Giới thiệu website học word 2010 rất hay

Gửi tới các bạn website tự học word 2010 rất hay và thông minh được share trên group cùng ôn thi thuế. Dạng câu hỏi phong phú đa dạng. Các bạn có thể luyện thi luôn cả tiếng Anh ở đây cũng được. Vì hầu hết là các từ ngắn và đa dạng.

Question 1
Which is the shortcut in MS Word 2010 to move a selected paragraph down?
PAGE UP
HOME
ALT+SHIFT+DOWN ARROW
ALT+CTRL+M
Question 2
Which is the shortcut in MS Word 2010 to go to the first page in full screen mode?
END
PAGE UP
PAGE DOWN
HOME
Question 3
Which is the shortcut used in MS Word 2010 to insert a comment?
DELETE
PAGE UP
INSERT
ALT+CTRL+M
Question 4
Which is the shortcut used in MS Word 2010 to promote a pragraph?
ALT+SHIFT+LEFT ARROW
SHIFT+TAB
CTRL+A
CTRL+SHIFT
Question 5
Which is the shortcut in MS Word 2010 to mark a table of content entry?
CTRL+SHIFT+O
CTRL+A
SHIFT+TAB
CTRL+SHIFT
Question 6
The shortcut in MS Word 2010 to delete one word to the right is __________.
CTRL+SHIFT
CTRL+ DELETE
PAGE UP
CTRL+A
Question 7
The shortcut in MS Word 2010 to delete one word to the left is _________.
CTRL+A
SHIFT+TAB
CTRL+BACKSPACE
CTRL+M
Question 8
Which is the shortcut used in MS Word 2010 to insert a trademark symbol?
CTRL+M
CTRL+A
ALT+CTRL+T
PAGE UP
Question 9
The shortcut in MS Word 2010 to insert a registered trademark symbol is ________.
ALT+CTRL+R
PAGE UP
CTRL+A
CTRL+M
Question 10
Which is the shortcut in MS Word 2010 to insert a copyright symbol?
CTRL+A
CTRL+SHIFT
ALT+CTRL+C
PAGE UP.

Cuối cùng là link website tự học và ôn thi word 2010 tại đây

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply