LINK TÀI TÀI LIỆU CÁC MÔN TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN

LINK TÀI TÀI LIỆU CÁC MÔN TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN

A
• An sinh xã hội: https://www.mediafire.com/…/1iatdcbjsc…/An%20Sinh%20Xã%20Hội
• Anh văn: http://www.mediafire.com/folder/wwvnw4fcav8tk/Anh%20văn
B
• Bảo hiểm doanh nghiệp: 
• Bảo hiểm thương mại 1: https://www.mediafire.com/…/191_Bảo%20hiểm%20thương%20mại%2…
• Bảo hiểm xã hội (CN): https://www.mediafire.com/…/113_Bảo%20hiểm%20xã%20hội%20(CN)
C
o Các mô hình toán ứng dụng: http://www.mediafire.com/…/Các%20mô%20hình%20toán%20ứng%20d…
o Công nghệ môi trường (CN): http://www.mediafire.com/…/Công%20nghệ%20môi%20trường%20(CN)
o Công pháp quốc tế: http://www.mediafire.com/…/7tetwicb…/Công%20pháp%20quốc%20tế
o

• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: https://www.mediafire.com/…/208_Cấu%20trúc%20dữ%20liệu%20và…
o Chính sách kinh tế: http://www.mediafire.com/…/96so…/Chính%20%20sách%20kinh%20tế
o Chính sách kinh tế đối ngoại: http://www.mediafire.com/…/Chính%20sách%20kinh%20tế%20đối%2…
o Chiến lược KD toàn cầu và QT toàncầu: http://www.mediafire.com/…/Chiến%20lược%20KD%20toàn%20cầu%2…

• Chiến lược kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/…/40_Chiến%20lược%20kinh%20doanh
• Chiến lược kinh doanh của DNTM: https://www.mediafire.com/…/139_Chiến%20lược%20kinh%20doanh…
o Chiến lược phát triển KTXH: http://www.mediafire.com/…/Chiến%20lược%20phát%20triển%20KT…
• Chiến lược kinh doanh toàn cầu và quản trị toàn cầu: https://www.mediafire.com/…/144_Chiến%20lược%20KD%20toàn%20…
• Chiến lược phát triển KT XH: https://www.mediafire.com/…/145_Chiến%20lược%20phát%20triển…
• Chính sách kinh tế: https://www.mediafire.com/…/96soyohr2c0hk/146_Chính%20%20sá…
• Chính sách kinh tế đối ngoại: http://www.mediafire.com/…/Chính%20sách%20kinh%20tế%20đối%2…
• Chương trình và dự án phát triển: http://www.mediafire.com/…/Chương%20trình%20và%20dự%20án%20…
• Chuyên đề tự chọn – Kế toán: https://www.mediafire.com/…/172_Chuyên%20đề%20tự%20chọn%20-…
• Cơ sở lập trình: https://www.mediafire.com/…/51f9y…/205_Cơ%20sở%20lập%20trình
• Công nghệ môi trường (CN): http://www.mediafire.com/…/Công%20nghệ%20môi%20trường%20(CN)
• Công tác quốc phòng: https://www.mediafire.com/…/9emrk…/Công%20tác%20quốc%20phòng
D
• Đại cương văn hóa VN: https://www.mediafire.com/…/x82ybp…/101_Đại_cương_văn_hóa_VN 
• Đàm phán và ký kết hợp đồng KT-KDQT: https://www.mediafire.com/…/165_Đàm%20phán%20và%20ký%20kết%…
• Dân số phát triển: https://www.mediafire.com/…/66172q2…/Dân%20số%20phát%20triển
• Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty: https://www.mediafire.com/…/Đạo%20đức%20kinh%20doanh%20và%2…
• Đấu thầu: http://www.mediafire.com/folder/k6la678tj0a1a/Đấu%20thầu
• Đấu thầu quốc tế” https://www.mediafire.com/…/9c2fmlub…/Đấu%20thầu%20quốc%20tế
• Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ (CN): https://www.mediafire.com/…/93_Đầu%20tư%20nước%20ngoài%20và…(C
• Địa lý du lịch: http://www.mediafire.com/…/tgvapix2e8b…/Địa%20lý%20du%20lịch
• Địa lý kinh tế: https://www.mediafire.com/…/69is1tb466…/Địa%20lý%20kinh%20tế
• Điều tra xã hội học: https://www.mediafire.com/…/92l…/Điều%20tra%20xã%20hội%20học
• Định giá bất động sản: https://www.mediafire.com/…/85_Định%20giá%20bất%20động%20sản
• Định giá tài nguyên và môi trường: https://www.mediafire.com/…/87_Định%20giá%20tài%20nguyên%20…
• Định mức kinh tế kỹ thuật: https://www.mediafire.com/…/140_Định%20mức%20kinh%20tế%20kỹ…
• Dự báo phát triển kinh tế xã hội: https://www.mediafire.com/…/124_Dự%20báo%20phát%20triển%20k…
• Du lịch sinh thái: https://www.mediafire.com/…/t…/88_Du%20%20lịch%20sinh%20thái
• Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam: https://www.mediafire.com/…/cks0y…/Đường%20lối%20cách%20mạng
• Đường lối quân sự của ĐCSVN: https://www.mediafire.com/…/3ih…/138_Đường%20lối%20quân%20sự
G
• Giải tích 1: https://www.mediafire.com/…/kr8kwkdspy4…/194_Giải%20tích%201
• Giải tích 2: https://www.mediafire.com/…/ug08cv55gp6…/71_Giải%20tích%20A2
• Giao dịch đàm phán kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/Giao%20dịch%20và%20đàm%20phán%2…
H
• Hạch toán kế toán trong DN du lịch: https://www.mediafire.com/…/173_Hạch%20toán%20kế%20toán%20t…
• Hạch toán môi trường (CN): http://www.mediafire.com/…/Hạch%20toán%20môi%20trường%20(CN)
• Hành vi người tiêu dùng: https://www.mediafire.com/…/131_Hành%20vi%20người%20tiêu%20…
• Hành vi tổ chức: https://www.mediafire.com/…/ivc27…/158_Hành%20vi%20tổ%20chức
o Hạch toán kế toán trong DN du lịch: http://www.mediafire.com/…/Hạch%20toán%20kế%20toán%20trong%…
o
• Hậu cần doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/1…/41_Hậu%20cần%20doanh%20nghiệp
• Hệ thống thông tin địa lý (GIS): https://www.mediafire.com/…/80_Hệ%20thống%20thông%20tin%20đ…
• Hệ thống thông tin kế toán (CN): https://www.mediafire.com/…/68_Hệ%20thống%20thông%20tin%20k…
• Hệ thống thông tin quản lý: https://www.mediafire.com/…/135_Hệ%20thống%20thông%20tin%20…
• Hội nhập Kinh tế quốc tế: https://www.mediafire.com/…/180_Hội%20nhập%20Kinh%20tế%20qu…
K
• Kế hoạch hóa phát triển: https://www.mediafire.com/…/221_Kế%20hoạch%20hóa%20phát%20t…
• Kế toán bảo hiểm: https://www.mediafire.com/…/jhot…/112_Kế%20toán%20bảo%20hiểm
• Kế toán công (CN): https://www.mediafire.com/…/df1q…/70_Kế%20toán%20công%20(CN)
• Kế toán công ty: https://www.mediafire.com/…/nw2z81l…/1_Kế%20toán%20công%20ty
• Kế toán dự án: https://www.mediafire.com/…/hd2qpsw…/174_Kế%20toán%20dự%20án
• Kế toán máy: https://www.mediafire.com/…/9luka3es6e7uu/60_Kế%20toán%20máy
• Kế toán ngân hàng: https://www.mediafire.com/…/iddt…/64_Kế%20toán%20ngân%20hàng
• Kế toán quản trị (CN): https://www.mediafire.com/…/65_Kế%20toán%20quản%20trị%20(CN)
• Kế toán quản trị (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/b0x4yv…/4_Kinh%20tế%20bảo%20hiểm
• Kế toán quốc tế: https://www.mediafire.com/…/ewlg2…/130_Kế%20toán%20quốc%20tế
• Kế toán tài chính 1: http://www.mediafire.com/…/h1t7…/Kế%20toán%20tài%20chính%201
Kế toán tài chính 2: http://www.mediafire.com/…/cc4v…/Kế%20toán%20tài%20chính%202
Kế toán tài chính 3: http://www.mediafire.com/…/taa4…/Kế%20toán%20tài%20chính%203
• Kế toán tài chính (ngoài ngành)
• Kế toán thuế: https://www.mediafire.com/…/a2eivo81t8…/207_Kế%20toán%20thuế
• Kho ngoại quan: https://www.mediafire.com/…/94k24muo…/210_Kho%20ngoại%20quan
• Khoa học quản lý: https://www.mediafire.com/…/0nunv…/81_Khoa%20học%20quản%20lý
• Khởi sự kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/17…/202_Khởi%20sự%20kinh%20doanh
• Kiểm soát: https://www.mediafire.com/fol…/bsrrevj0umq8n/185_Kiểm%20soát
• Kiểm soát quản lý: https://www.mediafire.com/…/s78…/164_Kiểm%20soát%20quản%20lý
• Kiểm toán căn bản (CN): https://www.mediafire.com/…/79sk…/62_Kiểm%20toán%20căn%20bản
• Kiểm toán hoạt động (CN): https://www.mediafire.com/…/tp…/69_Kiểm%20toán%20hoạt%20động
• Kiểm toán tài chính (CN): https://www.mediafire.com/…/vl…/66_Kiểm%20toán%20tài%20chính
• Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: https://www.mediafire.com/…/133_Kiến%20trúc%20máy%20tính%20…
• Kinh doanh bất động sản: https://www.mediafire.com/…/2_Kinh%20doanh%20bất%20động%20s…
• Kinh doanh kho và bao bì: https://www.mediafire.com/…/141_Kinh%20doanh%20kho%20và%20b…
• Kinh doanh kho vận ngoại thương: https://www.mediafire.com/…/102_Kinh_doanh_kho_vận_tải_ngoạ…
• Kinh doanh quốc tế: https://www.mediafire.com/…/49_Kinh%20doanh%20qu%E1%BB%91c%…
• Kinh doanh quốc tế (CN): https://www.mediafire.com/…/137_Kinh%20doanh%20quốc%20tế%20…
• Kinh tế bảo hiểm: https://www.mediafire.com/…/b0x4yv…/4_Kinh%20tế%20bảo%20hiểm
• Kinh tế biển: https://www.mediafire.com/…/54h0e2bahp…/181_Kinh%20tế%20biển
• Kinh tế các nước ASEAN và liên kết kinh tế khu vực (CN): https://www.mediafire.com/…/caaz…/107_Kinh_tế_các_nước_ASEAN
• Kinh tế công cộng: https://www.mediafire.com/…/n2tpa…/3_Kinh%20tế%20công%20cộng
• Kinh tế đầu tư: https://www.mediafire.com/…/5_Kinh%20tế%20đầu%20tư%20ngoài%…
o Kinh tế đầu tư 1: http://www.mediafire.com/…/t1ek8ro…/Kinh%20tế%20đầu%20tư%201
o Kinh tế đầu tư 2: http://www.mediafire.com/…/ovve7g9…/Kinh%20tế%20đầu%20tư%202

• Kinh tế đô thị (CN): https://www.mediafire.com/…/…/78_Kinh%20tế%20đô%20thị%20(CN)
• Kinh tế đô thị (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/p5nu6n0…/46_Kinh%20tế%20đô%20thị
• Kinh tế du lịch: https://www.mediafire.com/…/bo81k82hir86c/58_Kinh_tế_du_lịch
• Kinh tế hải quan: https://www.mediafire.com/…/5uj0…/167_Kinh%20tế%20hải%20quan
• Kinh tế học so sánh: https://www.mediafire.com/…/qgdjt4wo6xpt9/209_Kinh%20tế%20h…
• Kinh tế kế hoạch hoá vùng và đô thị (CN): https://www.mediafire.com/…/79_Kinh%20tế%20kế%20hoạch%20hoá…
• Kinh tế lao động: https://www.mediafire.com/…/xaiq2j…/9_Kinh%20tế%20lao%20động
• Kinh tế lượng: https://www.mediafire.com/…/43pbwwt6ui2…/6_Kinh%20tế%20lượng
• Kinh tế nguồn nhân lực: https://www.mediafire.com/…/xaiq2j…/9_Kinh%20tế%20lao%20động
• Kinh tế nông nghiệp: https://www.mediafire.com/…/qc9…/7_Kinh%20tế%20nông%20nghiệp
• Kinh tế phát triển: https://www.mediafire.com/…/uggx…/8_Kinh%20tế%20phát%20triển
• Kinh tế phát triển 2: http://www.mediafire.com/…/732…/Kinh%20tế%20phát%20triển%202
• Kinh tế quốc tế: https://www.mediafire.com/…/y6e9e0…/12_Kinh%20tế%20quốc%20tế
• Kinh tế quốc tế (CN): https://www.mediafire.com/…/gx6678g3zq9cw/95_Kinh%20tế%20qu…
• Kinh tế thương mại: https://www.mediafire.com/…/9scak7eh…/106_Kinh_tế_thương_mại
• Kinh tế thương mại dịch vụ: https://www.mediafire.com/…/13_Kinh%20tế%20thương%20mại%20d…
• Kinh tế và chính sách phát triển vùng: https://www.mediafire.com/…/190_Kinh%20tế%20và%20chính%20sá…
• Kinh tế và quản lý công nghiệp: https://www.mediafire.com/…/47_Kinh%20tế%20và%20quản%20lý%2…
• Kinh tế và quản lý môi trường: https://www.mediafire.com/…/…/10_Kinh_tế_và_quản_lý_môi_trườ
• Kinh tế Vi mô 1: https://www.mediafire.com/fold…/qvwaio7n3cp5q/20_Vi%20mô%201
• Kinh tế Vi mô 2: https://www.mediafire.com/fold…/jh3n2s4ccuz89/22_Vi%20mô%202
• Kinh tế vĩ mô I: https://www.mediafire.com/fold…/3zm5e275g246e/21_vĩ%20mô%201
• Kinh tế vĩ mô II: https://www.mediafire.com/fold…/h0h39417tgb8a/23_vĩ%20mô%202
• :Kinh tế việt nam: https://www.mediafire.com/…/a2vx1…/11_Kinh%20tế%20việt%20nam
• Kỹ năng quản trị: https://www.mediafire.com/…/kimoc4x8…/Kỹ%20năng%20quản%20trị
• Kỹ thuật soạn thảo văn bản: https://www.mediafire.com/…/57_Kỹ%20thuật%20soạn%20thảo%20v…
L
• Lập trình nâng cao (CN): https://www.mediafire.com/…/5w…/134_Lập%20trình%20nâng%20cao
• Lập và phân tích dự án đô thị (CN)
• Lập và quản lý dự án đầu tư: https://www.mediafire.com/…/Lập%20và%20quản%20lý%20dự%20án%…
• Lịch sử học thuyết kinh tế: https://www.mediafire.com/…/Lịch%20sử%20các%20học%20thuyết%…
• Lịch sử kinh tế: https://www.mediafire.com/…/6ca8ll79w…/Lịch%20sử%20kinh%20tế
• Luật đầu tư: https://www.mediafire.com/…/e99kmhvlvicin/90_Luật%20đầu%20tư
• Luật lao động (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/akvd5dv91…/160_Luật%20lao%20động
• Luật thương mại: https://www.mediafire.com/…/xt91hyi…/206_Luật%20thương%20mại
• Lý thuyết mô hình toán: https://www.mediafire.com/…/75_Lý%20thuyết%20mô%20hình%20to…
• Lý thuyết tài chính tiền tệ 1: https://www.mediafire.com/…/127_Lý%20thuyết%20tài%20chính%2…
• Lý thuyết tài chính tiền tệ 2: https://www.mediafire.com/…/1yen2wnv…/Lý%20thuyết%20TCTT%202
• Lý thuyết trò chơi (CN): https://www.mediafire.com/…/76_Lý%20thuyết%20trò%20chơi%20(…
• Lý thuyết xác suất: https://www.mediafire.com/…/311…/74_Lý%20thuyết%20xác%20suất
• Lý thuyết xác suất và thống kê toán: https://www.mediafire.com/…/114_Lý%20thuyết%20xác%20suất%20…
• Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2: https://www.mediafire.com/…/26_Lý%20thuyết%20xác%20suất%20v…
M
• Mạng và truyền thông (CN): https://www.mediafire.com/…/…/132_Mạng%20và%20truyền%20thông 
• Marketing căn bản: https://www.mediafire.com/…/q8259b0vw…/Marketing%20căn%20bản
• Marketing chiến lược: https://www.mediafire.com/…/4r…/183_Marketing%20chiến%20lược
• Marketing dịch vụ: https://www.mediafire.com/…/8xjdb…/163_Marketing%20dịch%20vụ
• Marketing du lịch: https://www.mediafire.com/…/lk0mzk97f…/100_Marketing_du_lịch 
• Marketing ngân hàng: https://www.mediafire.com/…/3v1…/189_Marketing%20ngân%20hàng
• Marketing nông nghiệp: 
• Marketing quốc tế: https://www.mediafire.com/…/8oj9p…/154_Marketing%20quốc%20tế
• Marketing thương mại: https://www.mediafire.com/…/103_Marketing_thương_mại_quốc_tế
• Marketing thương mại quốc tế: https://www.mediafire.com/…/103_Marketing%20thương%20mại%20…
• Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính: https://www.mediafire.com/…/143_Mô%20hình%20phân%20tích%20v…
• Mô hình toán kinh tế: https://www.mediafire.com/…/128_Mô%20hình%20toán%20kinh%20tế
• Mô hình toán ứng dụng: https://www.mediafire.com/…/142_Các%20mô%20hình%20toán%20ứn…
• Môi trường và con người: https://www.mediafire.com/…/vl2tbakdji8xo/Môi%20trường%20và…
N
• Ngân hàng phát triển: https://www.mediafire.com/…/0…/51_Ngân%20hàng%20phát%20triển
o Ngân hàng thương mại: http://www.mediafire.com/…/7rzbb…/Ngân%20hàng%20thương%20mại
o Ngân hàng thương mại 2: http://www.mediafire.com/…/t…/Ngân%20hàng%20thương%20mại%202

• Nghiên cứu marketing: 
• Nghiệp vụ hải quan: https://www.mediafire.com/…/26n…/44_Nghiệp%20vụ%20hải%20quan
• Nghiệp vụ kinh doanh XNK: https://www.mediafire.com/…/77_Nghiệp%20vụ%20kinh%20doanh%2…
• Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: https://www.mediafire.com/…/u01v87mun…/Nghiệp%20vụ%20NH%20TW
• Nghiệp vụ ngoại thương: https://www.mediafire.com/…/iya8…/108_Nghiệp_vụ_ngoại_thương
• Nguyên lý giá cả thị trường (CN)
• Nguyên lý kế toán: https://www.mediafire.com/…/ywiqf68…/Nguyên%20lý%20kế%20toán
• Nguyên lý thống kê: https://www.mediafire.com/…/vvj3dt…/Nguyên%20lý%20thống%20kê
• Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá (CN): http://www.mediafire.com/…/97_Nguyên%20lý%20và%20tiêu%20chu…
• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le Nin 1: https://www.mediafire.com/folder/p05kw779du8it/18_Triết%201
• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Le Nin 2: https://www.mediafire.com/folder/sin4jmz8p6nf6/19_Triêt%202
P
• Phân tích báo cáo tài chính (CN): https://www.mediafire.com/…/67_Phân%20tích%20báo%20cáo%20tà…(CN
• Phân tích đầu tư: https://www.mediafire.com/…/1tzh…/179_Phân%20tích%20đầu%20tư
• Phân tích đầu tư chứng khoán: https://www.mediafire.com/…/153_Phân%20tích%20đầu%20tư%20ch…
• Phân tích kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/g47j…/Phân%20tích%20kinh%20doanh
• Phân tích lao động xã hội: 
• Phân tích lợi ích chi phí: https://www.mediafire.com/…/203_Phân%20tích%20lợi%20ích%20c…
• Phân tích tài chính (CN): https://www.mediafire.com/…/120_Phân%20tích%20tài%20chính%2…
• Phân tích thống kê nhiều chiều: https://www.mediafire.com/…/169_Phân%20tích%20thống%20kê%20…
• Pháp luật đại cương: https://www.mediafire.com/…/Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%…
• Pháp luật hải quan: https://www.mediafire.com/…/43…/212_Pháp%20luật%20hải%20quan
• Pháp luật kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/2…/42_Pháp%20luật%20kinh%20doanh
• Pháp luật kinh tế: https://www.mediafire.com/…/9e5sa1j…/Pháp%20luật%20kinh%20tế
• Pháp luật trong kinh doanh du lịch: https://www.mediafire.com/…/109_Pháp_luật_trong_kinh_doanh_…
• Phát triển hệ thống thông tin quản lý: https://www.mediafire.com/…/lsbhw…/204_Phát%20triển%20HTTTQL
• Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH: https://www.mediafire.com/…/178_Phương%20pháp%20NC%20trong%…
• Phương pháp nghiên cứu khoa học: https://www.mediafire.com/…/Phương%20pháp%20nghiên%20cứu%20…
• Phương pháp nghiên cứu kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/126_Phương%20pháp%20nghiên%20cứ…
Q
• Quản lý bất động sản (CN): https://www.mediafire.com/…/111_Quản%20lý%20bất%20động%20sả…
• Quản lý chức năng hoạt động của tổ chức: https://www.mediafire.com/…/147_Quản%20lý%20chức%20năng%20h…
• Quản lý công nghệ: https://www.mediafire.com/…/55u3ls6…/Quản%20lý%20công%20nghệ
• Quản lý đô thị (CN): https://www.mediafire.com/…/i279otp…/83_Quản%20lý%20đô%20thị
• Quản lý đổi mới công nghệ: https://www.mediafire.com/…/175_Quản%20lý%20đổi%20mới%20côn…
• Quản lý dự án: https://www.mediafire.com/…/0wevsqt…/195_Quản%20lý%20dự%20án
• Quản lý dự án: https://www.mediafire.com/…/0wevsqt…/195_Quản%20lý%20dự%20án
• Quản lý học: https://www.mediafire.com/…/snbcwchy4bq…/125_Quản%20lý%20học
• Quản lý nguồn nhân lực công: https://www.mediafire.com/…/162_Quản%20lý%20nguồn%20nhân%20…
• Quản lý nhà nước về kinh tế: https://www.mediafire.com/…/Quản%20lý%20nhà%20nước%20về%20k…
• Quản lý phát triển: https://www.mediafire.com/…/da…/197_Quản%20lý%20phát%20triển
• Quản lý phát triển kinh tế: https://www.mediafire.com/…/148_Quản%20lý%20phát%20triển%20…
• Quản lý sự thay đổi: https://www.mediafire.com/…/98g9h34w49g98/149_Quản%20lý%20s…
• Quản lý tài nguyên và môi trường (CN): https://www.mediafire.com/…/80_Quản%20lý%20tài%20nguyên%20v…
• Quản lý tổ chức (CN): https://www.mediafire.com/…/ueak9…/150_Quản%20lý%20tổ%20chức
• Quân sự chung: https://www.mediafire.com/…/06rqs3aci…/171_Quân%20sự%20chung
• Quản trị chất lượng: https://www.mediafire.com/…/z8089…/Quản%20trị%20Chất%20lượng
• Quản trị chất lượng dịch vụ: https://www.mediafire.com/…/176_Quản%20trị%20chất%20lượng%2…
• Quản trị chi phí kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/193_Quản%20trị%20chi%20phí%20ki…
• Quản trị chiến lược: https://www.mediafire.com/…/5w707…/Quản%20trị%20chiến%20lược
• Quản trị chuỗi cung ứng: http://www.mediafire.com/…/…/Quản%20trị%20chuỗi%20cung%20ứng
• Quản trị CN TM doanh nghiệp công nghiệp: 
• Quản trị công nghiệp: https://www.mediafire.com/…/…/186_Quản%20trị%20công%20nghiệp
• Quản trị công ty: https://www.mediafire.com/…/dcar…/220_Quản%20trị%20công%20ty
• Quản trị doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/mz9…/Quản%20trị%20doanh%20nghiệp
• Quản trị doanh nghiệp thương mại (CN): https://www.mediafire.com/…/104_Quản_trị_doanh_nghiệp_thương
• Quản trị dự án và doanh nghiệp vốn FDI: https://www.mediafire.com/…/157_Quản%20trị%20dự%20án%20và%2…
• Quản trị dự án xây dựng: https://www.mediafire.com/…/n…/177_Quản%20trị%20dự%20án%20XD
• Quản trị giá trong doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/123_Quản%20trị%20giá%20trong%20…
• Quản trị hậu cần: https://www.mediafire.com/…/x15h…/159_Quản%20trị%20hậu%20cần
• Quản trị học
• Quản trị kinh doanh 1: https://www.mediafire.com/…/61_Qu%E1%BA%A3n_tr%E1%BB%8B_kin… 
• Quản trị kinh doanh 2: https://www.mediafire.com/…/201_Quản%20trị%20kinh%20doanh%2…
• Quản trị kinh doanh bảo hiểm (CN): https://www.mediafire.com/…/115_Quản%20trị%20kinh%20doanh%2…
• Quản trị kinh doanh thương mại: https://www.mediafire.com/…/187_Quản%20trị%20kinh%20doanh%2…
• Quản trị marketing: https://www.mediafire.com/…/2k4kvy50…/Quản%20trị%20Marketing
• Quản trị nhân lực: https://www.mediafire.com/…/ncu8l3b…/Quản%20trị%20nhân%20lực
• Quản trị nhân lực (CN)
• Quản trị nhóm: http://www.mediafire.com/fo…/xj45pvllp708b/Quản%20trị%20nhóm
• Quản trị rủi ro (CN): https://www.mediafire.com/…/116_Quản%20trị%20rủi%20ro%20(CN)
• Quản trị sản xuất tác nghiệp: https://www.mediafire.com/…/45_Quản%20trị%20sản%20xuất%20tá…
• Quản trị tác nghiệp 1: https://www.mediafire.com/…/161_Quản%20trị%20tác%20nghiệp%2…
• Quản trị tài chính: https://www.mediafire.com/…/gpp…/50_Quản%20trị%20tài%20chính
• Quản trị tài chính quốc tế: https://www.mediafire.com/…/136_Quản%20trị%20tài%20chính%20…
• Quản trị truyền thông marketing
• Quản trị văn phòng: https://www.mediafire.com/…/52_Quản%20trị%20văn%20phòng%203…
• Quản trị xây dựng
• Quy hoạch đô thị (CN): https://www.mediafire.com/…/84_Quy%20hoạch%20đô%20thị%20(CN)
• Quy hoạch phát triển: https://www.mediafire.com/…/199_%20Quy%20hoạch%20phát%20tri…
T
• Tái bảo hiểm (CN): https://www.mediafire.com/…/hah…/117_Tái%20bảo%20hiểm%20(CN)
• Tài chính cho nhà quản trị: https://www.mediafire.com/…/166_Tài%20chính%20cho%20nhà%20q…
• Tài chính công: https://www.mediafire.com/…/oae1oas5t…/37_Tài%20chính%20công
• Tài chính doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/38_Tài%20chính%20doanh%20nghiệp…
• Tài chính doanh nghiệp (CN): https://www.mediafire.com/…/39_Tài%20chính%20doanh%20nghiệp…
• Tài chính quốc tế: https://www.mediafire.com/…/ezww…/54_Tài%20chính%20quốc%20tế
• Tài chính tiền tệ (CN): https://www.mediafire.com/…/7…/37_Tài%20chính%20tiền%20tệ%20(chuyên%20ngà
• Tài chính tiền tệ (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/q…/36_Tài%20chính%20tiền%20tệ%20(ngoài%20ngàn
• Tái lập doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/…/200_Tái%20lập%20doanh%20nghiệp
• Tâm lý – xã hội học lao động: https://www.mediafire.com/…/129_Tâm%20lý%20xã%20hội%20học%2…
• Tâm lý quản lý: https://www.mediafire.com/…/4qzvc6…/151_Tâm%20lý%20quản%20lý
• Thẩm định dự án đầu tư: https://www.mediafire.com/…/29_Thẩm%20định%20dự%20án%20đầu%…(N
• Thẩm định tài chính dự án đầu tư (CN): https://www.mediafire.com/…/121_Thẩm%20định%20tài%20chính%2…
• Thanh toán quốc tế: https://www.mediafire.com/…/342…/34_Thanh%20toán%20quốc%20tế
• Thanh tra hải quan: https://www.mediafire.com/…/cw…/211_Thanh%20tra%20hải%20quan
• Thể chế kinh tế và phát triển: https://www.mediafire.com/…/196_Thể%20chế%20kinh%20tế%20và%…
• Thị trường bất động sản: https://www.mediafire.com/…/32_Thị%20trường%20bất%20động%20…
• Thị trường chứng khoán: https://www.mediafire.com/…/oy5foft8v2tvf/33_Thị%20trường%2…
• Thống kê bảo hiểm: https://www.mediafire.com/…/bck…/118_Thống%20kê%20bảo%20hiểm
• Thống kê chất lượng
• Thống kê đầu tư xây dựng: https://www.mediafire.com/…/apcts…/188_Thống%20kê%20đầu%20tư
• Thống kê doanh nghiệp
• Thống kê kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/o…/182_Thống%20kê%20kinh%20doanh
• Thống kê kinh tế: https://www.mediafire.com/…/zm5b…/192_Thống%20kê%20kinh%20tế
• Thống kê môi trường: https://www.mediafire.com/…/7a…/81_Thống%20kê%20môi%20trường
• Thống kê toán: https://www.mediafire.com/…/21ttiv4gb…/168_Thống%20kê%20toán
• Thống kê xã hội: https://www.mediafire.com/…/skgo26…/99_Thống%20kê%20xã%20hội
• Thực hành nghiệp vụ kinh doanh khách sạn
• Thuế: https://www.mediafire.com/folder/eg9azkl4gh8ub/122_Thuế
• Thuế quốc tế: https://www.mediafire.com/…/pa24ae9k89d…/31_Thuế%20quốc%20tế
• Thuế và phí tài nguyên: https://www.mediafire.com/…/170_Thuế%20và%20phí%20tài%20ngu…
• Thương mại điện tử: https://www.mediafire.com/…/5dg…/30_Thương%20mại%20điện%20tử
• Thương mại doanh nghiệp: https://www.mediafire.com/…/53_Thương%20mại%20doanh%20nghiệp
• Thương mại quốc tế (CN): https://www.mediafire.com/…/3vxy56mt…/105_Thương_mại_quốc_tế
• Thương mại quốc tế (ngoài ngành): https://www.mediafire.com/…/156_Thương%20mại%20quốc%20tế%20…
• Tiếng anh chuyên ngành KT và KDQT
• Tiếng anh ngành kế toán: https://www.mediafire.com/…/184_Tiếng%20anh%20ngành%20Kế%20…
• Tiếng Anh ngành TC-NH
• Tín dụng và thanh toán quốc tế: https://www.mediafire.com/…/56_Tín%20dụng%20và%20thanh%20to…
• Tin học đại cương: https://www.mediafire.com/…/bmdc…/28_Tin%20học%20đại%20cương
• Tin học ứng dụng: https://www.mediafire.com/…/8q4su…/27_Tin%20học%20ứng%20dụng
• Toán cao cấp 1: https://www.mediafire.com/…/n60613f…/14_Toán%20cao%20cấp%201
• Toán cao cấp 2: https://www.mediafire.com/…/uqgd8dy…/15_Toán%20cao%20cấp%202
• Toán rời rạc: https://www.mediafire.com/…/5ihvez9bht…/110_Toán%20rời%20rạc 
• Toán tài chính: https://www.mediafire.com/…/8d7o25kyb…/16_Toán%20tài%20chính
• Tối ưu hóa: https://www.mediafire.com/f…/sjvpfwlpf0gnt/72_Tối%20ưu%20hóa
• Tư tưởng Hồ Chí Minh: https://www.mediafire.com/…/l9zcmbkhwdvpl/17_Tư%20tưởng%20H…
V
• Văn bản trong quản lý: https://www.mediafire.com/…/152_Văn%20bản%20trong%20quản%20…
• Văn hóa đạo đức kinh doanh: https://www.mediafire.com/…/25_Văn%20hóa%20đạo%20đức%20kinh…
X
• Xã hội học: https://www.mediafire.com/f…/n12hnr1tt4cut/24_Xã%20hội%20học

Đọc nhiều tuần qua: