Câu hỏi Trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án – ôn thi công chức

Trắc nghiệm excel có đáp án: Ôn thi công chức thuế 2016- 2017: ✅Trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án✅. Cùng làm so sánh kết quả nhé các bạn – kết quả ở cuối cùng.- để tham khảo. Bài viết vừa được update ôn thi công chức 2019-link google driver

Câu hỏi Trắc nghiệm Excel  có đáp án
Câu hỏi Trắc nghiệm Excel có đáp án
 
 

Phần 1 : Câu hỏi Trắc nghiệm Excel 2010

Câu 1. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào
công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả là:
1. 0
2. 5
3. #Value!

4. #Name!

Câu 2. Trong bảng tính MS Excel 2010, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá
trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước.
1. SUMIF
2. COUNTIF
3. COUNT

4. SUM

Câu 3. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Lower(“tin HOC”) cho kết quả:
1. tin HOC
2. tin hoc
3. Tin Hoc

4. #NAME?

Câu 4. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Right(“PMNH”,2) cho kết quả:
1. NH
2. PM
3. PMNH

4. Báo lỗi

Câu 5. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mid(“Hvtc1234”,5,3) cho kết quả:
1. Số 123
2. Số 12
3. Chuỗi “123”

4. Số 23

Câu 6. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị số 10, tại ô B2 gõ công
thức =PRODUCT(A2,5) cho kết quả:
1. #Value!
2. 50
3. 10

4. 2

Câu 7. Đáp án nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
1. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái
2. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái
3. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề phải

4. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề phải

Câu 8. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị số không (0), tại ô B2 gõ
công thức =5/A2 cho kết quả:
1. 0
2. 5
3. #Value!

4. #DIV/0!

Câu 9. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
1. B$1:D$10
2. $B1:$B10
3. B$1$:D$10$

4. $B$1:$D$10

Câu 10. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị chuỗi 2014, tại ô B2 gõ
công thức =Len(A2) cho kết quả:
1. 2014
2. 1
3. 4

4. #DIV/0!

Câu 11. Trong bảng tính MS Excel 2010, để ẩn cột, ta thực hiện:
1. Thẻ Home – Cells – Format – Hide&Unhide – Hide Columns
2. Thẻ Data – Cells – Format – Hide&Unhide – Hide Columns
3. Thẻ Fomulas – Cells – Format – Hide&Unhide – Hide Columns

4. Thẻ View – Cells – Format – Hide&Unhide – Hide Columns

Câu 12. Trong bảng tính MS Excel 2010, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện:
1. Thẻ Insert – Page Setup – Print Titles
2. Thẻ Page Layout – Page Setup – Print Titles
3. Thẻ File – Page Setup – Print Titles

4. Thẻ Format – Page Setup – Print Titles

Câu 13. Trong bảng tính MS Excel 2010, để chèn hình ảnh, ta thực hiện:
1. Thẻ Fumulas – Picture
2. Thẻ Data – Picture
3. Thẻ Insert – Picture

4. Thẻ Review – Picture

Câu 14. Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai
hoặc nhiều ô, ta thực hiện:
1. Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited
2. Thẻ Home – Text to Columns – Delimited
3. Thẻ Fomulas – Text to Columns – Delimited

4. Thẻ Data – Text to Columns – Delimited

Câu 15. Trong bảng tính MS Excel 2010, để thay đổi kiểu trang in ngang hoặc dọc,
ta thực hiện:
1. Thẻ Page Layout – Orientation – Portrait/Landscape
2. Thẻ File – Page Setup – Portrait/Landscape
3. Thẻ Format – Page Setup – Portrait/Landscape

4. Thẻ Home – Orientation – Portrait/Landscape

Câu 16. Trong bảng tính MS Excel 2010, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ
soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, chọn:
1. Thẻ Review – Freeze Panes
2. Thẻ View – Freeze Panes
3. Thẻ Page Layout – Freeze Panes

4. Thẻ Home – Freeze Panes

Câu 17. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị HOCVIENTAICHINH,
tại ô B2 gõ công thức =VALUE(A2) cho kết quả:
1. hocvientaichinh
2. 6
3. #VALUE!

4. HocVienTaiChinh

Câu 18. Trong bảng tính MS Excel 2010, điều kiện trong hàm IF được phát biểu
dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh lớn hơn hoặc bằng thì sử dụng ký hiệu
nào?
1. >+=
2. =+>
3. >=

4. =>

Câu 19. Trong bảng tính MS Excel 2010, điều kiện trong hàm IF được phát biểu
dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng ký hiệu nào?
1. #
2. <>
3. ><

4. 

Câu 20. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị chuỗi “Tin hoc”, ô B2 có
giá trị số 2008, tại ô C2 gõ công thức =A2+B2 cho kết quả:
1. Tin hoc
2. #VALUE!
3. 2008
4. Tin hoc2008
Câu 21. Trong bảng tính MS Excel 2010, Chart cho phép xác định các thông tin nào
sau đây cho biểu đồ:
1. Tiêu đề
2. Có đường lưới hay không
3. Chú giải cho các trục

4. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 22. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị chuỗi 2014, tại ô B2 gõ
vào công thức =VALUE(A2) cho kết quả:
1. #NAME!
3. Giá trị kiểu chuỗi 2014
2. #VALUE!
4. Giá trị kiểu số 2014
Câu 23. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 gõ vào công thức:
=MAX(30,10,65,5) cho kết quả:
1. 30
2. 5
3. 65
4. 110
Câu 24. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Upper(“hA Noi”) cho kết quả:
1. HA NOI
2. Ha Noi
3. ha noi
4. hA nOI
Câu 25. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(26,7) cho kết quả:
1. 5
2. 6
3. 4
4. 3
Câu 26. Trong bảng tính MS Excel 2010, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị
có trong ô:
1. DCOUNT
2. COUNTIF
3. COUNT
4. COUNTA
Câu 27. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Lowe (“HV TC”) cho kết quả:
1. HV TC
2. hv tc
3. Hv Tc
4. #NAME?
Câu 28. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Right(“PMNH”) cho kết quả:
1. H
2. PMNH
3. P
4. Báo lỗi
Câu 29. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 gõ vào công thức:
=MAX(30,10,”65″,5) cho kết quả:
1. 0
2. 30
3. 65
4. Báo lỗi
Câu 30. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(24/9) cho kết quả:
1. 0
2. 6
3. 4
4. Báo lỗi
Câu 31. Biểu tượng Clip art nằm trong thẻ nào của Excel 2010:
1. Home
2. Insert
3. Page laout
4. Data

Câu 32. Trong Excel 2010, biểu tượng Sort nằm trong nhóm nào của thẻ Data:
1. Get external data
2. Connections
3. Sort & filter
4. Data tools
Câu 33. Trong Excel 2010, công cụ Data validation có chức năng:
1. Kết hợp dữ liệu
2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu
3. Phân tích dữ liệu
4. Thiết lập điều kiện nhập giá trị cho các ô
Câu 34. Trong Excel 2010, công cụ Pivot table có chức năng:
1. Kết hợp dữ liệu
2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu
3. Phân tích dữ liệu
4. Thiết lập điều kiện nhập giá trị cho các ô
Câu 35. Trong Excel 2010, để đưa về chế độ sửa nội dung ô hiện tại, thao tác nào
sai:
1. Bấm phím F2
2. Kích đúp chuột vào ô hiện tại
3. Kích chuột vào thanh công thức
4. Kích đúp chuột phải vào ô hiện tại
Câu 36. Trong Excel 2010, tổ hợp phím Ctrl+Page Up có chức năng:
1. Di chuyển lên ô phía trên
2. Di chuyển lên trang màn hình trước
3. Di chuyển lên trang bảng tính trước
4. Di chuyển sang bảng tính bên trái
Câu 37. Trong Excel 2010, tập tin Excel có phần mở rộng ngầm định là:
1. XLSX
2. SLXS
3. XLS
4. SLX
Câu 38. Trong Excel 2010, công thức sau trả về kết quả nào:
=ROUND(3749.92,-3)
1. 3749
2. 3000
3. 4000
4. Báo lỗi
Câu 39. Trong Excel 2010, với giả định nhập nhập dữ liệu kiểu ngày tháng theo trật
tự ngày/tháng/năm. Để xác định số ngày giữa 2 ngày 3/10/2010 và ngày 17/12/2012,
công thức nào đúng:
1. =’17/12/2014′-‘3/10/2010’
2. ={17/12/2014}-{3/10/2010}
3. DAY(17/12/2014) –DAY(3/10/2010)
4. DATE(2014,12,17)-DATE(2010,10,3)
Câu 40: Trong bảng dữ liệu bên của MS Excel2010, công thức =SUMIF(A40:A44,”B?”,B40:B44)
trả về kết quả:
1. 0
2. 75
3. 86
4. 161
5. Công thức sai
Câu 41. Trong Excel 2010, biểu tượng Name box không có chức năng nào:
1. Hiển thị địa chỉ ô làm việc hiện tại
2. Chuyển đến ô bất kỳ có trong bảng tính
3. Tạo tên cho hộp văn bản
4. Đặt tên vùng cho một vùng dữ liệu
Câu 42. Trong Excel 2010, để bật tính năng in tất cả các đường kẻ các ô trong bảng
tính, cách nào đúng:
1. Page setupPageGridlines
2. Page setupMarginsGridlines
3. Page setupHeader/Footer Gridlines
4. Page setupSheetGridlines
Câu 43: Trong bảng dữ liệu bên của MS Excel 2010, công thức
=IF(A49<=50,”A”,IF(A49<=100,”B”,IF(A49<=150,”C”,”D”))) trả về kết quả:
1. A
2. C
3. B
4. D
5. Công thức sai
Câu 44: Trong MS Excel 2010, công thức sau trả về giá trị nào:
=IF(5>=5,”Không được tuyển dụng”)
1. Công thức sai vì trong Excel không có phép toán =>
2. Công thức sai vì thiếu đối số trong hàm IF
3. Không được tuyển dụng
4. TRUE
Câu 45: Trong MS Excel 2010, hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm giá trị:
1. Nằm trong cột bên phải của vùng dữ liệu tìm kiếm.
2. Nằm trong cột bên trái của vùng dữ liệu tìm kiếm.
3. Nằm trong hàng bất kỳ cùng của vùng dữ liệu tìm kiếm.
4. Nằm trong cột bất kỳ cùng của vùng dữ liệu tìm kiếm.
Câu 46: Trong MS Excel 2010, công thức sau trả về giá trị nào:
= (12>=2^3)-50%
1. 0
2. 1
3. 0.5
4. Báo lỗi
Câu 47: Trong MS Excel 2010, công thức sau trả về giá trị nào:
= 12>=2^3-50%
1. 0
2. True
3. False
4. Báo lỗi
Câu 48: Trong MS Excel 2010, công thức sau trả về giá trị nào:
= 12=>2^3-50%
1. 0
2. True
3. False
4. Báo lỗi
Câu 49: Trong MS Excel 2010, công thức =12>=2^3-50% trả về giá trị nào:
1. 0
2. True
3. False
4. Báo lỗi
Câu 50: Trong MS Excel 2010, thông báo lỗi nào cho biết không tìm thấy giá trị:
1. #Name?
2. #VALUE!
3. #N/A
4. #DIV/0!
Câu 51: Trong MS Excel 2010, trong các cách sau, cách nào là không kết thúc việc nhập giá trị ô:
1. Bấm phím Enter
2. Bấm phím mũi tên
3. Kích chuột vào lệnh Enter trên thanh công thức
4. Bấm phím Spacebar
Câu 52: Trong MS Excel 2010, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng ##### cho biết điều gì?
1. Lỗi tham chiếu
2. Tên hàm sai
3. Độ rộng cột thiếu
4. Lỗi tìm kiếm
Câu 53: Trong MS Excel 2010, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng #Value cho biết điều gì?
1. Lỗi tham chiếu
2. Lỗi sử dụng nhiều tham số cho hàm
3. Độ rộng cột thiếu
4. Lỗi tìm kiếm
Câu 54: Trong MS Excel 2010, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng #REF! cho biết điều gì?
1. Lỗi tham chiếu
2. Lỗi sử dụng nhiều tham số cho hàm
3. Độ rộng cột thiếu
4. Lỗi tìm kiếm
Câu 55: Trong MS Excel 2010, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng #N/A cho biết điều gì?
1. Lỗi tham chiếu
2. Lỗi sử dụng nhiều tham số cho hàm
3. Độ rộng cột thiếu
4. Lỗi tìm kiếm
Câu 56: Trong MS Excel 2010, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng #DIV/0 cho biết điều gì?
1. Lỗi tham chiếu
2. Lỗi sử dụng nhiều tham số cho hàm
3. Độ rộng cột thiếu
4. Lỗi chia cho 0
Câu 57: Trong MS Excel 2010, khi thấy giá trị trong ô hiển thị dạng #NAME? cho biết điều gì?
1. Lỗi tham chiếu
2. Lỗi sai tên hàm
3. Lỗi sử dụng nhiều tham số cho hàm
4. Độ rộng cột thiếu
Câu 58: Trong MS Excel 2010, phím ESC có chức năng?
1. Đóng cửa sổ Excel
2. Đóng tập tin workbook đang làm việc hiện hành
3. Huỷ việc nhập, sửa dữ liệu cho ô
4. Huỷ thao tác vừa thực hiện, quay về thao tác trước đó
Câu 59: Trong MS Excel 2010, phím ESC có chức năng?
1. Đóng cửa sổ Excel
2. Đóng tập tin workbook đang làm việc hiện hành
3. Huỷ việc nhập, sửa dữ liệu cho ô
4. Huỷ thao tác vừa thực hiện, quay về thao tác trước đó
Câu 60: Trong MS Excel 2010, để di chuyển ô làm việc về ô cuối cùng của vùng có dữ liệu, ta bấm phím/tổ hợp phím nào?
1. End
2. Page down
3. Ctrl+End
4. Ctrl+Page down
Câu 61: Trong MS Excel 2010, để chèn công thức AutoSum, ta bấm phím/tổ hợp phím nào?
1. F3
2. F5
3. Ctrl+Insert
4. Ctrl+=
Câu 62: Trong MS Excel 2010, để ẩn các dòng đang có ô được chọn, ta bấm phím/tổ hợp phím nào?
1. Ctrl+F9
2. Ctrl+F5
3. F5
4. F9
Câu 63: Trong MS Excel 2010, để bật/tắt chế độ gạch giữa, ta bấm phím/tổ hợp phím nào?
1. Ctrl+F9
2. Ctrl+F5
3. F5
4. F9
Câu 64: Trong MS Excel 2010, để hiển thị lại các dòng đang ẩn, ta chọn các ô của dòng trên và dòng dưới dòng ẩn và bấm phím/tổ hợp phím nào?
1. Ctrl+F9
2. Ctrl+F5
3. Ctrl+Shift+(
4. Ctrl+Shift+)
Câu 65: Trong MS Excel 2010, để nhập nhiều dòng trong 1 ô, ta bấm phím/tổ hợp phím nào mỗi khi muốn xuống dòng trong ô?
1. Ctrl+F9
2. Ctrl+F5
3. Ctrl+Shift
4. Ctrl+Enter
Câu 66: Trong MS Excel 2010, để thay đổi thời gian tự động lưu nội dung các thay đổi trong bảng tính, ta bật tính năng: Save AutoRecover information every 10 minutes trong thẻ ____ của hộp thoại Excel Options?
1. Gerneral
2. Formulas
3. Save
4. Advanced
Câu 67: Trong MS Excel 2010, để ẩn/hiện thanh cuốn dọc, ta bật/tắt mục Show vertical scroll bar trong thẻ ____ của hộp thoại Excel Options?
1. Gerneral
2. Formulas
3. Save
4. Advanced
Câu 68: Trong MS Excel 2010, để thay đổi thư mục mặc định lưu trữ các workbook, ta nhập đường dẫn trong mục Default file location nằm trong thẻ ____ của hộp thoại Excel Options?
1. Gerneral
2. Formulas
3. Save
4. Advanced
Câu 69: Trong MS Excel 2010, Name box có tất cả các đặc điểm sau ngoại trừ _____?
1. Đổi tên vùng dữ liệu
2. Đặt tên vùng dữ liệu
3. Chọn nhanh lại vùng dữ liệu qua tên vùng
4. Hiển thị địa chỉ ô hiện tại
Câu 70: Trong MS Excel 2010, công thức =(2^3-6>=2)-50% trả về kết quả?
1. -0.5
2. 0.5
3. 1.5
4. Công thức sai

Phần 2: Đáp án

Đang cập nhật do bị mất ảnh

 

Xem các bài về trắc nghiệm Word 2010

Sponsored Links:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);