Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2016 – Chuyên ngành công nghệ thông tin

Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2016 – Chuyên ngành công nghệ thông tin. 

Đề thi số: 01

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu Mục tiêu của chương trình tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2016 - Chuyên ngành công nghệ thông tin
Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2016 – Chuyên ngành công nghệ thông tin

Câu 2(35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Nội dung; Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng
và phát triển công nghệ thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại và Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31- CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng  yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Loader Loading...

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);