Tài liệu : Một số vấn đề chung về quản lý nhà nước

Tài liệu : Một số vấn đề chung về quản lý nhà nước. Link tải bản đầy đủ ở cuối bài viết.

Chuyên đề 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước
a) Khái niệm quản lý
Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh
khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi
tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp.
Với ý nghĩa phổ biến thì quản lý là hoạt động nhằm tác động một cách có
tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý lên một đối tượng quản lý để điều
chỉnh các quá trình xã hội và hành vi của con người, nhằm duy trì tính ổn định
và phát triển của đối tượng quản lý theo những mục tiêu đã định.

Link tải bản đầy đủ: Tại đây

Đọc nhiều tuần qua: