Tóm tắt các tài liệu tham khảo cần thiết học môn Luật Thuế- ôn thi công chức thuế 2016 vòng 2

Tóm tắt các tài liệu tham khảo cần thiết học môn Luật Thuế- ôn thi công chức thuế 2016 vòng 2. Đây là tài liệu tự luận ôn thi công chức thuế 2016 , dành cho vòng thi thứ 2, hiện chưa rõ lịch thi và chưa rõ kết quả thi thuế vòng 1

1. Văn bản quy phạm pháp luật:

Văn bản thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu:

1. Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (số 107/2016/QH13) ngày 06/4/2016 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.
2. Nghị Định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, có hiệu lực từ 01/9/2016.
3. Quyết Định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 quy định về việc áp dụng thuế suất thuế thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
4. Nghị định 08/2015/NĐ-CP qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát hải quan.
5. Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
6. Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
7. Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, số 42/2002/PL-UBTVQH10, ngày 11/06/2002.
8. Nghị Định 150/2003/NĐ-CP ngày 08/12/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.
9. Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (số 22/2004/PL-UBTVQH11) ngày 20/08/2004.
10. Nghị định 89/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
11. Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (số 20/2004/PL-UBTVQH11) ngày 29/04/2004
12. Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Văn bản thuế tiêu thụ đặc biệt:

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (Luật số 27/2008/QH12), ngày 14/11/2008, chính thức có hiệu lực từ 01/04/2009.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2016.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13), ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ 01/07/2016.
4. Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi bằng Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016).
5. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13) ngày 06/4/2016.
6. Thông tư 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
7. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13) ngày 06/4/2016.
8. Thông tư 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Văn bản thuế giá trị gia tăng:

1. Luật thuế giá trị gia tăng (số 13/2008/QH12) ngày 03 tháng 06 năm 2008 (chính thức có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2009).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế gia trị gia tăng (số 31/2013/QH) ngày 19/6/2013.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015, (phần liên quan đến thuế GTGT)
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13), ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ 01/07/2016.
5. Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (Sửa đổi bằng91/2014/ND-CP, Nghị định 12/2015/ND-CP, Nghị định 100/2016/ND-CP).
6. Nghị Định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế, (phần về thuế GTGT).
7. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13) ngày 06/4/2016.
8. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/20113 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (Sửa đổi bằng Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC).
9. Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị Định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
10. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13) ngày 06/4/2016.
11. Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
12. Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày ngày 18/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Văn bản quy định về hóa đơn bán hàng và cưng ứng dịch vụ:

1. Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
2. Nghị Định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
3. Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị Định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4. Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị Định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
5. Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thi hành Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị Định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
6. Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực từ 01/5/2011.
7. Nghị Định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy dịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
8. Nghị Định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy dịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
9. Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
10. Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Văn bản thuế bảo vệ môi trường:

1. Luật thuế bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010 (có hiệu lực từ 01/01/2012).
2. Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/ 2011 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
3. Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/03/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
4. Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 01/01/2012).
5. Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 15/11/2012).
6. Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.
7. Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường, (có hiệu lực từ 15/11/2012).

Văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (số 14/2008/QH12) ngày 03/06/2008 (chính thức có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2009).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (số 32/2013/QH13) ngày 19/6/2013.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015.
4. Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế.
6. Nghị Định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
7. Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị Định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
8. Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
9. Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
10. Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
11. Quyết định 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Văn bản thuế thu nhập cá nhân:

1. Luật thuế thu nhập cá nhân (số 04/2007/QH12) ngày 21/11/2007 (chính thức có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2009).
2. Luật số 12/2012/QH 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012 có hiệu lực từ 01/7/2013.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015.
4. Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (Sửa đồi bằng Nghị định 91/2014 và Nghị định 12/2015).
5. Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.
6. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế.
7. Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
8. Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.
9. Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 25/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân.
10. Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP ngày 30/12/2013 hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc Phòng.
11. Thông tư 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Văn bản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

1. Luật số 48/2010/QH12 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2010, chính thức có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2012.
2. Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
3. Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Văn bản thuế sử dụng đất nông nghiệp:

1. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/07/1993.
2. Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/12/2010 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
3. Nghị Quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12
4. Nghị định số 74/1993/NĐ-CP ngày 25/10/1993 qui định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
5. Thông tư số 89/BTC của Bộ Tài chính ngày 09/11/1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 74/1993/NĐ-CP.
6. Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
7. Thông tư 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Văn bản thuế tài nguyên:

1. Luật số 45/2009/QH12về thuế tài nguyên ngày 25/1/2009.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015, (phần thuế tài nguyên).
3. Nghị Quyết số 1084/2015/UBTVQH13 của UBTVQH ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, có hiệu lực từ 01/07/2016.
4. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế.
5. Nghị Định 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên.
6. Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên, có hiệu lực từ 20/11/2015.
7. Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Văn bản pháp luật về quản lý thuế:

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
2. Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2013 có hiệu lực từ 01/7/2013.
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015.
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13), ngày 06/4/2016, có hiệu lực từ 01/07/2016.
5. Nghị Định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế.
6. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế.
7. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế, (Luật số 106/2016/QH13) ngày 06/4/2016.
8. Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.
9. Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị Định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị Định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
11. Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
12. Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
13. Luật xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.
14. Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 25/2/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.
15. Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 về việc hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế (có hiệu lực từ 01/10/2012).
16. Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/05/2017sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 về việc hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

2. Giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí:

• Giáo trình Luật Thuế, Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức, 2016.
• Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân dân, 2015.
• Giáo trình Thuế, Đại học Kinh tế TP. HCM, NXB Thống Kê, 2014.
• Giáo trình quản lý Thuế, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống Kê 2014.
• Giáo trình Thuế,  Học viện Tài chính, NXB Tài chính, 2013.
• Nhập môn Luật Thuế đại cương và lý thuyết Thuế, Michel Bouvier, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);