Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành hành chính

Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành hành chính.

Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành hành chính
Tài liệu ôn thi công chức 2020 – 500 câu trắc nghiệm chuyên ngành hành chính

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH

 

STT

Câu hỏi

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

1

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ,áp dụng đối với cơ

quan nào sau đây?

Ban dân tộc miền núi

Thanh tra tỉnh

Sở Văn hóa Thông tin

cả 3 đáp án trên đều sai

 

2

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực trợ giúp pháp lý?

 

Thanh tra tỉnh

 

Trung tâm trợ giúp pháp lý

 

Sở Tư pháp

 

Hội Luật gia

 

3

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ

quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

 

Sở Tài chính

 

Cục Thuế

 

Kho bạc nhà nước tỉnh

 

Ngân hàng nhà nước

 

4

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về Báo chí; xuất bản; bưu chính?

 

Sở Bưu chính viễn thông

 

Sở Thông tin, truyền thông

 

Hội nhà báo

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

5

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Cơ quan nào có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về viễn thông; tần số vô tuyến điện?

 

Sở Bưu chính viễn thông

 

Sở Thông tin, truyền thông

 

Sở Thông tin và truyền thông

 

cả 3 đáp án trên đều sai

 

6

Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng đối với các

cơ quan chuyên môn (thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nào sau đây?

 

Các chi cục và tương đương

 

Các sở và cơ quan ngang sở

 

cục và tương đương

 

cả 3 đáp án trên đều đúng

 

7

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở các tỉnh thành phố không quá bao nhiêu (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh)

 

2

 

3

 

4

 

5

 

8

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở thành phố Hà Nội là không quá bao

nhiêu?

 

2

 

3

 

4

 

5

 

9

Theo quy định Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng phó giám đốc Sở thành phố Hồ chí Minh là không quá

bao nhiêu?

 

2

 

3

 

4

 

5

 

10

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng?

 

Thanh tra tỉnh

 

Sở Công nghiệp

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp

 

Cục thống kê

 

11

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Lâm Đồng?

 

Sở Thông tin và truyền thông

 

Ban Dân tộc miền núi

 

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Sở Ngoại vụ

 

12

Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào sau đây có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước?

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

Sở Nội vụ

 

Cục Văn thư lưu trữ

 

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh

Tài liệu đầy đủ tại tại đây : 500_CN_Hành chính

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);