Tài liệu + bộ câu hỏi trắc nghiệm ngạch chuyên viên xây dựng- ôn thi kho bạc nhà nước 2017

Tài liệu + bộ câu hỏi  trắc nghiệm ôn thi kho bạc nhà nước 2017 ngạch chuyên viên xây dựng. do Mr Hoàng chia sẻ tới group chúng ta.

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG

 Nội dung câu hỏi
1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nào dưới đây?
a. Pháp luật về xây dựng
b. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công
c. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu
d. Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan
2 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng gồm các lĩnh vực nào dưới đây?
a. Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình
b. Lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng
c. Bao gồm cả a và b
d. Bao gồm cả a và b vẫn chưa đủ
3 Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo quy định nào?
a. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho  vay
b. Theo pháp luật về xây dựng
c. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho  vay và các quy định của pháp luật về xây dựng
d. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan
4 Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?
a. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
b. Tiêu chuẩn bắt buộc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật
c. Tiêu chuẩn tự nguyện do người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép áp dụng
d. Tất cả các quy định tại a, b và c
5 Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước căn cứ vào các quy định nào?
a. Pháp luật về xây dựng
b. Pháp luật về đầu tư công
c. Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng

 Nội dung câu hỏi
 d. Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên  quan
6 Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng?
a. Chủ đầu tư xây dựng công trình
b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình
c. Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình
d. Cả 3 chủ thể nêu tại a, b và c
7 Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng?
a. Chủ đầu tư xây dựng công trình và Nhà thầu khảo sát xây dựng
b. Nhà thầu khảo sát xây dựng
c. Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình
d. Nhà thầu khảo sát xây dựng và Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình
8 Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B, C đối với các nguồn vốn nào?
a. Nguồn vốn ngân sách nhà nước
b. Nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách
c. Nguồn vốn khác không phải nguồn vốn nêu tại điểm a và b
d. Tất cả các nguồn vốn nêu tại điểm a, b và c.
9 Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, vốn nhà nước ngoài ngân sách nhà nước bao gồm:
a. Vốn ngân sách và vốn ODA
b. Vốn ngân sách, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước
c. Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước
d. Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn vay ưu đãi của nhà nước, vốn do nhà nước bảo lãnh
10 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng gồm những công tác gì?
a. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng
b. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng
c. Bao gồm các công tác nêu tại a và b
d. Không bao gồm công tác a hoặc b
11 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng gồm những công tác gì?
a.  Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện các bước thiết kế xây dựng công trình,  thi công xây dựng công trình

 Nội dung câu hỏi
 b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng công trình
c. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
d. Thực hiện thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình
12 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn kết thúc đầu tư xây dựng bao gồm những công tác gì?
a. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
b. Thanh toán, thanh lý hợp đồng xây dựng
c. Nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng
d. Nghiệm thu bàn giao công trình, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng
13 Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, công trình xây dựng được phân loại, phân cấp trên cơ sở các tiêu chí nào?
a. Quy mô công suất, tầm quan trọng, áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình.
b. Loại và quy mô kết cấu, áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.
c. Cả tiêu chí nêu tại điểm a và b
d. Tiêu chí nêu tại a hoặc b
14 Việc phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng với mục đích là để:
a. Xác định số bước thiết kế, xác định chi phí tư vấn xây dựng công trình
b. Kiểm tra năng lực của nhà thầu hoạt động xây dựng, ký kết hợp đồng giao nhận thầu, phân cấp sự cố công trình
c. Cả a và b
d. Cả a và b đều không đúng
15 Những dự án đầu tư xây dựng nhóm nào được phân chia thành các dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư để quản lý thực hiện như một dự án độc lập?
a. Dự án quan trọng quốc gia
b. Dự án Nhóm A
c. Các dự án nêu tại a và b
d. Không có dự án nào
16 Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu gì?
a. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng
b. Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp
c. Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
d. Tất cả các yêu cầu nêu tại a, b và c

 Nội dung câu hỏi
17 Các dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhóm nào yêu cầu phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư?
a. Dự án quan trọng quốc gia
b. Dự án nhóm A
c. Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A
d. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C
18 Dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư bao nhiêu thì Chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng?
a. Từ 45 tỷ đồng trở lên
b. Từ 15 tỷ đồng trở lên
c. Cả trường hợp A và B
d. Từ 80 tỷ trở lên
19 Khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, cơ quan chuyên môn về xây dựng phải thẩm định những nội dung nào dưới đây?
a. Nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
b. Thiết kế cơ sở phần xây dựng của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
c. Thiết kế công nghệ của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
d. Tất cả các nội dung tại a, b và c
20 Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước?
a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng
b. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư
c. Cả phương án a và b
d. Chủ đầu tư xây dựng công trình
21 Cơ quan nào chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ, các nội dung khác của báo  cáo nghiên cứu khả thi và tổng hợp kết quả thẩm định trình UBND cấp tỉnh quyết định quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách?
a. Sở Xây dựng
b. Sở Kế hoạch và Đầu tư
c. Chủ đầu tư xây dựng
d. Văn phòng UBND tỉnh
22 Dự án đầu tư xây dựng nào dưới đây không bắt buộc phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật?
a. Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình
b. Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo và dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất)
c. Cả trường hợp a và b

 Nội dung câu hỏi
 d.  Các trường hợp a, b và c đều không đúng
23 Trường hợp Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nhưng tổng mức đầu tư sau khi tính toán chỉ có 14 tỷ đồng (đã bao gồm cả dự phòng và không có tiền sử dụng đất). Vậy, chủ đầu tư có phải yêu cầu tổ chức tư vấn lập lại Báo cáo kinh tế – kỹ thuật không?
a. Có
b. Không
c. Có yêu cầu hay không là do người có thẩm quyền quyết định  đầu tư quyết định
d. Có yêu cầu hay không là do cơ quan cuyên môn về xây dựng quyết định
24 Đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định những nội dung nào của dự án?
a. Tất cả các nội dung của dự án
b. Thiết kế cơ sở của dự án đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt
c. Thiết kế cơ sở của dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A
d. Thiết kế cơ sở và thiết kế công nghệ của dự án
25 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật do các cơ quan Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thì cơ quan nào thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ  thuật có công trình cấp II ?
a. Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
b. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng công trình
c. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng công trình nếu được các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phân cấp
d. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư
26 Khi thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng yêu cầu phải xem xét đánh giá những nội dung gì?
a. Sự phù hợp của thiết kế với quy hoạch chi tiết xây dựng
b. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ
c. Bao gồm cả a và b
d. Bao gồm cả a, b và đánh giá đảm bảo tính khả thi của dự án
27 Trong các nội dung thẩm định dự án không bao gồm nội dung nào dưới đây?
a. Xem xét các yếu tố bảo đảm tính hiệu quả và tính khả thi của dự án
b. Xem xét việc xác định tổng mức đầu tư của dự án
c. Xem xét việc xác định dự toán các công trình của dự án
d. Xem xét sự hợp lý của thiết kế cơ sở
28 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo hình thức giá có những loại nào?
a. Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian

 Nội dung câu hỏi
 b. Hình thức điều chỉnh giá, hình thức theo đơn giá cố định
c. Bao gồm các hình thức nêu tại a và b
d. Không có hình thức nào nêu tại a và b
29 Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực do ai quy định?
a. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
b. Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực
c. Pháp luật về xây dựng
d. Chủ đầu tư
30 Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng thì ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công?
a. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
b. Chủ đầu tư
c. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
d. Cơ quan chuyên môn về xây dựng
31 Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm chính về an toàn lao động trên công trường?
a. Chủ đầu tư
b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình
c. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
d. Cả a, b và c
32 Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phải tuân thủ theo các quy định nào?
a. Theo Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty
b. Theo quy định Pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác liên quan
c. Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty
d. Cả b và c
33 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư bao nhiêu thì không phải thành lập ban QLDA mà sử dụng bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư để kiêm nhiệm quản lý dự án?
a. Dưới 5 tỷ đồng
b. Dưới 7 tỷ đồng
c. Dưới 10 tỷ đồng
d. Cả 3 phương án a, b và c
34 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thì hợp đồng xây dựng được ký kết vào thời điểm nào?
a. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu

 Nội dung câu hỏi
 b. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc đàm phán hợp đồng
c. Trước khi khởi công xây dựng công trình
d. Cả 3 phương án a, b và c
35 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thì hợp đồng xây dựng được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu bằng hình thức nào?
a. Bằng văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu
b. Bằng hình thức thỏa thuận miệng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu
c. Phương án a hoặc b
d. Cả 2 phương án a và b
36 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì khi ký kết hợp đồng xây dựng với bên giao thầu những nhà thầu nào trong liên danh phải cử  đại diện hợp pháp của mình để ký hợp đồng?
a. Nhà thầu được liên danh các nhà thầu cử làm đại diện cho liên danh
b. Tất cả các nhà thầu tham gia trong liên danh
c. Phương án a hoặc b
d. Bất kể nhà thầu nào trong liên danh theo yêu cầu của bên giao thầu
37 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thì hiệu lực của hợp đồng xây dựng được tính từ thời điểm nào?
a. Từ ngày ký kết hợp đồng
b. Từ ngày bên giao thầu nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu
c. Từ ngày do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận trong hợp đồng.
d. Bao gồm cả a, b và c
38 Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với loại hợp đồng nào?
a. Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian
b. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian
c. Cả a và b
d. a hoặc b
39 Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng do điều chỉnh khối lượng, nếu khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng đơn giá được áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng được tính như thế nào?
a. Do bên nhận thầu và bên giao thầu thống nhất đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận
b. Lấy đơn giá trong hợp đồng đã ký kết giữa bên nhận thầu và bên giao thầu
c. Lấy đơn giá mới theo đề xuất của bên giao thầu

 Nội dung câu hỏi
 d.  Cả 3 phương án a, b và c đều không đúng
40 Đối với các gói thầu thi công xây dựng sử dụng vốn nhà nước, tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp nào?
a. Trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra các trường hợp bất khả kháng
b. Do bên giao thầu thay đổi thiết kế hoặc bàn giao mặt bằng không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng
c. Do nhà thầu thực hiện không không tuân thủ các biện thi công đễ xảy ra sự cố phải tạm dừng thi công để xử lý sự cố
d. Cả 3 trường hợp trên
41 Hợp đồng EPC là loại hợp đồng thực hiện những công việc gì?
a. Thiết kế và thi công xây dựng
b. Thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị
c. Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng
d. Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng
42 Đối với hợp đồng tổng thầu EPC ngoài tiến độ thi công cho từng giai đoạn của tổng thầu, nhà thầu còn phải lập tiến độ thực hiện cho những công việc nào dưới đây?
a. Tiến độ cho công việc thiết kế
b. Tiến độ cho công việc cung cấp thiết bị và thi công xây dựng
c. Tiến độ cho công việc thiết kế và thi công xây dựng
d. Tiến độ cho công việc thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng
43 Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, nhà thầu chính có quyền giao 100% công việc của hợp đồng đã ký kết với bên giao thầu cho nhà thầu phụ không?
a. Có
b. Không
c. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nhà thầu chính quyết định
d. Do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận
44 Theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành, nhà thầu nào có trách nhiệm lập biện pháp an toàn cho người và thiết bị thi công công trình trên công trường xây dựng?
a. Nhà thầu thiết kế
b. Nhà thầu thi công xây dựng
c. Chủ đầu tư
d. Tư vấn giám sát thi công xây dựng
45 Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng không bao gồm tài liệu nào dưới đây?
a. Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án
b. Thiết kế cơ sở của dự án

 Nội dung câu hỏi
 c. Thiết kế kỹ thuật của dự án
d. Giấy tờ liên quan đến đất đai
46 Công tác nào sau đây không nằm trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng?
a. Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
b. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
c. Thẩm định, phê duyệt dự án
d. Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng
47 Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập có được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số phần việc trong quá trình quản lý thực hiện dự án không?
a. Có
b. Không
c. Có nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận
d. Có nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận
48 Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì nhiệm vụ, quyền hạn của tư vấn QLDA do ai quyết định?
a. Do chủ đầu tư thông qua hợp đồng
b. Do pháp luật quy định
c. Do người quyết định đầu tư
d. Cấp trên của tổ chức tư vấn quản lý dự án
49 Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, hợp đồng xây dựng không có hình thức nào dưới đây?
a. Hợp đồng theo giá trọn gói
b. Hợp đồng theo đơn giá cố định
c. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
d. Hợp đồng theo tỷ lệ %
50 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên nhận thầu có được thay đổi người đại diện quản lý thực hiện hợp đồng không?
a. Có
b. Không
c. Có nhưng phải được sự chấp thuận của bên giao thầu
d. Cả a, b và c đều không đúng
51 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, việc tranh chấp hợp đồng xây dựng được giải quyết thế nào?
a. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết
b. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau thì đề nghị ra Tòa  án

 Nội dung câu hỏi
 nhân dân địa phương nơi xây dựng công trình
c. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau thì đề nghị ra Tòa án nhân dân địa phương nơi xây dựng công trình
d. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau thì việc đưa ra Tòa án nào để giải quyết là do  Bên giao thầu quyết định
52 Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?
a. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình
b. Chủ trì thiết kế bộ môn trong công trình xây dựng
c. Tư vấn giám sát thi công xây dựng
d. Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công của nhà thầu
53 Chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng hạng I phải đáp ứng các điều kiện gì?
a. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với loại dự án
b. Có thời gian làm công tác lập dự án tối thiểu 7 năm
c. Đã làm chủ nhiệm lập ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại dự án
d. Cả a, b và c
54 Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc QLDA hạng I?
a. Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng
b. Có thời gian tham gia thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 7 năm
c. Đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng I
d. Đã là chủ nhiệm lập dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại
55 Đối với tổ chức thi công xây dựng nếu chưa đủ điều kiện để xếp hạng năng lực thì được thi công công trình nào sau đây?
a. Công trình cấp III
b. Công trình cấp IV
c. Công trình cấp IV nếu đã thi công cải tạo 3 công trình
d. Công trình cấp IV nếu đã thi công 3 công trình quy mô nhỏ
56 Ai là người có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình?
a. Chủ đầu tư
b. Nhà thầu thiết kế xây dựng
c. Nhà thầu thi công xây dựng
d. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng
57 Ai là người có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công trình?
a. Chủ đầu tư

 Nội dung câu hỏi
 b. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
c. Nhà thầu thi công xây dựng công trình
d. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng
58 Dự án đầu tư xây dựng có các bước thiết kế xây dựng cơ bản nào?
a. Thiết kế cơ sở
b. Thiết kế kỹ thuật
c. Thiết kế bản vẽ thi công
d. Cả a, b và c
59 Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định?
a. Người quyết định đầu tư khi phê duyệt dự án
b. Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án
c. Tổ chức tư vấn khi lập dự án đầu tư xây dựng
d. Cả 3 phương án a, b và c đều không đúng
60 Tổ chức nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng?
a. Chủ đầu tư xây dựng công trình
b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình
c. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
d. Cả 3 phương án a, b và c
61 Trường hợp dự án nhóm A không có trong quy hoạch phát triển ngành thì chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan nào để được xem xét chấp thuận bổ sung vào quy hoạch ngành trước khi lập dự án?
a. Bộ quản lý ngành
b. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án
c. Bộ Xây dựng
d. Cả 3 phương án a, b và c
62 Dự án đầu tư xây dựng được xem xét điều chỉnh trong những trường hợp nào?
a. Trường hợp bất khả kháng, Nhà nước thay đổi quy hoạch xây dựng
b. Trường hợp điều chỉnh dự án sẽ mang lại hiệu quả cao hơn
c. Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh nơi có dự án công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt
d. Cả a, b và c
63 Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
a. Dự án quan trọng quốc gia
b. Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung
c. Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất và tài nguyên thiên nhiên có quy mô lớn

 Nội dung câu hỏi
 d. Cả a, b và c
64 Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng, thời gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp đồng nào là hợp lý nhất?
a. Hợp đồng trọn gói
b. Hợp đồng theo đơn giá
c. Hợp đồng theo thời gian
d. Hợp đồng theo đơn giá cố định
65 Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích hợp nhất?
a. Hợp đồng trọn gói
b. Hợp đồng theo đơn giá cố định
c. Hợp đồng theo thời gian
d. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
66 Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây?
a. Bên nhận thầu bị phá sản
b. Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng xây dựng cho bên khác
c. Bên nhận thầu không thực hiện công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục
d. Cả a, b và c
67 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bản vẽ của bước thiết kế nào?
a. Thiết kế cơ sở
b. Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định
c. Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt
d. Một trong phương án a, b hoặc c
68 Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?
a. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình
b. Chủ trì thiết kế xây dựng công trình
c. Tư vấn giám sát thi công xây dựng
d. Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công xây dựng của nhà thầu
69 Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào dưới đây?
a. Có mặt bằng xây dựng của hạng mục, công trình khởi công
b. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình xây dựng
c. Có giấy phép xây dựng
d. Tất cả các điều kiện nêu tại a, b và c
70 Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh trong các trường hợp nào dưới đây?

 Nội dung câu hỏi
 a. Trường hợp bất khả kháng, trường hợp mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án
b. Khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng gây ảnh hưởng tới dự án
c. Khi chỉ số giá do Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá được tính trong dự án được phê duyệt
d. Cả a, b và c
71 Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng?
a. Người quyết định đầu tư
b. Chủ đầu tư
c. Ban quản lý dự án
d. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

B. CÂU HỎI PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG THEO TỪNG LĨNH VỰC
I. Lĩnh vực định giá xây dựng

 Nội dung câu hỏi
1 Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước được điều chỉnh trong trường hợp nào?
a. Giá vật liệu thay đổi
b. Giá nhân công thay đổi
c. Chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư được duyệt
d. Cả a, b, c đều đúng
2 Trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được duyệt, Chủ đầu tư được quyền:
a. Bổ sung công trình, hạng mục công trình chưa có trong thiết kế cơ sở
b. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí
c. Thay đổi cơ cấu nguồn vốn
d. Điều chỉnh quy mô, công suất của dự án
3 Theo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán xây dựng công trình không phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?
a. Thời gian xây dựng công trình
b. Giá trị dự toán xây dựng công trình trước thuế
c. Lãi vay trong thời gian xây dựng
d. Chỉ số giá xây dựng
4 Trực tiếp phí khác trong dự toán chi phí xây dựng được xác định như thế nào?
a. Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công
b. Chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng
c. Chi phí trực tiếp và chi phí chung
d. Cả a, b, c đều sai
5 Định mức kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng gồm những già?
a. Định mức dự toán xây dựng công trình
b. Định mức sử dụng vật liệu. định mức lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công
c. Định mức cơ sở
d. Đáp án a và c
6 Định mức tỷ lệ chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế đã bao gồm chi phí xây dựng phòng thí nghiệm tại hiện trường chưa?
a. Đã bao gồm
b. Chưa bao gồm
c. Tùy theo giá trị chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế
d. Cả a, b, c đều sai

 Nội dung câu hỏi
7 Định mức dự toán xây dựng công trình của các công việc đặc thù chuyên ngành do cơ quan nào dưới đây ban hành?
a. Bộ Xây dựng
b. Bộ, cơ quan ngang Bộ
c. Người quyết định đầu tư
d. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
8 Dự toán gói thầu của công trình cấp I thuộc Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
a. Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định
b. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định
c. Chủ đầu tư
d. Người quyết định đầu tư
9 Dự toán xây dựng công trình không bao gồm chi phí nào sau đây?
a. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
b. Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ
c. Chi phí hạng mục chung
d. Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu
10 Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước (không phải là dự án quan trọng quốc gia, không phải dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư), cơ quan nào sau đây phê duyệt quyết toán vốn đầu tư?
a. Người quyết định đầu tư
b. Bộ Tài chính
c. Sở Tài chính
d. Chủ đầu tư
11 Việc áp dụng chỉ số giá xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để điều chỉnh giá hợp đồng (đối với công trình xây dựng nhà ở chung cư) do cơ quan nào dưới đây quyết định?
a. Bên giao thầu và bên nhận thầu
b. Chủ đầu tư
c. Người quyết định đầu tư
d. Cả a, b, c đều sai
12 Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình do đơn vị nào sau đây quyết định?
a. Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh
b. Đơn vị tư vấn lập dự toán
c. Người quyết định đầu tư
d. Chủ đầu tư
13 Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành, đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn địa phương do cơ quan nào sau đây ban hành?
a. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
b. Sở Xây dựng
c. Liên sở Tài chính – Xây dựng
d. Chủ đầu tư
14 Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định dự toán các công trình, thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nào dưới đây?
a.   Do Thủ tướng Chính phủ giao

 Nội dung câu hỏi
 b. Do mình quyết định đầu tư
c. Cấp đặc biệt, cấp I
d. Cả a, b, c đều đúng
15 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được sử dụng để xác định chỉ tiêu nào dưới đây?
a. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình
b. Giá xây dựng tổng hợp công trình
c. Dự toán xây dựng công trình
d. Chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình
16 Chi phí quản lý dự án không bao gồm những yếu tố nào sau đây?
a. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
b. Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư
c. Chi phí nghiệm thu bàn giao công trình
d. Chi phí hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo
17 Chi phí thiết kế công trình không bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc nào sau đây?
a. Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế
b. Làm mô hình công trình
c. Đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo đánh giá khoáng sản trong khu vực ảnh hưởng của công trình
d. Cả 3 phương án trên
18 Dự toán chi phí khảo sát  bao gồm những chi phí nào sau đây
a. Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát
b. Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát
c. Chi phí chỗ ở tạm
d. Cả 3 phương án trên
19 Chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định được tính như thế nào sau  đây?
a. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị  gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt
b. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt
c. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt
d. Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt
20 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào sau đây?
a. Chi phí xây dựng, thiết bị (đã bao gồm thuế GTGT)
b. Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác (chưa bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)
c. Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác (đã bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)
d. Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác và chi phí dự phòng (đã bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)
21 Khi quy đổi chi phí để tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào hệ số nào sau đây?

 Nội dung câu hỏi
 a. Hệ số khu vực/vùng
b. Hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình
c. Hệ số khu vực/vùng và hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình
d. Hệ số khu vực/vùng, hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình
22 Giá bộ phận kết cấu khi sử dụng để xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí nào sau đây?
a. Chi phí vật liệu phụ
b. Chi phí hạng mục chung
c. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
d. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước
23 Nguyên tắc khi lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu để tính toán chỉ số giá xây dựng là chi phí cho loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu đó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng của công trình?
a.   Từ 50% – 60%
b.   Từ 60% – 70%
c.   Từ 70% – 80%
d.   Trên 80%
24 Các máy thi công xây dựng chủ yếu để xác định chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình không bao gồm loại máy nào sau đây?
a. Máy bơm bê tông tự hành, máy đầm, máy khoan bê tông cầm tay
b. Sà lan, ca nô, phao thép, xáng cạp, tàu hút bụng tự hành
c. Máy đào, máy ủi, máy xúc, máy san tự hành
d. Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, vận thăng
25 Câu nào là đáp án sai trong các câu sau?
a. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn)
b. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép, chi tiết bộ phận kết cấu (móng, cột , tường…)
c. Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo điều kiện thi công
d. Khối lượng cốt thép được đo bóc không bao gồm khối lượng dây buộc, mối  nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết…
26 Một dự án đầu tư xây dựng Trường đại học sử dụng vốn ngân sách nhà nước được phê duyệt trước ngày 01/01/2015, sau 2 năm thực hiện phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, vậy thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh thuộc trách nhiệm của ai?
a. Người quyết định đầu tư
b. Chủ đầu tư
c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng
d. Cơ quan đã chủ trì thẩm định đối với dự án, thiết kế cơ sở được duyệt
27 Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt ngày 25/3/2015, khi thiết kế kỹ thuật, thực hiện lập dự toán xây dựng công trình của dự án này theo quy định nào?
a. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009
b. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015
c. Do người quyết định đầu tư quyết định
d. Do cơ quan chủ trì thẩm định quyết định

 Nội dung câu hỏi
28 Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, cơ quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?
a. 7 ngày
b. 9 ngày
c. 13 ngày
d. 16 ngày
29 Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là bao nhiêu tháng (đối với dự án nhóm B)?
a. 6 tháng
b. 7 tháng
c. 9 tháng
d. 12 tháng
30 UBND cấp tỉnh có thẩm quyền nào dưới đây?
a. Ban hành hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình
b. Công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình.
c. Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình
d. Cả a và c
31 Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình có bao nhiêu khoản mục chi phí?
a. 4 khoản chi phí
b. 6 khoản chi phí
c. 8 khoản chi phí
d. 7 khoản chi phí
32 Có bao nhiêu phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình?
a. 3 phương pháp
b. 5 phương pháp
c. 7 phương pháp
d. 4 phương pháp
33 Có bao nhiêu trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước?
a. 3 trường hợp
b. 4 trường hợp
c. 5 trường hợp
d. 7 trường hợp
34 Thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng do cơ quan nào sau đây?
a. Người quyết định đầu tư quyết định
b. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình
c. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh theo ủy quyền của Người quyết định đầu tư
d. Các đáp án trên đều sai
35 Việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP, do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

 Nội dung câu hỏi
 b. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
c. Đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án chủ trì.
d. Nhà đầu tư
36 Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng cục Thuế có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án này do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định
b. Sở Xây dựng thẩm định
c. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định
d. Các đáp án trên đều sai
37 Dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công – trường hợp thiết kế ba bước), do cơ quan nào dưới đây phê duyệt?
a. Người quyết định đầu tư phê duyệt
b. Chủ đầu tư phê duyệt
c. Người quyết định đầu tư ủy quyền cho Chủ đầu tư  phê duyệt
d. Các đáp án trên đều sai
38 Dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tuyến Trung Ương (qui mô 100 giường) sử dụng vốn NSNN (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công – trường hợp thiết kế 3 bước) do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng
b. Sở Xây dựng
c. Người quyết định đầu tư
d. Chủ đầu tư
39 Đáp án nào dưới đây liệt kê đúng và đủ các khoản mục chi phí thuộc chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình?
a. Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công, chi phí chung, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng
b. Chi phí trực tiếp, chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng
c. Tất cả các chi phí trực tiếp tạo nên sản phẩm xây dựng, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng và thuế giá trị gia tăng
d. Chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng
40 Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng?
a. 2 loại
b. 3 loại
c. 4 loại
d. 5 loại
41 Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư hợp lệ, cơ quan cấp phát, cho vay có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?
a. 6 ngày làm việc

 Nội dung câu hỏi
 b. 7 ngày làm việc
c. 8 ngày làm việc
d. 14 ngày làm việc
42 Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu A được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 40 tỷ, trong trường hợp này, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?
a. 20% giá hợp đồng
b. 15% giá hợp đồng
c. 10% giá hợp đồng
d. 25% giá hợp đồng
43 Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng các loại giá hợp đồng nào sau đây?
a. Hợp đồng trọn gói
b. Hợp đồng theo đơn giá (cố định và điều chỉnh)
c. Hợp đồng theo thời gian
d. Tất cả các loại giá hợp đồng nêu trên
44 Hợp đồng tư vấn xây dựng gói thầu B được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 25 tỷ. Vậy, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?
a. 10% giá hợp đồng
b. 15% giá hợp đồng
c. 20% giá hợp đồng
d. 25% giá hợp đồng
45 Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu C được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá hợp đồng là 100 tỷ. Theo thỏa thuận hợp đồng, bên giao thầu sẽ tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu 30 là tỷ (30% giá hợp đồng). Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, thì phần giá trị hợp đồng tối thiểu không được điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu % kể từ thời điểm tạm ứng?
a. 10% giá hợp đồng
b. 15% giá hợp đồng
c. 20% giá hợp đồng
d. 25% giá hợp đồng
46 Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng tối đa được là bao nhiêu % giá hợp đồng?
a. 40% giá hợp đồng
b. 50% giá hợp đồng
c. 60% giá hợp đồng
d. 80% giá hợp đồng
47 Hợp đồng xây dựng nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP?
a. Hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và nhà thầu thực hiện các gói thầu
b. Hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án
c. Hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước dưới 30% những trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án

 Nội dung câu hỏi
 d.   Cả a, b, c
48 Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm nào trong các trường hợp sau đây?
a. Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có)
b. Thời điểm cụ thể do các bên thoả thuận trong hợp đồng xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)
c. Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)
d. Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) hoặc thời điểm cụ thể do các bên thoả thuận trong hợp đồng xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)
49 Hợp đồng thi công xây dựng công trình được thanh lý khi nào?
a. Khi nghiệm thu, hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng
b. Khi hết thời hạn bảo hành
c. Khi bên nhận thầu đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành hạng mục công trình, công trình
d. Khi bên giao thầu và bên nhận thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký
50 Hợp đồng thi công xây dựng công trình có giá trọn gói, được điều chỉnh theo những trường hợp nào dưới đây?
a. Khi khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của  thiết kế theo hợp đồng
b. Khi xảy ra bất khả kháng được Chủ đầu tư chấp thuận
c. Khi điều chỉnh biện pháp thi công
d. Khi khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm so với khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng
51 Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trường hợp nào dưới đây không phải thực hiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng?
a. Khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng
b. Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng
c. Điều chỉnh đơn giá toàn bộ hoặc một số đơn giá cho những công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận điều chỉnh sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
d. Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác theo quy định
52 Chi phí nào dưới đây không được coi là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng?
a. Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
b. Chi phí quan trắc biến dạng công trình
c. Chi phí kiểm định chất lượng công trình
d. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình
53 Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch được giới hạn trong khoảng nào sau đây:
a. Không vượt quá 2 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định

 Nội dung câu hỏi
 theo quy đinh của pháp luật
b. Không vượt quá 3 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định  theo quy đinh của pháp luật
c. Không vượt quá 3,5 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định theo quy đinh của pháp luật
d. Không phương án nào đúng
54 Dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài được xác định trên cơ sở nào dưới đây?
a. Chi phí tư vấn nước ngoài dự tính trong tổng mức đầu tư
b. Lập dự toán tháng – người (hoặc ngày – người)
c. Định mức chi phí thuê tư vấn nước ngoài
d. Dự toán chi phí tư vấn nước ngoài
55 Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí nào sau đây?
a. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước
b. Chi phí chuyên gia, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí dự phòng
c. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng
d. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế
56 Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quyền nào sau đây?
a. Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu
b. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình có liên quan đến thay đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình
c. Xem xét, chấp thuận các đề xuất thay đổi về giá vật tư, vật liệu xây dựng theo đề xuất của tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu thi công xây dựng
d. Yêu cầu chủ đầu tư thanh toán các khoản chi phí theo hợp đồng đã ký kết;  được thanh toán các khoản vay do chậm thanh toán
57 Nghĩa vụ nào sau đây là của nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
a. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thực hiện công việc tư vấn của mình và bồi thường thiệt hại gây ra cho chủ đầu tư (nếu có) theo  hợp đồng đã ký kết và pháp luật có liên quan
b. Tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới hoặc điều chỉnh của công trình làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng
c. Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định
d. Cả 3 phương án trên
58 Quyền nào sau đây là quyền của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
a. Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt
b. Quyết định phương pháp xác định tổng mức đầu tư
c. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt

 Nội dung câu hỏi
 d.  Phương án b, c
59 Chi phí nào dưới đây không thuộc thành phần chi phí hạng mục chung?
a.Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công b.Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu
c. Chi phí quan trắc biến dạng công trình
d. Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có)

PHẦN II. CÂU HỎI VỀ KIỀN THỨC CHUYÊN MÔN

E. LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

 Nội dung câu hỏi
1 Những phát biểu nào sau đây là đặc trưng riêng của dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp có ảnh hưởng đến việc xác định và quản lý chi phí so với các dự án đầu tư xây dựng loại khác?
a. Có nhiều cơ quan có liên quan nên có xu hướng phát sinh thêm chi phí trong quá trình thực hiện từ yêu cầu thay đổi thiết kế của các bên có liên quan
b. Giá cả nguồn lực đầu vào thường thay đổi trong quá trình thực hiện dự án
c. Có độ bất định và rủi ro rất cao dẫn đến yêu cầu chi phí dự phòng lớn
d. Tất cả các phát biểu trên đều đúng
2 Vì sao chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp cần cao hơn các dự án khác?
a. Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt ra khiến phải thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp ứng, từ đó chi phí phát sinh tăng lên
b. Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp thường dài hơn nên rủi ro nhiều hơn
c. Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị hơn
d. Tất cả các ý trên đều đúng
3 Theo quy định hiện hành, khi xác định chi phí xây dựng để lập tổng mức đầu tư xây dựng từ khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng tính theo thiết kế cơ sở thì loại giá xây dựng công  trình được sử dụng là gì?
a. Giá xây dựng tổng  hợp
b. Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ
c. Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ
d. Tất cả các phương án trên
4 Lựa chọn chu trình quản lý rủi ro phù hợp:
a. Lập kế hoạch đối phó rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Lập kế quản lý rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro
b. Lập kế hoạch đối phó rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro
c. Lập kế hoạch quản lý rủi ro –Phân tích rủi ro – Xác định rủi ro – Kiểm soát và

 Nội dung câu hỏi
 điều chỉnh rủi ro
d. Lập kế hoạch quản lý rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Lập kế hoạch đối phó với rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro
5 Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy?
a. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm)
b. Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm)
c. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm)
d. Tất cả các phương án trên
6 Với 1 dự án sản xuất gạch lát nền, để trả lời câu hỏi “NPV của dự án thay đổi thế nào nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng 10%, giá bán giảm 10% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2%” là dạng phân tích nào?
a. Phân tích độ nhạy 2 chiều
b. Phân tích tình huống
c. Phân tích mô phỏng
d. Phân tích định tính
7 Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào?
a. Né tránh rủi ro
b. Chấp nhận rủi ro
c. Chuyển dịch rủi ro
d. Chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng
8 Chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá (IXDCTbq) để xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng đươc̣ xác định bằng cách tính bình quân:
a. Các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán
b. Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm  tính toán (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng)
c. Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm gốc (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng)
d. Các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm gốc
9 Việc xác định chi phí dự phòng trong sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng ngoài chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, thì được tính bổ sung thêm:
a. Chi phí xây dựng và thiết bị phát sinh không lường trước được
b. Ước tính chi phí phần khối lượng không lường trước được của dự án
c. Tổng chi phí quản lý dự án , chi phí tư vấn đầu tư xây dựng , chi phí khác bằng tỷ lệ
<=15%
d. Tất cả các đáp án trên
10 Nhà Thầu EPC trong một hợp đồng xây dựng một công trình nhà cao tầng với giá trọn gói có thể yêu cầu thanh toán thêm phần chi phí phát sinh trong những trường hợp nào sau đây?
a.   Tăng kích thước một số kết cấu trong công trình do sau khi kiểm tra thấy chưa  đủ

 Nội dung câu hỏi
 độ an toàn
b. Bổ sung thêm sảnh phụ phía sau nhà so với thiết kế cơ sở được duyệt.
c. Chủ đầu tư yêu cầu đổi một số loại thiết bị sang loại tương đương theo hợp đồng, các thiết bị mới này có giá cao hơn
d. Tăng thêm khối lượng đất đắp vào công trình do nền đất sụt lún trong thời gian chờ thi công tính từ thời điểm khảo sát
11 Việc thanh toán theo giai đoạn của hợp đồng EPC theo hình thức hợp đồng trọn gói nên được thực hiện dựa trên cơ sở nào?
a. Theo tỷ lệ phần trăm số công việc/gói công việc đã hoàn thành trên tổng số số công việc, gói công việc của hợp đồng
b. Theo hao phí thực tế về vật liệu, nhân công, máy cho khối lượng công việc đã thực hiện nhân với bảng giá tương ứng
c. Theo hao phí thực tế về vật liệu, nhân công, máy cho khối lượng công việc đã thực hiện nhân với bảng giá tương ứng, và tỷ lệ chi phí chung các bên đã thống nhất
d. Theo giá trị của các gói công việc đã hoàn thành, nghiệm thu đã được thống nhất theo hợp đồng
12 Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:
a. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
b. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng
d. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã có chi phí dự phòng
13 Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án để:
a. Bổ sung vốn lưu động  cho dự án
b. Bổ sung vốn cố định cho dự án
c. Mua cổ phiếu của dự án
d. Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án
14 Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí khấu hao tài sản cố định trong dự án đầu tư xây dựng là khoản chi phí mà doanh nghiệp:
a. Phải chi trả bằng tiền mặt
b. Không phải chi bằng tiền mặt
c. Có khi phải chi bằng tiền mặt có khi không
d. Dùng để thanh lý tài sản cố định
15 Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí cơ hội trong dự án được:
a. Cộng vào dòng ngân lưu vào
b. Cộng vào dòng ngân lưu ra
c. Trừ khỏi dòng ngân lưu ra
d. Tính bằng không khi đánh giá hiệu quả dự án
16 Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc nhà nước theo quy định là?
a. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định đối với các lần thanh toán đầu tiên
b. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định đối với các lần thanh toán đầu tiên và 7 ngày làm việc đối với lần thanh toán cuối cùng
c. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định
d. Trong thời hạn 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định
17 Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào trong tổng mức đầu   tư

 Nội dung câu hỏi
 xây dựng:
a. Chi phí tư vấn
b. Chi phí quản lý
c. Chi phí khác.
d. Chi phí dự phòng
18 Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán thì cần đào bao nhiêu m3 đất nguyên thổ để đắp được 1m3 đất đắp với hệ số đầm nén K98.
a. 1 m3
b. 1.13m3 c. 1.07m3 d. 1.16 m3
19 Dự án đầu tư xây dựng công trình khu công nghiệp X sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt trước ngày 10/5/2012 và đang thực hiện triển khai thi công xây dựng thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại:
a. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ
b. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ
c. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ
d. Cả 3 đáp án nêu trên đều đúng
20 Khi điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu thuộc dự án đã phê duyệt dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (sử dụng hết chi phí dự phòng) nhưng tổng giá trị điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì cách thức xử lý là:
a. Người quyết định đầu tư tổ chức điều chỉnh
b. Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.
c. Theo quy định không được phép điều chỉnh
d. Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình
21 Lựa chọn phương án đúng về việc sử dụng suất vốn đầu tư:
a. Có thể dùng để xác định tổng mức đầu tư dự án ở giai đoạn chuẩn bị dự án
b. Có thể được sử dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất
c. Có thể được sử dụng để xác định giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
d. Tất cả các phương án trên đều đúng
22 Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây?
a. Chi phí quản lý doanh nghiệp
b. Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân
c. Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp
d. Tất cả các mục trên
23 Dự án có thời gian thi công 2 năm, thời gian khai thác 30 năm, thời gian thanh lý 1 năm. Hỏi vòng đời của dự án là bao nhiêu năm?
a. 30
b. 31c. 32

Nội dung câu hỏi
d. 33
24 Chi phí cơ hội của dự án là một khoản chi mà:
a. Phải chi bằng tiền mặt
b. Không phải chi bằng tiền mặt
c. Có khi phải chi có khi không phải chi
d. Được tính là một khoản thu
25 Chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình?
a. Chi phí xây dựng
b. Chi phí khác
c. Chi phí hạng mục chung
d. Cả hai phương án trên
26 Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung tính trong dự toán xác định giá vật liệu bằng:
a. 2,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công
b. 2,5% trên chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công
c. 3,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công
d. 3,5% trên chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công
27 Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào của dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng?
a. Chi phí chuyên gia
b. Chi phí thiết bị
c. Chi phí khác
d. Chi phí dự phòng
28 Giả định rằng trong một nhóm công tác xây dựng có các loại vật liệu chủ yếu với các dữ liệu cho như bảng dưới đây.

TT
Tên vật liệu
Đơn vị tính
Khối lượng Đơn giá (thời điểm gốc)

Thành tiền Giá vật liệu (thời điểm so sách)
Thành tiền (thời điểm so sách)

1 Cát vàng xây dựng
m3
100
200.000
20.000.000
220.000
22.000.000

2
Xi măng
kg
1.000
1.000
1.000.000
1.000
1.000.000
 Tổng cộng  
21.000.000
23.000.000

Đáp án nào sau đây là đúng:
a. Chỉ số giá của xi măng là 100%, chỉ số giá của vật liệu xây dựng là 110%
b. Chỉ số giá của xi măng là 100%, chỉ số giá của vật liệu xây dựng là 100%
c. Chỉ số giá của cát vàng là 110%, chỉ số giá của vật liệu xây dựng là 109.5%
d. Chỉ số giá của cát vàng là 110%, chỉ số giá của xi măng là 109.5%

 Nội dung câu hỏi
29 Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố:
a. Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng
b. Là một trong những cơ sở để lập tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình
c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
d. Phương án a và b
30 Công trình đã bàn giao và được sử dụng được 1 năm. Chủ đầu tư muốn thay đổi thiết kế của căn chung cư bằng cách xây thêm 1 bức tường ngăn ở phòng khách để tạo thành 2 phòng. Vậy dự toán xây bức tường ngăn này được tính theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố về:
a. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng
b. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt
c. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa
d. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát
31 Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán công tác đóng cọc bằng máy, đối với đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công và máy thi công được tính như thế nào.
a. Bằng 50% định mức của đoạn cọc ngập đất
b. Bằng 75% định mức của đoạn cọc ngập đất
c. Bằng 25% định mức của đoạn cọc ngập đất
d. Bằng 85% định mức của đoạn cọc ngập đất
32 Giá ca máy chờ đợi được xác định gồm các chi phí:
a. 50% chi phí khấu hao, 50% chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy
b. 50% chi phí khấu hao, 50% chi phí nhân công và 50% chi phí khác
c. Chi phí khấu hao và chi phí nhân công.
d. 50% chi phí khấu hao
33 Giá ca máy được điều chỉnh theo những phương pháp nào dưới đây?
a. Bù trừ trực tiếp
b. Hệ số điều chỉnh.
c. Chỉ số giá xây dựng
d. Tất cả các phương án trên
34 Quy định nào sau đây về thu hồi tiền tạm ứng là đúng?
a. Phải đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng
b. Phải đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 90% giá trị hợp đồng
c. Bắt buộc thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên theo tỷ lệ phần trăm tiền tạm ứng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng
d. Bắt buộc thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên theo tỷ lệ phần trăm tiền tạm ứng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng
35 Thời hạn tạm ứng đối với hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn xây dựng, cung cấp thiết bị là thời hạn nào sau đây?
a. Đến ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề của năm kế hoạch
b. Đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch

 Nội dung câu hỏi
 c. Đến ngày 25 tháng 12 năm kế hoạch
d. Đến ngày 31 tháng 10 năm kế hoạch
36 Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công?
a. Sở kế hoạch và đầu tư đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, Phòng Tài chính-kế hoạch đối với dự án do cấp huyện quản lý
b. Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt
c. Sở Tài chính đối với dự án do cấp tỉnh quản lý, Phòng Tài chính-kế hoạch đối với dự án do cấp huyện quản lý
d. Chủ đầu tư
37 Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán  ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?
a. 5%
b. 0%
c. Lớn hơn 0% và không lớn hơn 5%
d. Tùy thuộc vào từng gói thầu cụ thể
38 Theo quy định hiện hành, đối với máy có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, giá trị thu hồi được tính bằng bao nhiêu % của nguyên giá máy và thiết bị thi công xây dựng?
a.   5%.
b.   10%
c.   15%
d.   20%
39 Theo quy định hiện hành, có bao nhiêu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng ?
a. 5 khoản mục
b. 6 khoản mục
c. 7 khoản mục
d. 8 khoản mục
40 Theo quy định hiện hành, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của:
a. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
b. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng
c. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng
d. Báo cáo lập dự án đầu tư xây dựng
41 Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trường học X sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có quy mô nhóm C do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Y quyết định đầu tư thì thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thuộc:
a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng
b. Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Y
c. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư
d. Chủ đầu tư
42 Công ty tư vấn A xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án X sử dụng vốn ngân sách nhà nước bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, trong  đó

 Nội dung câu hỏi
 tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh Kps = 14,5%, dự  phòng cho yếu tố  trượt giá 5%. Lựa chọn phương án trả lời phù hợp:
a. Đây là dự án chỉ thi công xây dựng trong 1 năm, không cần tính dự phòng cho yếu tố trượt giá
b. Theo quy định hiện hành, dự án này chi phí phát sinh không được vượt quá 5% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị
c. Theo quy định hiện hành, tỳ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh không được vượt quá 10%
d. Theo quy định, tổng chi phí dự phòng cho cả 2 yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá không vượt quá 10% tổng chi phí xây dựng và thiết bị
43 Suất vốn đầu tư  do Bộ Xây dựng công bố:
a. Bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn  đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác và chi phí dự phòng. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên
b. Bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn  đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên
c. Chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ thể như chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng, Vốn lưu động ban đầu, Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư,…
d. Không phát biểu nào đúng
44 Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là suất vốn đầu tư?
a. 300 triệu đồng/ Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm I, dài 18m
b. 290 nghìn đồng/m2 mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.0kg/m2,  mô đun đàn hồi Eyc ≥ 80MpA
c. 6.570.000 đồng/m2 sàn nhà chung cư ≤ 7 tầng
d. Tất cả các chỉ tiêu trên
45 Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?
a. 300 triệu đồng/ Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm I, dài 18m
b. 54 triệu đồng/cháu mẫu giáo khi quy mô đầu tư xây dựng nhà trẻ 75 < số cháu ≤ 125
c. Cả hai phương án A và B
d. Không có chỉ tiêu nào là giá bộ phận kết cấu công trình
46 Dòng tiền của dự án theo quan điểm của ngân hàng được xác định bằng:
a. Tổng khấu hao và lợi nhuận
b. Lợi nhuận sau thuế
c. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền, bao gồm chi trả lãi vay
d. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền không bao gồm tiền vay và trả nợ vay
47 Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án bằng giá trị hiện tại thuần (Net Present Value), quyết định chấp nhận dự án nếu:
a. NPV bằng đầu tư ban đầu
b. NPV có thể <0 b=”” g=”” h=”” i=”” irr=”” l=”” n=”” ng=”” nh=”” nternal=”” of=”” p=”” rate=”” return=”” su=”” t=”” thi=”” ti=”” u=””>c. NPV>0

 Nội dung câu hỏi
 d. NPV có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 nhưng IRR của dự án lớn hơn lãi suất cho vay
48 Phân tích hiệu quả tài chính dự án luôn luôn được sử dụng bằng đơn vị:
a. Quy ước
b. Hiện vật và tiền tệ
c. Tiền tệ
d. Đơn vị nào là do chủ đầu tư lựa chọn
49 Hệ thống chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định hiện hành bao gồm:
a. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình
b. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí, theo yếu tố chi phí
c. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí
d. Chỉ số giá xây dựng quốc gia, chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí, theo yếu tố chi phí, chỉ số giá xây dựng cấp cơ sở
50 Khi điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng sở dụng vốn nhà nước, nguồn thông tin về giá và chỉ số giá xây dựng sử dụng để tính hệ số điều chỉnh giá do:
a. Tổng cục Thống kê công bố
b. Bộ Xây dựng công bố
c. Các tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm công trình công bố
d. Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng theo nguồn từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố
51 Chỉ số giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh được tính bằng cách:
a. Lấy giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh chia giá vật liệu tại thời điểm gốc
b. Lấy chỉ số giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh chia chỉ số giá vật liệu tại thời điểm gốc
c. Cả hai phương án a,b đều đúng
d. Lấy giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh chia chỉ số giá vật liệu tại thời điểm gốc
52 Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán công tác đổ bê tông tường của công trình cao 52m thì theo phương án nào sau đây là đúng?
a. Áp dụng mã hiệu định mức công tác đổ bê tông cho công trình có chiều cao > 50m cho toàn bộ khối bê tông
b. Phân tách khối lượng đổ bê tông theo chiều cao công trình đến 4m, từ 4m-16m, từ 16m – 50 m và > 50m
c. Tính bình quân định mức cho khối lượng đổ bê tông theo chiều cao công trình đến 4m, từ 4m-16m, từ 16m – 50 m và > 50m
d. Quy định cụ thể cách áp dụng sẽ do địa phương có văn bản hướng dẫn
53 Cho số liệu về chỉ số giá của công trình dân dụng như bảng dưới đây. Hãy tính bình quân chỉ số giá xây dựng liên hoàn trong 3 năm (sử dụng để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá tại năm 2017)

Năm Năm Năm
Năm 2013 Năm 2014 2015 2016
Chỉ số  giá XD  công
trình 100 110 120 130
Đáp án nào sau đây là đúng:

 Nội dung câu hỏi
 a. 110.00%
b. 109.09%
c. 108.83%
d. 109.14%
54 Dự án đầu tư xây dựng công trình lập tháng 6/2015 gồm có 1 tòa nhà chung cư cao 20 tầng và 1 chung cư cao 15 tầng, ngoài ra còn đường nội bộ, cổng hàng rào và nhà bảo vệ. Hỏi chi phí tư vấn thiết kế xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án tính thế nào là đúng?
a. Tính dự toán chi phí xây dựng các công trình trong tổng mức đầu tư và tra định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên chưa có thuế giá trị gia tăng
b. Tính dự toán chi phí xây dựng các công trình trong tổng mức đầu tư và tra định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên  đã có thuế giá trị gia tăng
c. Tra định mức chi phí tỷ lệ cho từng loại công trình theo giá trị chi phí xây dựng trước thuế. Cộng các chi phí tư vấn thiết kế của tất cả các công trình tính được chi phí tư vấn thiết kế của dự án. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên chưa có thuế giá trị gia tăng
d. Tra định mức chi phí tỷ lệ cho từng công trình theo giá trị chi phí xây dựng trước thuế của từng hạng mục. Cộng các chi phí tư vấn thiết kế của tất cả các hạng mục tính được chi phí tư vấn thiết kế của dự án. Chi phí tư vấn thiết kế tính ra như trên đã có thuế giá trị gia tăng
55 Định   mức   dự   toán   xây   dựng   công   trình   được   xác   định   trên   cơ    sở:
a. Định mức chi phí
b. Định mức cơ sở
c. Định mức kinh tế – kỹ thuật
d. Tất cả các phương án trên
56 Định mức kinh tế – kỹ thuật gồm:
a. Định  mức  cơ  sở,  định  mức  dự  toán xây dựng  công trình  và  định  mức  chi phí
b. Định mức sử dụng vật liệu, định mức lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công
c.Định mức cơ sở và định mức dự toán xây dựng công trình.
d. Định mức dự toán xây dựng công trình và định mức chi phí
57 Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới, việc tính toán hao phí nhân công được xác định theo phương pháp nào sau đây?
a. Theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công
b. Theo số liệu thống kê của công trình đã và đang thực hiện có điều kiện, biện pháp thi công tương tự
c. Theo số liệu khảo sát thực tế
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng
58 Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới , việc tính toán hao phí máy thi công phải sử dụng hệ số chuyển đổi sang định mức dự toán xây dựng Kcđ. Hê ̣số này phụ thu ộc vào nhóm công tác , công viêc̣ (đơn giản hay phứ c tap̣ theo dây chuyền công nghê ̣tổ  chứ c thi công ), yêu cầu kỹ thuật  , điều  kiện thi công, chu kỳ làm việc liên tục hoặc gián đoạn, khối lượng thực hiện công việc liên tục của công táC .).  Kcđ đươc̣  xá c   điṇ h theo kinh nghiêṃ chuyên gia quy định trong khoảng nào sau đây?

 Nội dung câu hỏi
 a.  Kcđ =1,05÷1,3
b.  Kcđ =1,15÷1,35
c. Kcđ =1,25÷1,45
d. Kcđ =1,25÷1,35
59 Giá xây dựng tổng hợp là cơ sở để xác định?
a. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng
b. Dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu xây dựng
c. Tổng mức đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng công trình
d. Tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu
60 Khi xác định dự toán xây dựng thì chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu là một nội dung chi phí thuộc:
a. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
b. Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế
c. Chi phí hạng mục chung khác
d. Chi phí quản lý dự án
61 Phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện  theo quy định của cơ quan nào?
a. UBND cấp tỉnh
b. Bộ Tài chính
c. Bộ Xây dựng
d. Liên Bộ Tài chính – Xây dựng
62 Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc khoản mục chi phí nào trong dự toán  xây  dựng công trình  theo phương  án  trả  lời dưới  đây là đúng?
a. Chi phí quản lý dự án
b. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
c. Chi phí khác
d. Chi phí xây dựng
63 Với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trường hợp nào được điều chỉnh dự toán xây dựng đã được phê duyệt:
a. Nhà thầu chào giá cao hơn
b. Khi phát sinh khối lượng của hợp đồng thực hiện theo hình thức trọn gói
c. Xảy ra trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, động đất,…
d. Tất cả các phương án trên
64 Chi phí chung của chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:
a. Chi phí quản lý doanh nghiệp
b. Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân
c. Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp
d. Tất cả các mục trên
65 Khối lượng bê tông được đo bóc là:
a. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại  dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng  trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích >0,1m3 và chỗ giao nhau được tính một lần
b. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại  dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng

 Nội dung câu hỏi
 trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích <0 c=”” ch=”” giao=”” l=”” m3v=”” m=”” n=”” nh=”” nhau=”” p=”” t=””>c. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại  dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng  trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích > 0,2m3và chỗ giao nhau được tính một lần
d. Toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô ra, không trừ các kết cấu kim loại  dạng lập thể, cốt thép, các chi tiết tương tự và phải trừ các khe co giãn, lỗ rỗng  trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích <0 c=”” ch=”” giao=”” l=”” m3v=”” m=”” n=”” nh=”” nhau=”” p=”” t=””>66 Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để:
a. Xác định dự toán, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầu
b. Xác định giá gói thầu (Chủ đầu tư), giá dự thầu (Nhà thầu)
c. Xác định giá hợp đồng trường hợp chỉ định thầu, xác định giá thanh toán trong trường hợp chỉ định thầu và phương thức hợp đồng trọn gói
d. Tất cả các phương án trên đều đúng
67 Nội dung chi phí đầu tư nào sau đây không được quyết toán?
a. Các chi phí thiệt hại xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của bảo hiểm
b. Các chi phí của các khối lượng phá đi làm lại do lỗi của nhà thầu
c. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật
d. Phương án a & b
68 Khối lượng công tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo:
a. Công việc cần hoàn thiện (trát, láng, ốp, lát, sơn, làm cửa, làm trần, làm mái…)
b. Chủng loại đặc tính kỹ thuật, vật liệu sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại mái…)
c. Chi tiết bộ phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái…)
d. Cả a, b và c đều đúng
69 Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình gồm:
a. Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ
b. Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình
c. Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định và kiến nghị giá trị dự toán xây dựng để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định
d. Tất cả các mục trên
70 Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán cho 1 số công tác có quy định chiều cao thì chiều cao trong định mức được tính:
a. Từ cốt ± 0.00
b. Từ cốt đất tự nhiên
c. Từ cốt chân móng công trình
d. Từ cốt sàn tầng 1
71 Định mức khấu hao của máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở nào.
a. Hướng dẫn của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 Nội dung câu hỏi
 b. Định mức khấu hao của loại máy tương tự do Bộ Xây dựng công bố
c. Mức độ hao mòn của máy trong quá trình sử dụng máy theo điều kiện cụ thể của công trình
d. Tất cả các căn cứ trên
72 Dự toán gói thầu thi công xây dựng bao gồm các khoản mục chi phí nào:
a. Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị
b. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung
c. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng
d. Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.</0></0></0>

Down load tài liệu kho bạc

Link tải – download file mềm ở đây

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);