Đáp án + giải thích đề tiếng Anh thuế miền Nam 2020

Đáp án + giải thích đề tiếng Anh thuế miền Nam 2020

 • Đề thi gồm 15 câu ngữ pháp, bài đục lỗ 10 câu và bài đọc hiểu 5 câu. Bài đọc về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và các khoản thu thuế; bài đục lỗ về GDP Việt Nam và việc hội nhập kinh tế quốc tế.
 • 15 câu ngữ pháp chủ yếu hỏi về mệnh đề quan hệ, giới từ, câu bị động, câu điều kiện và đảo ngữ.
 • Cái 15 câu đó từ vựng k quan trọng lắm đâu, đừng đặt hi vọng nắm 15 câu đó. Nên học thêm từ vựng chuyên ngành để làm bài đục lỗ

Vietnam’s economy expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led by manufacturing and services, after the country joined the World Trade Organization. Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign direct investment jumped to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite committed to its economic reforms. Industry and construction account for almost 42 percent of Vietnam’s GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12 percent, and the hotel and restaurant sector expanded 12.7 percent, according to today’s release. Going forward, Vietnam has a lot of potential for tourism, which expects Vietnam’s economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam’s January accession to the World Trade Organization released it from U.S. quotas on textile exports and detailed market access to be given to overseas companies, helping economic growth. The government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an economy with much development potential and an attractive destination for international investors

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 Economic Reforms nhằm cung cấp thêm các cấu trúc câu sử dụng cho phần luyện viết. Chúc các em thực hành hiệu quả! 

 

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

Câu 1: Exercise 1: Choose the best sentence that can be made from the words given. 

Vietnam / an average growth in GDP / 7.1% per year / 2000 to 2004.

 • A. Vietnam had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
 • B. Vietnam, it had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
 • C. Vietnam, the country had an average growth in GDPof7.1%per year from 2000 to 2004.
 • D. Although Vietnam had an average growth in GDP of7.1%per year from 2000 to 2004.

Câu 2: 

The GDP growth / 8.4% / 2005 / the second largest growth in Asia, after only China.

 • A. The GDP growth was 8.4% in 2005, the second largest growth .in Asia, after only China.
 • B. The GDP growth was 8.4% in 2005, that is the second largest growth in Asia, after only China.
 • C. Because the GDP growth was 8.4% in 2005, the second largest growth in Asia, after only China.
 • D. The GDP growth, which was 8.4% in 2005, the second largest growth in Asia, after only China.

Câu 3: 

November 7, 2006 / Vietnam became WTO’s 150th member / after several years of preparation and negotiation.

 • A. On November 7, 2006, when Vietnam became WTO’s 150th member for after several years of preparation and negotiation.
 • B. It was on November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member since after several years of preparation and negotiation.
 • C. On November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member, after several years of preparation and negotiation.
 • D. When November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member after several years of preparation and negotiation.

Câu 4: 

Government figures / GDP growth / 8.17% / 2006.

 • A. Government figures of GDP growth up to 8.17% in 2006.
 • B. Government figt1’res of GDP growth raised 8.17% in 2006.
 • C. Government figures in GDP growth had 8.17% in 2006.
 • D. Government figures of GDP growth was 8.17% in 2006.

Câu 5: 

Vietnam’s Minister of Planning and Investment / the government / target / a GDP growth of around 8.5% / 2007.

 • A. To Vietnam’s Minister of Planning and Investment states that the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
 • B. As Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the’ government targets a GDP growth of around 8.5% during 2007.
 • C. Vietnam’s Minister of Planning and Investment said that the government, targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
 • D. According to Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

Câu 6:

Exercise 2: Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. Vietnam’s economy expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led by manufacturing and services, after the country (6) _____ the World Trade Organization. Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign direct (7) ____ jumped to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite (8) _____ to its economic reforms. Industry and construction account (9) _____ almost 42 percent of Vietnam’s GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12 percent, and the hotel and restaurant (10) _____ expanded 12.7 percent, according to today’s release. Going forward, Vietnam has a lot of (11) _____ for tourism, which expects Vietnam’s economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam’s January (12) _____ to the World Trade Organization released it (13) _____, U.S. quotas on textile exports and detailed market access to be given to overseas companies, helping economic (14) _____. The government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an economy with much development potential and (15) _____ attractive destination for international investors.

  • A. struggled
  • B. organized
  • C. held
  • D. joined

Câu 7:

  • A. invest
  • B. investment
  • C. investable
  • D. investor

Câu 8:

  • A. committed
  • B. called
  • C. excited
  • D. encouraged

Câu 9:

  • A. over
  • B. for
  • C. at
  • D. in

Câu 10:

  • A. role
  • B. region
  • C. sector
  • D. section

Câu 11:

  • A. potential
  • B. private
  • C. stagnancy
  • D. export
    

Câu 12:

  • A. walk
  • B. path
  • C. way
  • D. accession

Câu 13:

  • A. in
  • B. at
  • C. for
  • D. from

Câu 14:

  • A. grown
  • B. grow
  • C. growth
  • D. grew

Câu 15:

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. no article
  •  

Vietnam’s economy expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led

by manufacturing and services, after the country (41) _____ the World Trade
Organization.
Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign direct investment jumped
to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite (42)
_____ to its economic reforms. Industry and construction account (43) _____ almost 42
percent of Vietnam’s GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12
percent, and the hotel and restaurant sector expanded 12.7 percent, according to today’s
release.
Going forward, Vietnam has a lot of (44) _____ for tourism, which expects
Vietnam’s economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam’s January accession to the
World Trade Organization released it from, U.S. quotas on textile exports and detailed
market access to be given to overseas companies, helping economic (45) _____. The
government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an
economy with much development potential and an attractive destination for international
investors.
41. A. struggled B. organized C. held D. joined
42. A. committed B. excited C. encouraged D. called
43. A over B. for C. at D. in
44. A. potential B. private C. stagnancy D. exports
45. A. grow B. growth C. grew D. grown
 
Đáp án:  d c d a b 

Full giải thích tiếng anh của cô Trọng

Update đề tiếng anh chính thức chiều:

Kinh nghiệm -Lưu ý môn tiếng Anh:

Đọc hiểu phần kinh tế, kế toán nhé Đọc hiểu phải hiểu từ vựng
Ngữ pháp ít Chuyên ngành.
Đọc hiểu thuế
Điền từ thì về thương mại
Đề tiếng anh: 15 câu ngữ pháp có mệnh đề quan hệ, bị động, chia dạng. Ít có dấu hiệu nhận dạng, phải dịch. 5 câu đọc hiểu về thuế, 10 câu đục lỗ về phát triển nền kinh tế. Từ vựng rất nhiều
Câu đục lỗ nói về GDP, việc Việt Nam gia nhập thương mại thế giới, phát triển kỹ thuật, công nghiệp, du lịch
 
Câu 38: Have something V3/ed Chỉ tính chất của sự vật sự việc adj+ing, chỉ cảm xúc, nhận xét của người về sự vật sự việc adj+ed

update bài đục lỗ 3 ca miền nam

 
Xem thêm: 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);