ĐỀ THI THUẾ CỤM MIỀN NAM CA 1 NGÀY 28/11/2020 (Cập nhật đáp án)

ĐỀ THI THUẾ CỤM MIỀN NAM CA 1 NGÀY 28/11/2020 liên tục cập nhập cho các bạn đề thi thuế chính thức 2020.Môn KTC ko quá khó. Chỉ cần đọc kỹ câu hỏi – suy luận ra đáp án là khả năng trên 30/60 câu. Quan trọng nhất là môn TA. Chú trọng từ loại, động từ, giới từ, đọc hiểu đoạn văn (có khả năng ra đoạn văn về tài chính, thương mại, thuế…do ngày 28/11 ra thể loại này), điền từ vào ô trống chủ yếu là hiểu nghĩa và từ loại (danh từ, động từ, trạng từ, tính từ, giới từ…)

Nhóm zalo + tài liệu + đề thi thuế 2020 :

https://zalo.me/g/sinwfb451

I) KIẾN THỨC CHUNG

 • Hỏi về nâng ngạch, ý nào sau đây không đúng khi nói về nâng ngạch
 • Hỏi về nguyên tắc tuyển dụng công chức
 • Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn ai sau đây?
 • Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành Nghị quyết để làm gì?
 • Thủ tướng có nhiệm vụ nào trong số các nhiệm vụ sau đây?
 • Khẳng định nào đúng khi nói về đại biểu hội đồng nhân dân
 • Hỏi về đạo đức, văn hóa giao tiếp của Cán bộ, công chức
 • Chế độ hoạt động của Chính phủ?
 • Ai thẩm định nghị quyết?
 • Hỏi về Quyết định 2710 (tập trung vào mấy câu hỏi số lượng về tỷ lệ %), có mấy nhiệm vụ cụ thể
 • Hỏi cơ quan nào không thuộc UBND
 • Công chức có quyền tự do kinh doanh trong? (ngành nghề mà pháp luật cho phép/không cấm/…)
 • Có mấy nội dung đánh giá cán bộ
 • Luân chuyển, điều động là gì?

Đề ktc phòng mình: luật ccbc (coi phần sửa đổi năm 2019), luật tccqdp hiến pháp, luật văn bản qppl —> cho nhiều. Có quản lý thuế (sơ lượt), chương trình cải cách thuế 2016-2020, luật chính phủ và quốc hội sơ sơ. Đề ktc dễ, loại 1/5 người thi’

công chức có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà:
a pháp luật cho phép.
b, pháp luật ko cấm.
c. pháp luật quy đinh

Kinh nghiệm chú ý kiến thức chung:

Các bạn học trọng tâm các luật không cần học thêm thông tư, nghị định vẫn trên 50 nhá, tập trung hiến pháp, cbcc, cqđp, vbqppl, chức nặng nhiệm vụ thuế, với chương 1 luật qlt là điểm trên 50

II) TIẾNG ANH

 • Đề thi gồm 15 câu ngữ pháp, bài đục lỗ 10 câu và bài đọc hiểu 5 câu. Bài đọc về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và các khoản thu thuế; bài đục lỗ về GDP Việt Nam và việc hội nhập kinh tế quốc tế.
 • 15 câu ngữ pháp chủ yếu hỏi về mệnh đề quan hệ, giới từ, câu bị động, câu điều kiện và đảo ngữ.

Vietnam’s economy expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led by manufacturing and services, after the country joined the World Trade Organization. Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign direct investment jumped to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite committed to its economic reforms. Industry and construction account for almost 42 percent of Vietnam’s GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12 percent, and the hotel and restaurant sector expanded 12.7 percent, according to today’s release. Going forward, Vietnam has a lot of potential for tourism, which expects Vietnam’s economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam’s January accession to the World Trade Organization released it from U.S. quotas on textile exports and detailed market access to be given to overseas companies, helping economic growth. The government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an economy with much development potential and an attractive destination for international investors

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 Economic Reforms nhằm cung cấp thêm các cấu trúc câu sử dụng cho phần luyện viết. Chúc các em thực hành hiệu quả! 

 

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

Câu 1: Exercise 1: Choose the best sentence that can be made from the words given. 

Vietnam / an average growth in GDP / 7.1% per year / 2000 to 2004.

 • A. Vietnam had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
 • B. Vietnam, it had an average growth in GDP of 7.1% per year from 2000 to 2004.
 • C. Vietnam, the country had an average growth in GDPof7.1%per year from 2000 to 2004.
 • D. Although Vietnam had an average growth in GDP of7.1%per year from 2000 to 2004.

Câu 2: 

The GDP growth / 8.4% / 2005 / the second largest growth in Asia, after only China.

 • A. The GDP growth was 8.4% in 2005, the second largest growth .in Asia, after only China.
 • B. The GDP growth was 8.4% in 2005, that is the second largest growth in Asia, after only China.
 • C. Because the GDP growth was 8.4% in 2005, the second largest growth in Asia, after only China.
 • D. The GDP growth, which was 8.4% in 2005, the second largest growth in Asia, after only China.

Câu 3: 

November 7, 2006 / Vietnam became WTO’s 150th member / after several years of preparation and negotiation.

 • A. On November 7, 2006, when Vietnam became WTO’s 150th member for after several years of preparation and negotiation.
 • B. It was on November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member since after several years of preparation and negotiation.
 • C. On November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member, after several years of preparation and negotiation.
 • D. When November 7, 2006, Vietnam became WTO’s 150th member after several years of preparation and negotiation.

Câu 4: 

Government figures / GDP growth / 8.17% / 2006.

 • A. Government figures of GDP growth up to 8.17% in 2006.
 • B. Government figt1’res of GDP growth raised 8.17% in 2006.
 • C. Government figures in GDP growth had 8.17% in 2006.
 • D. Government figures of GDP growth was 8.17% in 2006.

Câu 5: 

Vietnam’s Minister of Planning and Investment / the government / target / a GDP growth of around 8.5% / 2007.

 • A. To Vietnam’s Minister of Planning and Investment states that the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
 • B. As Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the’ government targets a GDP growth of around 8.5% during 2007.
 • C. Vietnam’s Minister of Planning and Investment said that the government, targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.
 • D. According to Vietnam’s Minister of Planning and Investment, the government targets a GDP growth of around 8.5% in 2007.

Câu 6:

Exercise 2: Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. Vietnam’s economy expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led by manufacturing and services, after the country (6) _____ the World Trade Organization. Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign direct (7) ____ jumped to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite (8) _____ to its economic reforms. Industry and construction account (9) _____ almost 42 percent of Vietnam’s GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12 percent, and the hotel and restaurant (10) _____ expanded 12.7 percent, according to today’s release. Going forward, Vietnam has a lot of (11) _____ for tourism, which expects Vietnam’s economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam’s January (12) _____ to the World Trade Organization released it (13) _____, U.S. quotas on textile exports and detailed market access to be given to overseas companies, helping economic (14) _____. The government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an economy with much development potential and (15) _____ attractive destination for international investors.

  • A. struggled
  • B. organized
  • C. held
  • D. joined

Câu 7:

  • A. invest
  • B. investment
  • C. investable
  • D. investor

Câu 8:

  • A. committed
  • B. called
  • C. excited
  • D. encouraged

Câu 9:

  • A. over
  • B. for
  • C. at
  • D. in

Câu 10:

  • A. role
  • B. region
  • C. sector
  • D. section

Câu 11:

  • A. potential
  • B. private
  • C. stagnancy
  • D. export
    

Câu 12:

  • A. walk
  • B. path
  • C. way
  • D. accession

Câu 13:

  • A. in
  • B. at
  • C. for
  • D. from

Câu 14:

  • A. grown
  • B. grow
  • C. growth
  • D. grew

Câu 15:

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. no article
Vietnam’s economy expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led
by manufacturing and services, after the country (41) _____ the World Trade
Organization.
Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign direct investment jumped
to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite (42)
_____ to its economic reforms. Industry and construction account (43) _____ almost 42
percent of Vietnam’s GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12
percent, and the hotel and restaurant sector expanded 12.7 percent, according to today’s
release.
Going forward, Vietnam has a lot of (44) _____ for tourism, which expects
Vietnam’s economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam’s January accession to the
World Trade Organization released it from, U.S. quotas on textile exports and detailed
market access to be given to overseas companies, helping economic (45) _____. The
government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an
economy with much development potential and an attractive destination for international
investors.
41. A. struggled B. organized C. held D. joined
42. A. committed B. excited C. encouraged D. called
43. A over B. for C. at D. in
44. A. potential B. private C. stagnancy D. exports
45. A. grow B. growth C. grew D. grown
 
Đáp án:  d c d a b 

 

Full giải thích tiếng anh của cô Trọng

Kinh nghiệm -Lưu ý môn tiếng Anh:

Đọc hiểu phần kinh tế, kế toán nhé Đọc hiểu phải hiểu từ vựng
Ngữ pháp ít Chuyên ngành.
Đọc hiểu thuế
Điền từ thì về thương mại
Đề tiếng anh: 15 câu ngữ pháp có mệnh đề quan hệ, bị động, chia dạng. Ít có dấu hiệu nhận dạng, phải dịch. 5 câu đọc hiểu về thuế, 10 câu đục lỗ về phát triển nền kinh tế. Từ vựng rất nhiều
Câu đục lỗ nói về GDP, việc Việt Nam gia nhập thương mại thế giới, phát triển kỹ thuật, công nghiệp, du lịch
 

Review thực tế đề thuế miền Nam 2020

Sau một chặng bay dài 1700km từ Sài gòn ra Thủ đô yêu dấu để thi công chức Bộ Công thương vào một ngày gió rét 11-12 độ 19/12/2020. Khi về lại Sài gòn, thánh chém gió mới hoàn hồn vì trải qua cảm xúc từ thăng hoa xuống hụt hẫng tột độ.
Với cái rét đậm như hôm nay đã khuất phục khoảng gần 100 thí sinh bỏ thi. Còn hơn 350 thí sinh chiến đấu vì một suất biên chế trọn đời tại Bộ lớn nhất của Vietnam. Đúng là sự nghiệp công chức ko bao giờ là giản đơn. Ngồi chờ 30 phút dưới sân trường hứng từng cơn gió mùa đông bắc làm thần thái ai cũng xanh xao, co ro, khúm núm khép 2 giò lại cho đỡ lạnh.. kk
Môn thi tin học tương đối dễ thở: khái niệm một số hàm cơ bản Sum, If, Count, Today, Trim cò…word thì cắt dán, di chuyển, endnote, căn lề, thước đo thanh công cụ..powerpoint về trình chiếu, hiệu ứng ảnh, âm thanh, nhân bản slide…túm lại tương đối phù hợp với trình độ B văn phòng. Chăm chỉ chút là pass.
Đang hi vọng môn tiếng anh dễ thở như tin thì… đọc đề xong ngất 5 phút vì độ khoai của đề. Ko có chia động từ, ko giới từ, ko câu điều kiện, ko mệnh đề… những cái mà ai nghĩ cũng có trong bài thi trình độ A2. Bài thi thực tế có 10câu về chọn từ vựng. 10 câu về đoạn văn. 10 câu về đọan văn để chọn cụm từ đồng nghĩa.
Với trình độ Toeic 750 mới thi năm 2019 của tôi mà chỉ dịch hiểu đc 30% đề thi. Dùng toàn từ vựng thế kỉ 18( qua các bài nghiên cứu của học giả Mỹ châu âu những năm 1700) về nông nghiệp, năng suất lao động, về y tế bệnh dịch ho gà uốn ván( về nhà tra google mới biết), về cách trồng thu hoạch một loại cây mà tra mãi ko biết tên… họ dùng toàn bộ ngôn ngữ cổ ( ít gặp trong dạy học hiện nay) và quá nhiều từ chuyên ngành.
Cả phòng gần như ko ai làm trọn vẹn đc 60%. Tình hình chung khi thi xong tiếng anh đều gương mặt rất khó tả, kk. Nhiều ng nói họ sẽ về học văn bằng 2 ngoại ngữ để miễn tiếng anh.. hehe.
Buổi chiều là bài Kiến thức chung: chủ yếu quyền nghĩa vụ cbcc, nhiệm vụ chức năng chính phủ, bộ công thương..luật cbcc 2008 và một ít 2019 ra rất nhiều: miễn nhiệm, từ chức, tăng lương mấy năm, về hưu, nghỉ bao nhiêu ngày 1 năm, số lượng ngạch, vị trí việc làm, thành viên chính phủ..và một số câu trời ơi đất hỡi ko có trong nội dung ôn tập. Thậm chí hỏi về ngày truyền thống ngành công thương???
Như vậy, vòng 1 kì thi bộ công thương 2020 quá nhiều cảm xúc với tôi. Khả năng trượt rất cao môn tiếng anh dù trình độ tôi ko hề thấp với kinh nghiệm 29 lần lều chõng đi thi công chức đủ mọi ban ngành.
Qua bài viết này hi vọng đóng góp cho ace đi thi nhiều kinh nghiệm học bài để làm bài tốt hơn.
Các bạn nhớ đón chờ phần review kì thi Bộ Tài chính sắp tới ( nơi có 70% các bạn tốt nghiệp xuất sắc và giỏi của các trường đỉnh nhất Việt Nam) và bên Uỷ ban nhân dân tp hcm nhé.
Goodluck!
 
Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);