Tổng hợp 26 câu hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp hay gặp trong thi thuế

Tổng hợp 26 câu hỏi thuế thu nhập doanh nghiệp hay gặp trong thi thuế, công chức thuế. Bộ tài liệu ôn thi công chức thuế này tập trung các câu hỏi trọng tâm nhất phần thuế TNDN ôn thi công chức thuế mà đề thi các năm có thể sẽ ra. Đồng thời cung cấp cho các bạn câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhất có thể.


Câu 1. Trình bày vai trò thuế TNDN?
Câu 2. Anh (chị) hãy cho biết NNT thu nhập doanh nghiệp theo quy định Luật thuế TNDN hiện hành?
Câu 3. Anh (chị) hãy cho biết: Đối tượng nào được coi là cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài tại VN theo quy định Luật thuế TNDN hiện hành?
Câu 4. Anh/chị hãy trình bày quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu
nhập chịu thuế TNDN và nêu cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu
thuế đối với 5 trường hợp cụ thể?
Câu 5. Theo luật thuế TNDN năm hiện hành, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN được xác định như thế nào?
Câu 6. Doanh thu tính thuế TNDN và tính thuế GTGT có luôn luôn bằng nhau không? Tại sao?
Câu 7. Anh (chị) hãy cho biết: các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN theo quy định Luật thuế TNDN hiện hành?
Câu 8. Trình bày 10 khoản thu nhập khác thuộc thu nhập chịu thuế TNDN theo luật thuế TNDN hiện hành? Theo quy định hiện hành về thuế TNDN, trường hợp chuyển nhượng bất động sản có thu nhập thì có được bù trừ với lỗ của hoạt động còn lại không?
Câu 9. Trình bày các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN theo luật thuế TNDN hiện hành? Ý nghĩa việc miễn thuế TNDN?
Câu 10. Theo luật thuế TNDN hiện hành, kỳ tính thuế TNDN được xác định như thế nào?
Câu 11. Anh/chị hãy nêu điều kiện chung để một khoản chi phí đựợc tính là chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và liệt kê 5 khoản chi phí
không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?( Đề 2010- Ngạch chuyên viên thuế)
Câu 12. Trình bày 5 khoản chi phí không được trừ do vượt quá định mức khi tính thuế TNDN theo quy định hiện hành? Cho ví dụ minh họa?
Câu 13. Trong trường hợp nào doanh nghiệp SXKD không được tính trừ chi phí tiền lương khi tính thu nhập chịu thuế TNDN?
Câu 14. Trình bày các khoản chi phí trả lãi vay doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không được tính trừ khi tính thuế TNDN?
Câu 15. Trình bày quy định về thuế suất thuế TNDN?
Câu 16. Trình bày các khoản chi tài trợ là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định hiện hành?
Câu 17. Những khoản chi nào của DN không có chứng từ thanh toán qua NH nhưng vẫn được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định hiện hành?
Câu 18. Theo luật thuế TNDN hiện hành, thu nhập nhận được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài phải nộp thuế TNDN tại VN như thế nào?
Câu 19. Trường hợp nào thì DN được ưu đãi về thuế suất thuế TNDN?
Câu 20. Việc ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được quy định như thế nào?
Câu 21. Trình bày quy định chuyển lỗ theo Luật thuế TNDN hiện hành?
Câu 22. Ưu đãi thuế do đầu tư mở rộng phải đáp ứng điều kiện gì? Ý nghĩa ưu đãi thuế TNDN
Câu 23. Trình bày quy định về trích lập quỹ phát triển KH- CN theo quy định Luật thuế TNDN hiện hành?
Câu 24. Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế đối với thuế TNDN?
Câu 25. Trình bày cách xác định thuế phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng
vốn?
Câu 26. Trình bày cách xác định thuế phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS?

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);