UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng 94 giáo viên tiểu học năm 2020

UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng 94 giáo viên tiểu học năm 2020. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 37/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 09/01/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở khi tuyển dụng mới;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 1044/UBND-TH1 ngày 24 /02/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020.

Căn cứ Thông báo số 1074-TB/HU ngày 21/02/2020 của Thường trực Huyện ủy Bình Xuyên về việc đồng ý chủ trương về cơ cấu, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020.

Căn cứ Công văn số 198/SNV-CCVC ngày 25/02/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu, kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 của UBND huyện Bình Xuyên;
UBND huyện Bình Xuyên xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng đội ngũ giáo viên tiểu học đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu giáo viên, đảm bảo tính ổn định lâu dài trong đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

– Việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của từng đơn vị.

– Người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển.

– Công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng và chất lượng.

II. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên tiểu học của UBND huyện được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

2. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

– Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên tiểu học hạng IV- Mã số: V.07.03.09

– Số lượng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu (77 giáo viên văn hóa, 07 giáo viên tiếng Anh, 05 giáo viên Tin học, 05 giáo viên Thể dục).

(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên chi tiết theo từng môn học kèm theo)

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Đang có tranh chấp lao động với cơ quan, đơn vị, địa phương khác mà cơ quan, đơn vị, địa phương đã có văn bản thông báo.

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Tiểu học, cao đẳng sư phạm Tiếng Anh, cao đẳng sư phạm Tin học, cao đẳng sư phạm Thể dục trở lên; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đối với giáo viên tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/08/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, cụ thể như sau:

Ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 15/01/2020 trở về trước được quy đổi: Chứng chỉ A tương đương với chứng chỉ A1 và bậc 1; Chứng chỉ B tương đương với chứng chỉ A2 và bậc 2; chứng chỉ C tương đương chứng chỉ B1 và bậc 3. Từ ngày 15/01/2020 đến nay, yêu cầu phải phải có chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin học: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 10/08/2016 trở về trước được coi tương đương trình độ công nghệ thông tin cơ bản; Từ ngày 11/08/2016 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, trung thực. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, UBND huyện Bình Xuyên thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

b) Thu nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 Hội đồng tuyển dụng của UBND huyện, thành phố; nếu thí sinh đăng ký tại 02 Hội đồng tuyển dụng trở lên sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc bị huỷ kết quả tuyển dụng.

– Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp.

2. Hồ sơ trúng tuyển:

– Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển xuất trình bản chính: bằng chuyên môn liên quan, bảng điểm liên quan, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, các chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký hợp đồng làm việc

Hồ sơ trúng tuyển được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên quyết định hủy kết quả trúng tuyển sau khi báo cáo và có ý kiến của Sở Nội vụ.

3. Hồ sơ viên chức:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

IV. NỘI DUNG THI TUYỂN

Thực hiện thi tuyển theo 2 vòng thi:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học, theo yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) khungnăng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi về Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên – ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm (a) nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm và bộ môn giảng dạy cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết

– Thang điểm: 100 điểm

– Thời gian thi: 180 phút

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ.

3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định hoặc trong trường hợp phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng, thì Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Mục này.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Mục này.

6. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG

1. Chế độ tập sự: Thời gian tập sự 06 tháng

2. Chế độ tuyển dụng:

– Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Điểm 10 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn, UBND huyện căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của giáo viên để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc

VII. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức với mức dự kiến là 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng)/01 thí sinh.

VIII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 20/02/2020 đến ngày 24/02/2020: Xây dựng dự thảo kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển và đề nghị Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

2. Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 27/03/2020:

– Ban hành kế hoạch và thông báo tuyển dụng theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ trên Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Bình Xuyên tại địa chỉ: vinhphuc.gov.vn, website Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ hành chính vào tất các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật). Đúng 16h30 phút ngày 27/03/2020 kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp phiếu theo đường bưu chính thì thời hạn tiếp nhận phiếu căn cứ vào thời gian gửi trên dấu bưu điện và đến không quá 16 giờ 30 phút ngày 31/03/2020.

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên (Khu Vườn Sim, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3866404).

Công khai tài liệu ôn thi trên website Sở Giáo dục và Đào tạo, website Sở Nội vụ và trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Bình Xuyên (không tổ chức hướng dẫn ôn thi).

3. Từ ngày 02/04/2020:

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ thi.

Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1 tại trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và thông báo trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1.

4. Từ ngày 18/04/2020 đến ngày 19/04/2020: Tổ chức thi vòng 1 (thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức thi sẽ thông báo sau).

5. Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 1 tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, website Sở Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện.

6. Từ ngày 24/04/2020 đến ngày 08/05/2020: Nhận đơn phúc khảo vòng 1.

7. Từ ngày 09/05/2020 đến ngày 13/05/2020: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 1.

8. Từ ngày 14/05/2020: Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2.

9. Từ ngày 29/05/2020 đến ngày 30/05/2020: Tổ chức thi vòng 2 (thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức thi sẽ thông báo sau).

10. Từ ngày 31/05/2020 đến ngày 03/06/2020: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 2 tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, website Sở Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện

11. Từ ngày 03/06/2020 đến ngày 17/06/2020: Nhận đơn phúc khảo vòng 2.

12. Từ ngày 18/06/2020 đến ngày 21/06/2020: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 2.

13. Từ ngày 22/06/2020 đến 24/06/2020: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển và gửi Sở Nội vụ thẩm định.

14. Từ ngày 25/06/2020 đến ngày 27/06/2020: Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển.

15. Từ ngày 27/06/2020 đến trước ngày 30/06/2020: Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với giáo viên trúng tuyển theo quy định.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để việc tổ chức thi tuyển giáo viên tiểu học huyện Bình Xuyên năm 2020 đảm bảo đúng quy định, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

– Là đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển dụng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian của Kế hoạch này đảm bảo việc thi tuyển nghiêm túc, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.

– Phối hợp với Phòng Nội vụ dự thảo Kế hoạch tuyển dụng, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng , Ban Giám sát; tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban coi thi và các Tổ giúp việc theo quy định.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo và niêm yết công khai kế hoạch, số lượng, cơ cấu, điều kiện, thời gian thi tuyển, công khai mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, tài liệu ôn thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Đơn phúc khảo và lệ phí thi tuyển, phúc khảo; tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ viên chức của thí sinh trúng tuyển.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức thi tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và thanh quyết toán theo quy định.

– Kịp thời xin ý kiến UBND huyện báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng; tham mưu quy trình thực hiện tuyển dụng, chịu trách nhiệm phân công công tác cho giáo viên trúng tuyển theo quy định.

– Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng thi.

2. Phòng Nội vụ: Phối hợp với Giáo dục và Đào tạo trong các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng giáo viên theo chỉ đạo của UBND huyện

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Căn cứ đề xuất của Hội đồng tuyển dụng giáo viên, tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định cấp kinh phí tổ chức thi tuyển cho Hội đồng tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.

4. Thanh tra huyện: Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan trong công tác tuyển dụng giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện theo quy định.

5. Công an huyện: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo mật trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định.

6. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị thuốc, cử cán bộ chuyên môn trực trong thời gian tổ chức kỳ thi, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên Hội đồng thi và các thí sinh.

7. Các trường TH, THCS trong huyện:

Trường được chọn làm địa điểm thi (thông báo sau): Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho Hội đồng thi làm việc.

Các trường THCS trong huyện cử đủ, đúng giáo viên tham gia Ban coi thi theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

8. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Bình Xuyên năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Giáo dục và Đào tạo) để báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.

Phiếu đăng kí dự tuyển : Tải tại đây

Đọc nhiều tuần qua: