Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2020 – Môn toán đề 102

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2020 – Môn toán

1.D   2.C   3.D   4.B   5.A   6.B   7.C   8.C   9.D   10.C   11.B   12.b    13.C

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2020 - Môn toán đề 102
Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2020 – Môn toán đề 102

Đọc nhiều tuần qua: