ NS năm trước sang NS năm sau.
 3. Chi đầu tư và hỗ trợ cho các DN cung cấp sp dịch vụ công ích do NN đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của TW và địa phương, đầu tư vốn nhà nước vào DN theo quy định của pháp luật.

Câu 6:  Theo Luật NSNN số 83, thu từ bán tài sản nhà nước là khoản thu:

 1. NSTW hưởng 100%
 2. NSĐP hưởng 100%
 3. Được phân theo tỷ lệ phần trăm giữa NSTW và NSĐP

Câu 7: Theo Luật Kế toán số 88, đối tượng kế toán “Nợ và xử lý công” thuộc loại hình hoạt động nào?

 1. Thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính.
 2. Thuộc hoạt động thu, chi NSNN, hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức sử dụng NSNN.
 3. Thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN.

Câu 8: Theo Luật NSNN số 83, bội chi NS địa phương cấp tỉnh được sử dụng để:

 1. Chi trả nợ của NS cấp tỉnh
 2. Chi đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND cấp tỉnh quyết định.
 3. Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên cho các cơ quan đơn vị ở địa phương, chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay.

Câu 9:  Theo Luật NSNN số 83, chi đầu tư phát triển là:

 1. Nhiệm vụ chi của NSNN gồm chi đầu tư XDCB và một số nhiệm vụ cho đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
 2. Nhiệm vụ chi của NSNN để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
 3. Nhiệm vụ chi của NSNN để thực hiện các chương trình, dự toán phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Câu 10:  Theo Luật NSNN số 83, nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp nào?

 1. NSTW
 2. NSTW và NS cấp tỉnh
 3. Tất cả các cấp ngân sách.

Câu 11:  Theo Luật Kế toán số 88, kỳ kế toán là:

 1. Khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.
 2. Khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đền thời điểm kết thúc năm.
 3. Khoảng thời gian xác định từ đầu năm đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

Câu 12: Theo Luật NSNN số 83, đơn vị dự toán ngân sách là:

 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách
 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách
 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được lập dự toán, quyết toán NS.

Câu 13: Theo Luật Kế toán số 88, sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp nào?

 1. Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.
 2. Ghi âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn sau đó ghi lại số đúng và có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh.
 3. Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh.

Câu 14: Theo NĐ số 174 quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán, trường hợp nào sau đây được sao chụp lại tài liệu kế toán tại đơn vị để lưu trữ?

 1. Tài liệu kế toán bị mất
 2. Tài liệu kế toán bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ.
 3. Cả a và b

Câu 15: Theo Luật kế toán số 88/2015/QH13, sổ kế toán dùng để làm già trong các nội dung sau đây?

 1. Phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.
 2. Ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
 3. Tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán.

Câu 16: Theo Nghị định số 174 quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán, việc lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử của các đơn vị thu, chi NSNN các cấp thực hiện theo quy định của ai?

 1. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
 2. Thủ trưởng đơn vị cấp trên của các đơn vị thu, chi NSNN các cấp
 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Câu 17: Theo Luật NSNN số 83, ngân sách nhà nước là:

 1. Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
 2. Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước.
 3. Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Câu 18: Theo NĐ số 174 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán đối với đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, tài liệu kế toán nào sau đây phải lưu trữ vĩnh viễn?

 1. Báo cáo quyết toán NSNN năm đã được Quốc hội phê chuẩn.
 2. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán
 3. Cả 2 phương án trên.

Câu 19: Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13, nội dung nào sau đây không phải tiêu chuẩn quy định cho người làm kế toán?

 1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liên khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
 2. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 3. Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

Câu 20: Theo Luật Kế toán số 88, cơ quan nào chủ trì lập báo cáo tài chính nhà nước thuộc phạm vi Tỉnh?

 1. Sở Tài chính
 2. Kho bạc Nhà nước tỉnh
 3. Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Câu 21:  Theo Luật NSNN số 83, vay bù đắp bội chi NSNN sử dụng cho mục đích nào?

 1. Chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.
 2. Chỉ sử dụng chi thường xuyên, không sử dụng chi đầu tư.
 3. Được sử dụng chi đầu tư và chi thường xuyên.

Câu 22: Theo NĐ 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật NSNN, quy định nào sau đây là đúng?

 1. Các đơn vị sử dụng NS và các tổ chức được NSNN hỗ trợ thường xuyên phải mở tài khoản tại KBNN và NHTM.
 2. Các đơn vị sử dụng NS và các tổ chức được NSNN hỗ trợ thường xuyên phải mở tài khoản tại KBNN
 3. Các đơn vị sử dụng NS và các tổ chức được NSNN hỗ trợ thường xuyên phải mở tài khoản tại NHNN.

Câu 23:  Theo NĐ 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN, khoản thu nhập nào không phải là khoản thu NSNN?

 1. Thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của các luật thuế.
 2. Lệ phí do các tổ chức cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
 3. Thu nghiệp vụ tiền tệ của KBNN.

Câu 24: Theo Luật kế toán số 88, kế toán tài chính được hiểu là

 1. Việc thu thập xử lý, kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.
 2. Việc thu thập xử lý, kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán
 3. Việc thu thập xử lý, kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, trài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Câu 25: Theo Luật NSNN số 83, việc quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của:

 1. Quốc hội
 2. Ủy ban thường vụ Quốc hội
 3. Chính phủ.

Câu 26: Nghị định số 174 quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán, nội dung nào sau đây là đúng:

 1. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước khi phát sinh các khoản thu, chi NSNN bằng ngoại tệ chỉ được phép hạch toán theo nguyên tệ.
 2. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 3. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước khi phát sinh các khoản thu, chi NSNN bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng việt nam theo quy định của Luật NSNN.

Câu 27: Theo Luật NSNN số 83, nội dung nào sau đây thuộc nhiệm vụ, quyền hân của UBND cấp tỉnh?

 1. Quyết định tổng mức vay của NS địa phương
 2. Kiểm tra nghị quyết của HĐND cấp dưới về lĩnh vực tài chính-ngân sách
 3. Phê chuẩn quyết toán NS địa phương

Câu 28: Theo Luật NSNN số 83, điều kiện chi NS đối với chi thường xuyên là:

 1. Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NS được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 2. Đã có trong dự toán ngân sách được giao, được thủ trưởng đơn vị SDNS, chủ đầu tư hoặc người ủy quyền quyết định chi.
 3. Cả 2 phương án trên.

Câu 29: Theo Luật Kế toán số 88, chế độ kế toán là:

 1. Những quy định và hướng dẫn về kế toán do đơn vị kế toán ban hành.
 2. Những quy định và hướng dẫn về kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
 3. Những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan QLNN về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Câu 30. Theo NĐ số 174 quy định chi tiết một số điều Luật Kế toán, quy định nào sau đây là sai:

 1. Tài liệu kế toán khi được sao chụp theo quy định có giá trị và thực hiện lưu trữ như bản chính.
 2. Đơn vị kế toán chỉ được phép sao chụp lại tài liệu kế toán trong một số trường hợp nhất định theo quy định.
 3. Đơn vị kế toán chỉ được phép lưu trữ tài liệu sao chụp

Câu 31: Theo NĐ số 174 quy định một số điều của Luật Kế toán, đơn vị nào sau đây là đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước?

 1. Hợp tác xã, Liên hiệp HTX
 2. Ban QLDA có tư cách pháp nhân do đơn vị sự nghiệp công thành lập
 3. Cả 2 phương án trên.

Câu 32: NĐ 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN, phương thức xử lý thiếu hụt tạm thời NSTW là:

 1. Điều chỉnh giảm một số khoản chi NSTW
 2. Phát hành tính phiếu kho bạc
 3. Vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức quốc tế

Câu 33: Theo Luật NSNN số 83, cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn chủ trì thẩm tra phương án điều chỉnh dự toán NSNN là:

 1. Kiểm toán nhà nước
 2. Bộ Tài chính
 3. Ủy ban tài chính, ngân sách của quốc hội.

Câu 34: Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13, đơn vị kế toán sử dụng NSNN có nhiệm vụ công khai nội dung gì?

 1. Quyết toán thu, chi tài chính năm
 2. Quyết toán thu, chi NSNN năm và các khoản thu, chi tài chính khác
 3. Thông tin thu, chi NSNN theo quy định của Luật NSNN

Câu 35: Theo Luật NSNN số 83, cơ quan nào quyết định các chế độm tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thực hiện thống nhất trong cả nước?

 1. Quốc hội
 2. Chính phủ
 3. Ủy ban thường vụ Quốc hội

Câu 36: Theo NĐ số 174 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, quy định nào là đúng về tổ chức công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp sử dụng NSNN?

 1. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng NSNN tổ chức công tác kế toán theo đơn vị dự toán ngân sách.
 2. Trường hợp đơn vị kế toán ở cấp tỉnh không có đơn vị dự toán trực thuộc vừa là đơn vị dự toán cấp trên vừa là đơn vị SDNS và đơn vị kế toán ở cấp huyện vừa là đơn vị dự toán cấp trên vừa là đơn vị SDNS thì được bố trí chung một bộ máy kế toán để thực hiện toàn bộ công tác kế toán của đơn vị.
 3. Cả 2 phương án trên.

Câu 37: Theo Luật NSNN số 83, khoản thu nào NSTW hưởng 100%?

 1. Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu
 3. Cả 2 phương án trên

Câu 38: Theo Luật NSNN số 83, cơ quan nào quyết định dự toán NSNN?

 1. Quốc hội
 2. Chính phủ
 3. Bộ Tài chính

Câu 39: Theo Luật Kế toán số 88, báo cáo tài chính là

 1. Hệ thống thông tin của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
 2. Hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo yêu cầu quản lý của đơn vị kế toán
 3. Hệ thống thông tin, kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Câu 40: Nội dung sau đây về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán không đúng với quy định của luật kế toán số 88/2015/QH13

 1. Lưu trữ 50 năm đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng
 2. Lưu trữ ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán về báo cáo tào chính năm trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 3. Lưu trữ ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và báo cáo tài chính.

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2016 

 • Ngạch thi tuyển: Chuyên viên nghiệp vụ
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Đợt 02/2016
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 05 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1. Nêu nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. Hãy so sánh những khác biệt cơ bản giữa Luật Ngàn sách nhà nước năm 2002 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trong việc quản lý ngân sách nhà nước?

Câu 2. Trình bày các điều kiện chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. Anh (Chị) hãy cho biết Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có quy định gì mới về điều kiện chi ngân sách nhà nước?

Câu 3. Trình bày các quy định về tạm cấp ngân sách, ứng trước dự toán ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Câu 4. Trình bày yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước và nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước các cấp trong việc quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định cùa Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Câu 5. Nêu những thay đồi cơ bản giữa Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 trong việc quy định về bội chi ngân sách nhà nước. Anh (Chị) có bình luận gì vê sự thay đôi này?

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2016 

 • Ngạch thi tuyển: Kế toán viên
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút
 • Đề gồm 5 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài

Câu 1: Điều kiện chi Ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý chi Ngân sách Nhà nước theo quy định của Nghị định 60/2004/NĐ-CP ngày 6/6/2003

Câu 2: Căn cứ để lập dự toán Ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước 2015. Trách nhiệm cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán Ngân sách Nhà nước.

 

Câu 3: Khái niệm kỳ kế toán, và các quy định kỳ Kế toán theo Luật Kế toán 2003.

 

Câu 4: Quy định về báo cáo tài chính Nhà nước theo quy định của Luật Kế toán năm 2015.

Câu 5: Khái niệm sổ Kế toán, quy định mở sổ, ghi sổ, khóa sổ Kế toán theo quy định Luật Kế toán 2003. So sánh hình thức lưu trữ sổ Kế toán trong trường hợp ghi trên máy tính của luật Kế toán 2003 và luật Kế toán 2015.

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2014 

 • Ngạch thi tuyển: KẾ TOÁN VIÊN
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Đợt 02/2014
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 05 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1: Hãy nêu đối tượng , quy trình thực hiện chức năng chi trả thanh toán theo hình thức rút dự toán. Kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền theo thông tư số 161/2012

Câu 2: Hãy nêu hệ thống ngân sách nhà nước theo luật ngân sách 2002. nêu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống. nếu phải thay đổi thì thay đổi như thế nào và tại sao

 

Câu 3: Nêu các quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. trường hợp tài liệu bị mất hoặc bị hủy hoại thì kế toán phải làm như thế nào?

Câu 4: Nêu nhiệm vụ kế toán đối với hệ thống thông tin quản lý Kho bạc nhà nước theo thông tư 2013. Nêu cơ cấu tổ chức của kế toán để đạt đươc nhiệm vụ đó.

 

Câu 5: báo cáo tài chính là gì? hãy nêu hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta hiện nay và quy định lập báo cáo tài chính. Trong vị trí người đứng đầu Kho bạc nhà nước thì có cần phải thay đổi gì về hệ thống báo cáo tài chính không? Vì sao.

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2017

 • Ngạch thi tuyển: Kế toán viên
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Đợt 02/2017
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 04 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1. Trình bày các nội dung chủ yếu của sổ kế toán, phương pháp sửa chữa sổ kế toán theo Luật kế toán số 88/2015/QH13. Hãy nêu sự khác biệt giữa phương pháp sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử với phương pháp sửa chữa kế toán giấy?

Câu 2. Trình bày tiêu chuẩn của người làm kế toán, các quy định về những người không được làm kế toán theo Luật kế toán số 88/2015/QH13. Theo Anh (Chị), tại sao luật kế toán số 88/2015/QH13 cấm một số người không được làm kế toán.

 

Câu 3. Trình bày khái niệm và nội dung cơ bản của báo cáo tình hình tài chính nhà nước và báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước.

Câu 4. Trình bày các yêu cầu của việc khóa sổ kế toán thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm theo quy định của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2017

 • Ngạch thi tuyển: Chuyên viên nghiệp vụ
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Đợt 02/2017
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 04 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1: Nêu thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc ban hành các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13. Anh (chị) hãy giải thích tại sao chi NSNN phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định?

Câu 2: Trình bày các phương thức xử lý bù đắp bội chi NSNN và xử lý bù đắp thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN các cấp theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

 

Câu 3: Trình bày các yêu cầu của việc khóa sổ kế toán thu, chi NSNN cuối năm theo quy định của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật NSNN.

Câu 4: Ngân quỹ nhà nước là gì? Trình bày nguyên tắc quản lý ngân qũy nhà nước và các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quản lý ngân quỹ nhà nước theo quy định của Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2016

 • Ngạch thi tuyển: Chuyên viên nghiệp vụ
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Đợt 02/2016
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 04 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1: Khái niệm ngân sách nhà nước. Các nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 2: Trình bày đối tượng, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền quy định tại thong tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

 

Câu 3: Dự phòng ngân sách nhà nước dung để làm gì? Hãy nêu thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 4: Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định luật ngân sách nhà nước 2002. Phân tích ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay. Theo anh (chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay không? Nếu có thì theo hướng nào.

Câu 5: Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước? Trình bày nguyên nhân và giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước? Anh (chị) nhận định như thế nào về tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam thời gian vừa qua?

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2014

 • Ngạch thi tuyển: Kế toán viên
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 05 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1. Trình bày đổi thường, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước và hình thức lệnh chi tiền Quy định tại Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Câu 2. Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. Hãy phân tích những ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay Theo Anh (Chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước không? Nếu có thì theo hướng nào?

 

Câu 3. Trình bày các quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo Luật kế toán năm 2003. Trường hợp tài liệu kế toán bị mất, thất lạc hoặc bị hủy hoại thì xử lý như thế nào?

Câu 4. Hãy nêu nhiệm vụ của kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản Ngân sách và Kho bạc. Để thực hiện nhiệm vụ này, tổ chức bộ máy kế toán nhà nước được quy định như thế nào?

Câu 5. Báo cáo tài chính là gì? Trình bày các loại báo cáo tài chính và những quy định về lập báo cáo tài chính theo Luật Kế toán năm 2003. Theo Anh (Chị) để thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà nước thì quy định của Luật Kế toán năm 2003 về báo cáo tài chính có cần bổ sung, sửa đổi không? Vì sao?

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2017

 • Ngạch thi tuyển: Kế toán viên
 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 04 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1: Trình bày quy trình thực hiện các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Câu 2: Trình bày những nội dung của chứng từ kế toán và quy định lập chứng từ kế toán theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

Câu 3: Trình bày tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền của người làm kế toán, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

Câu 4: Trình bày quy định về tài liệu kế toán sao chụp theo Nghị định số 174/2017/NĐCP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2011

 • Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
 • Thi viết; Thời gian làm bài: 180 phút.
 • Đề gồm 05 câu, đề nghị Anh (Chị) kiểm tra kỹ trước khi làm bài.

Câu 1: Thu, chi, nguyên tắc quản lý NSNN (điều 1, 2,3 Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002)

Câu 2: Các điều kiện chi của NSNN, trách nhiệm của KBNN (điều 5 luật NSNN).

Câu 3: Nội dung chủ yếu của sổ kế toán, sửa chữa sổ kế toán (điều 25, 28 luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004)

Câu 4: Nội dung kiểm tra kế toán, thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán, thẩm quyền kiểm tra kế toán (Điều 36 luật kế toán, điều 24,25 nghị định 129/2004/N Đ-CP ngày 31/05/2004)

Câu 5: Khái niệm. nội dung, trình tự xử lý chứng từ kế toán NSNN và hoạt động KBNN (Điều 1, 16, 25, 30 của quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006)

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2012

Câu 1: Trình bày khái niệm, yêu cầu và nguyên tắc kế toán trong Luật kế toán.

Câu 2: Trình bày yêu cầu, cách lập và thời gian nộp BCTC theo luật Kế toán. Cơ quan nào quyết định kiểm tra kế toán?

Câu 3: Trình bày những việc làm bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toán được quy định trong luật Kế toán. Vì sao nghiêm cấm việc để tài sản ngoài sổ kế toán?

Câu 4: Định nghĩa ngân sách kế toán? căn cứ, yêu cầu của việc lập dự toán.

Câu 5: Trình bày nội dung chi của ngân sách trung ương. Vì sao nói ngân sách trung ương đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quan trọng của nhà nước.

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2012

Câu 1. Các căn cứ và yêu cầu đối với lập dự toán NSNN hàng năm.

Câu 2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Câu 3. Quan hệ giữa các cấp ngân sách.

Câu 4. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP.

Câu 5. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước. Quỹ NSNN là gì? Nhiệm vụ từng cấp KBNN trong quản lý

ĐỀ THI KHO BẠC NĂM 2011

 1. Trình bày các điều kiện chi ngân sách nhà nước và trách nhiệm của của Kho bạc nhà nước trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (2002) và Nghị định số 60/2003-CP của chính phủ hướng dẫn và thi hành Luật Ngân sách nhà nước?
 2. Trình bày nôi dung kiểm tra kế toán? Quy định của về thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán và thẩm quyền kiểm tra kế toán trong lĩnh vực Kế toán nhà nước.
 3. Trình bày nội dung thu, chi và các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước (năm 2002)? Vì sao nói ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tăc tập trung dân chủ?
 4. Chứng từ kế toán là gì? Trình bày nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước? Trình tự xử lý chứng từ kế toán ngấn sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc nhà nước? So sánh chứng từ kế toán bằng giấy và chứng từ kế toán điện tử trong kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc nhà nước?
 5. Trình bày các nội dung chủ yếu của sổ kế toán và nguyên tắc sữa chữa sổ kế toán theo quy định trong Luật Kế Toán?
 1. NSNN là gì? Phân cấp NSNN được thực hiện theo nguyên tắc nào theo NĐ 60?
 2. Dự phòng NSNN là gì? Thẩm quyền qđ sử dụng NSNN các cấp?
 3. Bội chi NSNN là gì? Nguyên nhân và giải pháp cho tình hình bội chi NSNN? Thực trạng bội chi NSNN trong thời gian qua ở VN?
 4. Trình bày đối tượng, qui trình thanh toán theo hình thức rút dự toán qua KB và theo lệnh chi tiền theo TT 161/2012
 5. Trình bày hệ thống NSNN VN? Những ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp hệ thống NSNN? Có cần phải thay đổi hệt hống NSNN ko? Nếu có thì có kiến nghị gì?

 

Tổng hợp đề thi kho bạc nhà nước 2021 chính thức

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);