UBND huyện Đơn Dương, Lâm Đồng tuyển dụng 83 viên chức sự nghiệp, kế toán giảng viên,… năm 2020

UBND huyện Đơn Dương, Lâm Đồng tuyển dụng 83 viên chức sự nghiệp, kế toán giảng viên,… năm 2020.

1. Số lượng tuyển dụng: 83 chỉ tiêu, trong đó:

– Tổng chỉ tiêu ngành Giáo dục: 80 chỉ tiêu

– Tổng chỉ tiêu tuyển dụng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/03/2020 đến hết ngày 17/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đơn Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bảng nhu cầu tuyển dụng chi tiết : Tại đây

Nguồn : lamdong.gov.vn

Đọc nhiều tuần qua: