Tài ôn thi công chức 2020 – 55 câu hỏi chuyên ngành thanh tra thi viết

Tài ôn thi công chức 2020 – 55 câu hỏi chuyên ngành thanh tra thi viết. 

Câu 1 : Hãy trình bày Vị trí, chức năng của Thanh tra tỉnh Quảng Trị? Nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Trị trình lên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị được quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị?

Tài ôn thi công chức 2020 - 55 câu hỏi chuyên ngành thanh tra thi viết
Tài ôn thi công chức 2020 – 55 câu hỏi chuyên ngành thanh tra thi viết

Câu 2: Hãy trình bày Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Quảng Trị về thanh tra, về giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng được quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị?

Câu 3 : Hãy trình bày Tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Quảng Trị được quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị?

Câu 4: Hãy trình bày Vị trí, chức năng của Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh (gọi chung là thanh tra huyện)? Nhiệm vụ của Thanh tra huyện trình lên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện và trình lên Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quy định tại Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ?

Câu 5: Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về thanh tra, về giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng được

quy định tại Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ?

Câu 6: Hãy trình bày những yêu cầu về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại Thông tư số 05/2011/ TT-TTCP ngày 10/ 01/ 2011 của Thanh tra Chính phủ?

Câu 7: Hãy nêu nội dung công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị được quy định tại Thông tư 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ?

Câu 8: Theo Thông tư số: 07/2011/ TT-TTCP ngày 28/ 7/ 2011 của Thanh tra Chính phủ. Hãy cho biết mục đích của việc tiếp công dân? Khi tiếp công dân trang phục, thái độ, trách nhiệm của người tiếp công dân được quy định như thế nào?

Câu 9: Theo Thông tư số: 07/2011/ TT-TTCP ngày 28/ 7/ 2011 của Thanh tra Chính phủ. Khi nghe người khiếu nại trình bày, nghiên cứu sơ bộ nội dung cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan, người tiếp công dân phải xác định những nội dung gì?

Câu 10: Theo Thông tư số: 07/2011/ TT-TTCP ngày 28/ 7/ 2011 của Thanh tra Chính phủ. Hãy cho biết khi xử lý đối với khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì người tiếp công dân  phải làm gì?

Câu 11: Theo Thông tư số: 07/2011/ TT-TTCP ngày 28/ 7/ 2011 của Thanh tra Chính phủ. Khi người tố cáo đến trình bày trực tiếp thì người tiếp công dân phải làm những công việc gì?

Câu 12: Theo Luật Thanh tra năm 2010, Hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Câu 13: Hãy cho biết các hành vi nào bị nghiêm cấm được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?

Câu 14: Theo Luật Thanh tra năm 2010, Việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra được quy định như thế nào?

Câu 15: Hình thức thanh tra được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 như thế nào? Các căn cứ để ra quyết định thanh tra?

Câu 16: Theo Luật Thanh tra năm 2010, Việc công khai kết luận thanh tra được quy định như thế nào?

Câu 17: Theo Luật Thanh tra năm 2010, Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành được quy định như thế nào?

Câu 18: Theo Luật Thanh tra năm 2010, khi tiến hành thanh tra độc lập thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Câu 19: Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ?

Câu 20: Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định tại Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ?

Câu 21: Theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ, Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính theo kế hoạch được quy định như thế nào?

Câu 22: Theo quy định Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ, việc công bố quyết định thanh tra hành chính được quy định như thế nào?

Câu 23: Theo quy định Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ, kết luận thanh tra hành chính được quy định như thế nào?

Câu 24: Theo quy định tại Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ, Hãy trình bày danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi?

Câu 25: Theo quy định tại Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ. Hãy trình bày danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước?

Câu 26: Theo quy định tại Thông tư số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009 của Thanh tra Chính phủ. Hãy trình bày những trường hợp chưa hoặc không chuyển đổi vị trí công tác?

Câu 27: Hãy nêu những hành vi bị nghiêm cấm khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định trong Luật Tố cáo năm 2011?

Câu 28: Hãy nêu Quyền và nghĩa vụ người tố cáo được quy định trong Luật Tố cáo năm 2011?

Câu 29: Hãy nêu Quyền và nghĩa vụ người bị tố cáo được quy định trong Luật Tố cáo năm 2011?

Câu 30: Theo Luật Tố cáo năm 2011, Hãy trình bày nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo. Trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp và Tổng thanh tra Chính phủ trong giải quyết tố cáo?

Câu 31: Hãy trình bày những việc thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không được làm quy định trong Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?

Câu 32: Hãy trình bày tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên được quy định trong Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?

Câu 33: Hãy trình bày tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên chính được quy định trong Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?

Câu 34: Theo Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ, Hãy trình bày việc bổ nhiệm các ngạch thanh tra được quy định như thế nào?

Câu 35: Theo Thông tư 02/TT-TTCP, ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ, Hãy nêu nội dung quyết định thanh tra?

Câu 36: Hãy trình bày nội dung công tác Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra được quy định tại Thông tư 02/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ?

Câu 37: Theo thông tư 02/TT-TTCP, ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ, Hãy cho biết Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm gì trong việc Báo cáo kết quả thực hiện  nhiệm vụ được giao?

Câu 38: Theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Hãy trình bày các mức độ của vụ việc tham nhũng và nguyên tắc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý?

Câu 39: Theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Hãy trình bày các hình thức xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách?

Câu 40: Hãy nêu nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo Luật Khiếu nại 2011?

Câu 41: Hãy cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011?

Câu 42: Hãy nêu trình tự khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định trong Luật Khiếu nại năm 2011?

Câu 43: Hãy trình bày hình thức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định trong Luật Khiếu nại năm 2011?

Câu 44: Hãy trình bày nội dung hồ sơ giải quyết khiếu nại được quy định trong Luật Khiếu nại năm 2011?

Câu 45: Hãy cho biết quyền của báo chí trong việc thu thập, cung cấp thông tin về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được quy định trong Nghị định số 47/2007/NĐ-CP?

Câu 46: Hãy nêu vai trò, trách nhiệm việc đưa tin của cơ quan báo chí, nhà báo về phòng, chống tham nhũng được quy định trong Nghị định số 47/2007/NĐ-CP?

Câu 47: Hãy cho biết người có chức vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Phòng,chống tham nhũng năm 2005 bao gồm những ai?

Câu 48: Hãy nêu Nguyên tắc và nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005?

Câu 49: Trình bày nội dung về xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005?

Câu 50: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Hãy cho biết việc kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn?

Câu 51: Theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Hãy nêu các nội dung về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức?

Câu 52: Theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Hãy nêu những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm?

Câu 53: Hãy trình bày Nghĩa vụ kê khai tài sản được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005?

Câu 54: Hãy nêu Các hành vi tham nhũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005?

Câu 55: Theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Hãy trình bàyTrách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách?

Đọc nhiều tuần qua: