Tuyển 149 công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tại các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 4172/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020: 149 chỉ tiêu, cụ thể:
– Ngạch Chuyên viên: 108;
– Ngạch Kế toán viên: 03;
– Ngạch Kiểm lâm viên: 20;
– Ngạch Kiểm lâm viên trung cấp: 12;
– Ngạch Văn thư trung cấp: 06.
(có Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng công chức ban hành theo Kế hoạch số 4172/KH-UBND kèm theo thông báo này).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Cán bộ, công chức, cụ thể như sau:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
– Đủ 18 tuổi trở lên.
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại phụ lục 01 kèm theo)[1]; có lý lịch rõ ràng.
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển (các nội dung cần lưu ý tại phụ lục 02 kèm theo).
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 10/12/2020.
3.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Quầy số 7, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc gửi theo đường bưu chính (ngày nộp được tính theo dấu bưu điện).
Số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Quầy số 7 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum: 0206.3955469.
– Qua dịch vụ bưu chính công ích (tại các bưu điện văn hóa xã, bưu điện huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum).
– Tại trụ sở Ủy ban nhân dân các huyện; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện tiếp nhận; thời gian nhận Phiếu tính đến ngày tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận (hoặc công chức được phân công).
Định kỳ cuối ngày Thứ năm hàng tuần (trong thời gian tiếp nhận), Phòng Nội vụ hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện chuyển danh sách kèm theo toàn bộ Phiếu đăng ký dự tuyển đến Quầy số 7, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum theo quy định.
* Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển cơ quan, đơn vị (hoặc công chức được phân công) phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến cá nhân; trường hợp không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có văn bản nêu rõ lý do.

4. Hình thức và nội dung thi tuyển

Việc thi tuyển theo 2 vòng thi như sau:
4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:
– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (thời gian thi 60 phút).
– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi bằng tiếng Anh (thời gian thi 30 phút). Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.
– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (thời gian thi 30 phút). Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin hoặc lý – tin trở lên.
d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản 1 Mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
4.2. Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Thang điểm: 100 điểm.
c) Thời gian thi: 180 phút.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Văn bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b) Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Văn bản hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ hai (02) người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người dự tuyển vào công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại mục 3 của Thông báo này (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).
– Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (tính chung cho toàn tỉnh), nếu người dự tuyển tuyển nộp từ 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
– Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trước pháp luật về các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp kê khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ cơ quan, đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

8. Công khai thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

a) Đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum: Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.
b) Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm đưa tin và công khai Thông báo này theo quy định.
Lưu ý:
– Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thông báo về thời gian ôn thi, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi tuyển công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ https://www.kontum.gov.vn); trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (địa chỉ http://snv.kontum.gov.vn).
– Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum theo địa chỉ nêu trên.
 

Đọc nhiều tuần qua: