Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành kế toán

Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành kế toán. 

Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành kế toán
Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành kế toán

STT

Câu hỏi

Traloi

1

Traloi

2

Traloi

3

Traloi

4

 

1

Thẩm quyền giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ?

 

Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

Quốc hội

 

Chính phủ

 

Thủ tướng Chinh phủ

 

 

2

 

Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh được xác định như thế nào?

Bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương trong một năm ngân sách.

Chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh và dự toán chi đã được HĐND tỉnh giao từng địa phương trong một năm ngân sách.

Chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân  sách cấp tỉnh và dự toán chi đã được Chính phủ tỉnh giao từng địa phương trong một năm ngân sách.

Chênh lệch lớn hơn giữa tổng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh và tổng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương trong một năm ngân sách.

 

 

 

3

 

 

 

Bội chi ngân sách địa phương được bù đắp  từ các nguồn nào sau đây?

 

 

Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

 

Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật và vay từ nguồn Chính phủ vay

về cho ngân sách địa phương vay lại

 

 

Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay từ nguồn Chính phủ vay

về cho ngân sách địa phương vay lại

 

 

Vay từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật và

 

 

 

4

 

 

Quy định và điều kiện nào sau đây thì ngân sách cấp tỉnh từng địa phương không được phép bội chi?

 

 

Bội chi ngân sách cấp tỉnh hằng năm không vượt quá mức bội chi ngân sách hằng năm được Quốc hội quyết định

 

Số dư nợ vay của ngân sách địa phương, không bao gồm cả số vay bù đắp bội chi ngân sách theo dự toán, không vượt mức dư nợ vay quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP

 

 

Sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định

 

 

Vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương được huy động chủ yếu từ các khoản vay trung và dài hạn

 

 

5

 

 

Bội thu ngân sách địa phương cấp tỉnh được xác định như thế nào?

 

Chênh lệch lớn hơn giữa tổng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và tổng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương trong một năm ngân sách;

 

Chênh lệch lớn hơn giữa tổng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh và tổng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương trong một năm ngân sách;

 

Chênh lệch lớn hơn giữa tổng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh và thực hiện thu thực tế của từng địa phương trong một năm ngân sách;

Chênh lệch lớn hơn giữa tổng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh do Trung ương giao và tổng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương do HĐND giao trong một năm ngân sách;

 

 

6

Mức dư nợ vay đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương được xác định như thế nào?

 

Không vượt quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

 

Không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương

 

Không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp;

 

Không vượt quá 20% tổng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương

 

 

7

Mức dư nợ vay đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên của ngân sách địa phương được xác định như thế nào?

 

Không vượt quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

 

Không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương

 

Không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp;

 

Không vượt quá 20% tổng vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương

 

 

8

Việc xác định số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn chi thường xuyên để xác định mức dư nợ dựa trên cơ sở nào?

 

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương được Quốc hội quyết định của năm thực hiện các khoản vay

 

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương được Thủ tướng quyết định của năm dự toán ngân sách

 

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương được Chính phủ quyết định của năm dự toán ngân sách

 

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương được Quốc hội quyết định của năm dự toán ngân sách

 

Tài liệu tải đầy đủ tại đây : 500_CN_Kế toán

Đọc nhiều tuần qua: