Bộ đề thi tuyển công chức kho bạc năm 2017,Môn thi: trắc nghiệm, Nghiệp vụ chuyên ngành kế toán viên

Bộ đề thi tuyển công chức kho bạc năm 2017,Môn thi: trắc nghiệm, Nghiệp vụ chuyên ngành kế toán viên. Do anh Hoàng chia sẻ- file mềm down ở cuối bài. Update sau khi thi xong vòng 1 ngày 19-20/8/2017 thấy nó khá sát đề chính thức 2017 kho bạc nhà nước 2017

 

Đề số 1: Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau đây:

 
 
Câu 1: Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có quyền sau đây:
A. Điều hành về kế toán, chuyên môn và hoạt động của đơn vị;
B. Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán của đơn vị;
C. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
D. Độc lập về kế toán nhưng phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị.
Câu 2: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định phí kiểm soát giết mổ động vật ?
A. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
B. Ủy ban nhân dân tỉnh.
C.  Bộ Tài chính.
D. Hội đồng nhân dân tỉnh.
Câu 3: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ áp dụng cho đối tượng nào?
A. Đơn vị sự nghiệp công
B. Doanh nghiệp Nhà nước
C. Doanh nghiệp tư nhân
D. Đơn vị quản lý nhà nước
Câu 4: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
       A. Bộ Tài chính
        B. Quốc Hội
        C. Chính phủ
        D. Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội
Câu 5: Theo Điều 55 của  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có trách nhiệm:
A. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong và ngoài đơn vị kế toán;
B.Tổ chức điều hành bộ máy hoạt động của đơn vị;
C. Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;
D. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.
Câu 6: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
A. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
B. Chính phủ.
C.  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
D. Bộ Tài chính
 Câu 7: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công bao gồm những nội dung nào?
A. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ
B. Tự chủ về nhân sự
C. Tự chủ về tổ chức bộ máy
D. Cả ba đáp án trên
 Câu 8: Cơ quan nào có thẩm quyền tạm đình chỉ chi ngân sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh không chấp hành đúng chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, báo cáo tài chính khác và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
    A. HĐND tỉnh
    B. Sở Tài chính
    C. UBND tỉnh    
    D. Thanh tra Tài chính
Câu 9: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội  nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ:
A. 11
B. 10
C. 12
D. 13
Câu 10: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp?
A. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
B. Bộ Tài chính
C. Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.
D.  Bộ Tài chính quy định đối với doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.
Câu 11: Đơn vị sự nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức đối với những nội dung nào?
A. Tiếp khách trong nước, công tác phí khi đi công tác trong nước
B. Xe ô tô, nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động, chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam
C. Xe ô tô, nhà làm việc
D. Chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam
Câu 12: Số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá bao nhiêu phần trăm dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
                 A. 25%
                 B. 20%
                 C. 30%
                 D. 35%
Câu 13: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố?
A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
B. Chính phủ.
C.  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
D. Bộ Tài chính.
Câu 14: Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày nào?
A. Sau 15 ngày kể từ ngày ký
B. Sau 45 ngày kể từ ngày ký
C. Sau 25 ngày kể từ ngày ký
D. Sau 30 ngày kể từ ngày ký
Câu 15: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có:
A. Bảy Chương 73 Điều
B. Sáu Chương 74 Điều
C. Sáu Chương 73 Điều
D. Bảy Chương 74 Điều
Câu 16: Dự toán ngân sách nhà nước ở mỗi cấp được bố trí mức dự phòng chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng chi ngân sách của mỗi cấp theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
           A. Từ 2% đến 5%
           B. Từ 2% đến 3%
           C. Từ 2% đến 4%
           D. 5%
 
 
Câu 17: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí sát hạch lái xe?
A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
B. Chính phủ quy định đối với cơ sở thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cơ sở thuộc địa phương quản lý.
C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
        D. Bộ Tài chính 
Câu 18: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 do cơ quan nào thông qua:
A. Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
B. Bộ Tài chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
C. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
D. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 19: Chứng từ kế toán chung cho các đơn vị hành chính sự nghiệp gồm có bao nhiêu chỉ tiêu?
A. 4 chỉ tiêu
B. 3 chỉ tiêu
C. 5 chỉ tiêu
D. 2 chỉ tiêu
Câu 20:  Cấp ngân sách nào được thành lập Quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
A. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã
B. Cấp Trung ương
C. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện
D. Cấp Trung ương và cấp Tỉnh
Câu 21: Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12, tài sản nhà nước được thanh lý trong các trường hợp nào sau đây:
A. Sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ.
B. Không sử dụng;
C. Từ nơi thừa sang nơi thiếu
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 22: Để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị, các đơn vị Hành chính sự nghiệp được bổ sung thêm các tài khoản cấp mấy?
A. Cấp 3
B. Cấp 3, cấp 4
C. Cấp 2, cấp 3, cấp 4
D. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4
Câu 23: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 thay thế:
       A.  Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008
B.  Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015
C.  Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10/5/1988
D.  Luật kế toán số 03/2003/QH11  ngày 17/6/2003
Câu 24: Hãy nêu quy định về thời gian phải khóa sổ quỹ tiền mặt đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp?
A. Cuối mỗi tuần
B. Cuối mỗi ngày
C. Cuối mỗi tháng
D. Cuối năm
Câu 25: Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh xử lý như thế nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
A. Trích 30% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 70% còn lại vào thu ngân sách năm sau
          B. trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau
           C. trích 40% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 60% còn lại vào thu ngân sách năm sau
          D. trích 70% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 30% còn lại vào thu ngân sách năm sau.
 

Đề số 2: Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau đây:

 
 
Câu 1: Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12, tài sản nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp nào sau đây:
A. Không sử dụng;
A. Để mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn
C. Tài sản hết hạn sử dụng
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Theo quy định hiện hành, đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được trích tối thiểu bao nhiêu % để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp?
A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 40%
Câu 3: UBND các cấp phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới vào thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
A. Trước ngày 31 tháng 12
B. Trước ngày 15 tháng 12
C. Trước ngày 10 tháng 12
D. Trước ngày 15 tháng 11
Câu 4: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, những người nào phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán:
A. Người lập chứng từ kế toán và người lưu trữ tài liệu kế toán.
B. Giám đốc kế toán trưởng.
C. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán.
D. Kế toán trưởng và kế toán viên ký tên trên chứng từ kế toán.
Câu 5: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí thăm quan danh lam thắng cảnh?
A. Chính phủ quy định đối với công trình thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.
B. Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.
C.  Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.
D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 6: Theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tài khoản 421-chênh lệch thu, chi chưa xử lý có bao nhiêu tài khoản cấp 2?
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 7: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015,  đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản:
A. Cuối tháng.
B. Hàng ngày.
C. Cuối kỳ kế toán năm.
D. Cuối kỳ kế toán quý.
Câu 8: Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày văn bản được ban hành theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
A. 60 ngày
B. 30 ngày
C. 20 ngày
D. 15 ngày
Câu 9: Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12, tài sản nhà nước được điều chuyển trong các trường hợp nào sau đây:
A. Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
B. Để mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn
C. Sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ
D. Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả
Câu 10: Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp thay thế Quyết định nào?
A. Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính
B. Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ Tài chính
C. Quyết định 1062-TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính
D. Quyết định 1357-TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính
Câu 11: Theo quy định tại Điều 7 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán do cơ quan nào sau đây quy định trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam:
A. Quốc hội.
B. Kiểm toán nhà nước.
C. Chính phủ.
D. Bộ Tài chính.
Câu 12: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Lệ phí ra, vào cảng biển?
A. Ủy ban thường vụ Quốc Hội
B. Bộ Tài chính.
C. Bộ Tài chính quy định đối với cấp phép do cơ quan trung ương thực hiện; Hội đồng nhân cấp tỉnh quyết định đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện.
D. Chính phủ quy định đối với cấp phép do cơ quan trung ương thực hiện; Hội đồng nhân cấp tỉnh quyết định đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện.
Câu 13: Cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp Tỉnh theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?
A. Hội đồng nhân dân tỉnh
B. Ủy ban nhân dân tỉnh
C. Sở Tài chính
D. Bộ Tài chính
Câu 14: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành:
A. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
B. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
C. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2016.
D. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2015.
Câu 15: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng?
A. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội
B. Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý
C. Chính phủ quy định đối với công trình thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý
D. Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý
Câu 16: Đối với đơn vị sự nghiệp công theo qui định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí, đơn vị mở tài khoản tại đâu để phản ánh?
A. Kho bạc Nhà nước
B. Ngân hàng nhà nước
C. Ngân hàng thương mại
D. Kho bạc Nhà nước và ngân hàng nhà nước
Câu 17: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, cơ quan nào sau đây hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động:
A. Bộ Tài chính.
B. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
C. Sở Tài chính.
D. Kiểm toán Nhà nước.
Câu 18: Cơ quan nào có nhiệm vụ lập quyết toán ngân sách tỉnh Quảng Bình trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015  ?
A. Sở Tài chính
B. Bộ Tài chính
C. Hội đồng nhân dân tỉnh
D. UBND tỉnh
Câu 19: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp?
A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
B. Bộ Tài chính quy định đối với cơ quan thuộc Trung ương cấp; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cơ quan thuộc địa phương cấp
 C. Chính phủ quy định đối với cơ quan thuộc Trung ương cấp; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cơ quan thuộc địa phương cấp
D. Bộ Tài chính quy định đối với cơ quan thuộc Trung ương cấp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cơ quan thuộc địa phương cấp
Câu 20: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong các trách nhiệm đầy đủ của đơn vị kế toán là:
A. Quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán.
B. Quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.
C. Sử dụng và lưu trữ tài liệu kế toán.
D. Sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.
Câu 21: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?
A. 06/3/2015
B. 06/4/2015
C. 16/4/2015
D. 26/4/2015
Câu 22: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý:
A. Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khác và các tài sản khác không phải của đơn vị.
B.  Tài sản là máy móc, thiết bị;
C.  Tài sản là xe ô tô.
D. Tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc
Câu 23 : Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực tài chính – ngân sách trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?
A. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
B. Bộ Tài chính
C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
D. Quốc hội
Câu 24: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định Phí thư viện?
A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
B. Bộ Tài chính quy định đối với thư viện thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với thư viện thuộc địa phương quản lý
 C. Chính phủ quy định đối với thư viện thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với thư viện thuộc địa phương quản lý.
D. Bộ Tài chính quy định thư viện thuộc Trung ương quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với thư viện thuộc địa phương quản lý.
Câu 25: Hãy nêu các hình thức kế toán hiện hành áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính?
A. Hình thức kế toán Nhật ký chung; Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái; Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ; Hình thức kế toán trên máy vi tính
B. Hình thức kế toán Nhật ký chung; Hình thức kế toán trên máy vi tính
C. Hình thức kế toán trên máy vi tính

D. Hình thức kế toán Nhật ký; Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái; Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ; Hình thức kế toán trên máy.

Link download tài liệu bản word ở đây
Tags:

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);