5 bài tập ôn thi công chức thuế hay tuần qua – phần 2

Gửi tới các bạn 5 bài tập ôn thi công chức thuế hay tuần qua. phần 1 các bạn xem ở đây.Các câu trắc nghiệm khác các bạn search ở ô tìm kiếm hoặc xem ở đây. Các bạn cũng nên xem qua kinh nghiệm ôn thi ở đây.


Chú ý rằng đây là một tập hợp các bài tổng hợp để các bạn ôn luyện nhé

Bài 1. tự luận về thế gtgt

Tại 1 DN sản xuất nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ trong năm tính thuế (là năm thứ 2 kể từ khi thành lập) có tình hình sau:
1. DT tính TN chịu thuế: 50.000
2. Tổng chi phí DN kê khai là: 40.000. Bao gồm:
– Chi phí vật tư là: 10.000. Trong đó:
phần bị tổn thất đã xác định được trách nhiệm bồi thường là 400, không xác định được trách nhiệm bồi thường là 100.
– Thuế TNDN nộp thay cho 1 nhà thầu nước ngoài là 60
– Chi phí khấu hao 1 bể sạch cho DN đầu tư xây dựng tính theo chế độ quy định là 150
– Chi phí thuê cửa hàng trả trước 3 năm theo giá bán chưa thuế GTGT là 600.
– Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả dài hạn sau khi đã bù trừ với lãi chênh lệch đánh giá lại nợ phải trả dài hạn là 120.
– Thuế GTGT phải nộp của hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong năm là 200
– Chi trang phục bằng tiền cho 30 nhân viên: 250 triệu đồng.
Các khoản chi còn lại đều được trừ theo quy định của PL.
3. Thu nhập nhận được từ nước ngoài (chưa ký hiệp định đánh thuế 2 lần với VN) sau khi đã nộp thuế TN cho nước ngoài là 270. Thu nhập trước thuế ở nước X là 300.
Thuế suất thuế TNDN ở nước ngoài là 20%. DN này được nước ngoài cho giảm 50% thuế.
Yêu cầu: Xác định thuế TNDN mà DN phải nộp trong năm tính thuế
Biết rằng:
– Tất cả các khoản thu và chi đều có hóa đơn GTGT và chứng từ hợp pháp.
– HĐ ký với nhà thầu nước ngoài theo giá ròng, thuế nhà thầu do DN VN chịu
– Trong năm DN được hoàn một khoản thuế NK đã nộp của năm tính thuế trước là 200
– Thuế suất thuế TNDN là 22%. DN không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Bài 2: 6 câu trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án

1. I Was…..to go out when you telephoned
a. plan
b. about
c. nearly
d. just
2. Dr.Nam was belived………..in New Yorka
a. had lived
b. having lived
c. to be living
d. living
3. I feel as if my head ……..on fire now, doctor
a. were
b. is
c. is being
d. has been
4. Only when he í here,……Enghish
a. he has spoken
b. he speaks
c. speaks he
d. dose he speak
5. we both worked for 3 hours,…….she paid Jonh more than me.
a. although
b. even
c. therefor
d. yet.
6. The men……towords us is an engineer
a. coming
b. comes
c. is comeing
d. to come
Đáp án là: 1B, 2C, 3 A, 4D, 5D, 6A. (about to : định), 2C (belive to), 3A (sau as if nếu sự việc xảy ra ở hiện tại => chia QKĐ và to be là were ), 4D (mệnh đề sau only when đảo ngữ), 5D (yet -but) 6C

Bài 3- trắc nghiệm thuế tổng hợp


1. Đối tượng nào sau đây áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%?
A. Nước uống đóng chai
B. Giấy in sách giáo trình, sách giáo khoa.
C. Tàu đánh bắt xa bờ có công suất trên 90CV
D. Vé chiếu phim Kong: Skull Island

2.Trường hợp nào sau đây phải kê khai, tính nộp thuế?
A. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản
B. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã
C. Tổ chức, doanh nghiệp nhận thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện các hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước
D. Doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển để mở rộng thị trường

3.Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu như sau:
– Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền là 50 tỷ đồng
– Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là 20 tỷ đồng
Biết thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động casino là 35%
Giá tính thuế GTGT là:
A. 30 tỷ
B. 27,28 tỷ
C. 25.46 tỷ
D. 47,5 tỷ

4.Hoạt động nào sau đây xác định thời điểm giá tính thuế phụ thuộc vào việc đã thu được tiền hay chưa thu được tiền ?
A. Cho thuê nhà
B. Đóng tàu
C. Bán ô tô
D. Cung cấp nước sạch

5.Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ mua hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo thuế suất nào, giả sử hàng hóa dịch vụ trên được khấu trừ theo :
A. Thuế suất ghi trên hóa đơn
B. Thuế suất theo quy định về thuế GTGT
C. Không được khấu trừ
D. Không có đáp án nào đúng
Đáp án: 1 D  2B  3B

Bài 4 Một số câu trắc nghiệm tin học tổng hợp

1. Địa chỉ $AC$3 là địa chỉ
A. Tuyệt đối B. Tương đối
C. Biểu diễn sai D. Hỗn hợp
2. Giả sử ô A1 có giá trị 7.263 và ô A2 có giá trị 5.326. Công thức =ROUND(A1,2)-INT(A2) cho kết quả:
A. 1.901 B. 2.26, r
C. 2 D. 2.2

Bài 5- tiếp 10 câu trắc nghiệm tiếng Anh 


1. Peter said that he saw Mary …………. that beautiful vase
a. break b. breaking c. break d. broke
2. The police …………. them get out of the car.
a. caused b. made c. asked d. ordered
3. I heard someone ………………. outside
a. fell b. fall c. to fall d. fell
4. He was made ……………. by the custom officer
a. to open to suitcase b. opening the suitcase
c. open the suitcase d. opened the suitcase
5. Bill‟s wife doesn‟t let him ………go to the party.
a. go b. to go c. to have gone d. went
6. Larry finally ……………. to quit the job.
a. admitted b. decided c. must d. thought
7. You will never know why Jane refused …………. the job.
a. getting b. get c. to get d. to be got
8. Why don‟t you …………. your son go camping with his classmate?
a. permit b. allow c. let d. advise
9. I am very pleased …………… you again
a. see b. to see c. to seeing d. be seeing
10. There are two important things ………….. in your mind.
a. bearing b. to bear c. bear d. born

1 b 2b 3b 4a 5a 6b 7 d 8 c 9 b 10a

Tags:

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);