Review đề thi công chức thuế ca1 ngày 4/1/2023

Review đề thi công chức thuế ca1 ngày 4/1/2023. Mời các bạn tham khảo review một số thông tin và nội dung thi ca1 vòng 1 thuế Miền Bắc ngày 4/1/2023 nguồn fb: nguyễn yona:

Review đề thi công chức thuế ca1 ngày 4/1/2023

💯𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒒𝒖𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗1 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈 𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒊 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒗2 𝒏𝒉𝒆́, 𝒗2 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̂𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒌𝒊̃ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒃𝒂̀𝒊 𝒕𝒂̣̂𝒑, 𝒕𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 𝒄𝒉𝒐̣𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒊́𝒕 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒏.
=>>>☘️
.Đ𝑒̂̀ 𝑚𝑜̂𝑛 𝐾𝑇𝐶 𝑐𝑢̣𝑚 𝑀𝐵 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 giống 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑟𝑎 𝑛𝑎̆𝑚 2021, 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑜̛̉ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝐿𝑢𝑎̣̂𝑡 , 𝑁Đ, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑘𝑖𝑎 𝑖́𝑡, 𝑡𝑢̀𝑦 𝑐𝑎 𝑡ℎ𝑖 , 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑘𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 2021 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝐶𝐶𝐻𝐶, Đ𝐻 Đ𝑎̉𝑛𝑔 𝑋𝐼𝐼𝐼…… 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏 𝑐𝑢̣𝑚 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑛ℎ𝑒́
📛Như cách học Môn này m đã chia sẻ nhiều trước đây là phải đọc hiểu Luật trước, mới áp dụng làm trắc nghiệm được. Nhiều bạn chỉ tập trung học trong các bộ Trắc nghiệm hay luyện app thì sẽ ko đủ kiến thức để suy luận và chọn đúng câu trả lời.
🔔
Môn Anh văn năm nay thì tương đối nhẹ nhàng và dễ thở so với năm ngoái, theo m thấy thường trong 2 môn v1, môn này khó thì môn kia sẽ dễ.
👉
C𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈, 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑵𝒂𝒎 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒐̂𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒏𝒈𝒂̆́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐́ 𝒌𝒊̣𝒑 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒏𝒂̀𝒚. 𝑻𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒃𝒂̀𝒊 đ𝒊, 𝒄𝒉𝒂̉ 𝒄𝒐́ 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒕𝒐̂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒖̛́𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒏 𝒍𝒖́𝒄 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒂̂𝒖 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̂𝒊 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒓𝒂 𝒄𝒂̀𝒚 𝒄𝒖𝒐̂́𝒄 , 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒂̆́𝒄 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);