Đề thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên công nghệ thông tin

Đề thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên công nghệ thông tin. Các bạn thi ngạch CNTT giải 2 bài này thử xem nhé. SQL căn bản thôi. Tối mai a cài lại cái DB xong sẽ viết mẫu để mọi ng cùng so sánh nhé.

 

Đáp án:

Câu 1
1. SELECT HoTen,NgaySinh,TenDA,SoGioThamGia
FROM NhanVien,DuAn,ThamGia
WHERE NhanVien.MaNV=ThamGia.MaNV AND ThamGia.MaDA=DuAn.MaDA
AND TenDA=’Đào Tạo Từ Xa’ AND SoGioThamGia >100
2. SELECT TenPhong,DiaDiem
FROM NhanVien,Phong
WHERE NhanVien.MaPhong=Phong.MaPhong AND MaNV = ‘NV-101’
3. SELECT HoTen,NgaySinh,TenPhong
FROM NhanVien INNER JOIN Phong ON NhanVien.MaPhong = Phong.MaPhong
WHERE TenPhong=’Phát Triển’ OR TenPhong= ‘Phần Mềm Trực Tuyến’
 
1/ Đưa ra danh sách (mats, ten_ts,ten_nuoc, nam_sx, nguyen_gia) các tài sản có nguyên giá bằng nguyên giá nhỏ nhất
SELECT mats, ten_ts, ten_nuoc, nam_sx, nguyen_gia
FROM TAISAN, NUOCSX
WHERE NUOCSX.manuocsx=TAISAN.manuocsx
AND nguyen_gia = (SELECT MIN(nguyen_gia) FROM TAISAN)
2/ Đưa ra danh sách (mats, ten_ts, nam_sx, nguyen_gia) các tài sản do “Korea” sản xuất trong giai đoạn từ 1990 đến 2000
SELECT mats,ten_ts,nam_sx,nguyen_gia
FROM NUOCSX,TAISAN
WHERE NUOCSX.manuocsx=TAISAN.manuocsx AND ten_nuoc = ‘ Korea’ AND YEAR(nam_sx) BETWEEN 1990 AND 2000
3/ Cho biết nước sản xuất và năm sản xuất của tài sản có mã là TS01000?
SELECT NUOCSX .ten_nuoc AS ‘nước sản xuất’, TAISAN. nam_sx AS ‘năm sản xuất’
FROM TAISAN, NUOCSX
WHERE TAISAN. Manuocsx = NUOCSX. Manuocsx AND TAISAN. Mats = ‘TS01000’
 
 
Đáp án khác
SELECT HOTEN,NGAYSINH
FROM (NHANVIEN a JOIN thamgia b
ON a.manv=b.manv)
JOIN Duan c
ON B.MADUAN=C.MADUAN
WHERE TENDUAN=’DAOTAOTUXA’ AND sogiothamgia>100
— dua ra ten phong cua nhan vien co manv nv1-101
SELECT TENPHONG,DIADIEM
FROM PHONG A JOIN NHAnVIEN B
ON A.maphong=b.maphong
WHERE MANV=’NV-101′
–CHO BIET HO TEN, NGAY SINH NHAN VIEN PHONG PHAT TRIEN VA PHAN MEM
SELECT hoten,ngaysinh
FROM Nhanvien a join phong b
ON a.maphong=b.maphong
WHERE tenphong=’phattrien’ OR tenphong=’phattrientructuyen’

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);