Mẫu bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải chuẩn 2020

Mẫu bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải chuẩn 2020
 

Bài tập: Một doan nghiệp A trong năm tính thuế có tình hình như sau: (đvt: triệu đồng)

 
1. Doanh thu tính thuế trong kì: 100.000
2. Tổng chi phí Dn kê khai (tương ứng với doanh thu): 80.000 Trong đó:
– Khấu hao TSCĐ thuê hoạt động với công ty B trong năm: 300 (DN B nó cho mình thuê TSCĐ)
– Khấu hao 01 xe Merc-E300 nguyên giá 4.500 là: 450 (Thời gian Khấu hao 10 năm)
– Chi trang phục cho CBCNV bằng hiện vật trị giá: 600
– Trong kì phát sinh tổng chi phí lãi vay là: 500. Trong đó: 200 là từ vay nhân viên Trịnh Văn Quyết (với mức thuế suất 15%/năm) Số còn lại là vay Vietcombank CN Quảng Ninh với lãi suất 13%/năm.
– Chi phí tiền lương trong kỳ: 10.500 (Trong đó mới chi được 10.000 tại thời điểm quyết toán thuế, Dn trích lập theo quy định hiện hành)
– Chi nghiên cứu đề tài sáng tạo CNTT của Tỉnh Quảng Ninh: 50 (Trong kì DN A có trích lập quỹ NCKH của doanh nghiệp 400)
– Chi cho Đoàn Phường Việt Hưng: 20 (Phường Việt Hưng là phường trực thuộc thành phố Hạ Long)
– Dn bị phạt vi phạm hợp đồng: 50
3. Thu nhập khác:
– Dn thu từ lãi vay trong kì = 300
– Dn thu từ vi phạm hợp đồng: 30
4. Doanh nghiệp nhận được thu nhập từ nước ngoài sau khi đã nộp 100 tiền thuế TNDN ở Mĩ (TNDN ở mĩ là 17%)
Biết thêm: CBCNV của doanh nghiệp là 100 người. Lãi suất cơ bản NHNN công bố tại thời điểm vay là : 9%/năm. Vốn điều lệ còn đang góp thiếu 1.000. Mọi điều kiện khác đầy đủ, hợp lí hợp lệ. Tính thuế TNDN phải nộp. Lỗ kết chuyển năm trước chuyển sang = 100

Lời giải:

Đơn vị tính: Triệu đồng.
 
1. Doanh thu tính thuế trong kì = 100.000
2. Chi phí Dn kê khai = 80.000
Trong đó: Chi phí không được trừ là:
+ Khấu hao TSCĐ thuê hoạt động với Công ty B = 300
+ Khấu hao 01 xe Merc-E = 450 – 1.600 x 10% = 290
(Bù trừ thu chi lãi vay – Xem lại điều kiện thực hiện bù trừ)
. Phần lãi vay CBCNV vượt định mức = 200 – ( (200/15%) x (150% x 9%)) = 20
. Phần lãi vay ứng với Vốn điều lệ thiếu = 1.000 x 13% = 130
. Bù trừ thu chi lãi vay = 300 – (500 – 20 -130) = -50
+ Chi phí lãi vay không được trừ = 500
+ Chi nghiên cứu khoa học = 50
+ Chi đoàn phương Việt Hưng = 20
(Bù trừ thu chi vi phạm hợp đồng – Xem lại điều kiện thực hiện bù trừ)
. Bù trừ thu chi vi phạm hợp đồng = 30 – 50 = -20
+ Chi phí vi phạm hợp đồng không được trừ = 50
Tổng chi phí không được trừ = 300 + 290 + 500 + 50 + 20 + 50 = 1.210 Tổng chi phí được trừ = 80.000 – 1.210 = 78.790
3. Thu nhập khác:
+ Bù trừ thu chi lãi vay = -50
+ Bù trừ thu chi vi phạm hợp đồng = -20 Thu nhập khác = -50 + (-20) = -70
4.  Thu nhập chịu thuế = 100.000 – 78.790 + (-70) = 21.140
 
5. Thu nhập miễn thuế = 0
6. Lỗ kết chuyển = 100
7.  Thu nhập tính thuế = 21.140 – 0 – 100 = 21.040

Đọc nhiều tuần qua: