25 câu trắc nghiệm luật cán bộ công chức bộ nội vụ + đáp án (đề chuẩn)

Tài liệu ôn thi bộ nội vụ: 25 câu trắc nghiệm luật cán bộ công chức  bộ nội vụ + đáp ánđề thi trắc nghiệm chuyên ngành nội vụ, câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành nội vụ và trắc nghiệm luật cán bộ công chức 2008,đề thi trắc nghiệm luật cán bộ công chức, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức bộ nội vụ:

 

 Trắc nghiệm luật cán bộ công chức – đáp án là hình mặt cười

1: Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
☺ Ngày 13 tháng 11 năm 2008
► Ngày 20 tháng 10 năm 2009
► Ngày 13 tháng 11 năm 2009
► Ngày 15 tháng 11 năm 2010
2: Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
► 4 nguyên tắc
☺ 5 nguyên tắc
► 6 nguyên tắc
► 7 nguyên tắc
3: Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?
☺ Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch
► Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp
► Khi có sự thay đổi chức danh nghề nghiệp
► Khi đạt kết quả trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp
4: Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?
☺ Tận tụy phục vụ nhân dân
► Bảo đảm sự lãnh đạo và thống nhất quản lý của Nhà nước
► Bảo đảm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
► Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc
3. Trong các nội dung sau, nội dung nào thuộc nguyên tắc quản lý viên chức quy định tại Luật Viên chức?
► Tận tụy phục vụ nhân dân
► Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử
► Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân
☺ Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước
6: Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp viên chức có các quyền nào sau đây?
☺ Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao
► Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ
► Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao
► Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ
7: Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?
► Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc
► Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc trong vòng 36 tháng
☺ Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
► Là hợp đồng lao động vĩnh viễn
8: Theo quy định hiện hành, thời gian tập sự của Viên chức là bao nhiêu tháng?
► Từ 03 tháng đến 06 tháng
☺ Từ 03 tháng đến 12 tháng
► Từ 03 tháng đến 09 tháng
► Từ 6 tháng đến 12 tháng
9: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?
► Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ
☺ Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ
► Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ
► Cả a, b, c đúng
10: Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?
☺ Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng
► Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ 36 tháng
► Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng
► Cả a, b, c sai
11: Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?
☺ Trong thời hạn 15 ngày
► Trong thời hạn 20 ngày
► Trong thời hạn 30 ngày
► Trong thời hạn 40 ngày
5. –  Kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
► chậm nhất 1 5 ngày
► chậm nhất 2 0 ngày
☺ chậm nhất 3 0 ngày
► chậm nhất 6 0 ngày
13: Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?
► 06 tháng
► 10 tháng
► 09 tháng
☺ 12 tháng
14: Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng?
► 03 tháng
► 18 tháng
☺ 06 tháng
► 12 tháng
15: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
► Được hưởng 75%
☺ Được hưởng 85%
► Được hưởng 90%
► Được hưởng 70%
6. – Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào sau đây?
► Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
► Làm việc trong các ngành, nghề đặc biệt
► Là đội viên trí thức trẻ tình nguyện đủ 12 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ
☺ Cả a, b, c đúng
17: Nội dung nào sau đây là một trong những nội dung tập sự của viên chức?
► Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng
► Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng
► Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng
☺ a, c đúng

18: Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu so với mức lương tối thiểu hiện hành?
► 0,2 mức lương tối thiểu hiện hành
☺ 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành
► 0,5. mức lương tối thiểu hiện hành
► 0,4 mức lương tối thiểu hiện hành
19: Thời hạn biệt phái viên chức là bao nhiêu năm?
☺ Không quá 3 năm
► Không quá 4 năm
► Không quá 5 năm
► Không quá 2 năm
20: Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?
► 05 chức danh
► 06 chức danh
☺ 07 chức danh
► 08 chức danh
21: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?
► Không quá 22 người
► Không quá 23 người
► Không quá 24 người
☺ Không quá 25 người
22: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?
► Không quá 19 người
► Không quá 21 người
☺ Không quá 23 người
► Không quá 25 người
23: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
► 0,10 so với mức lương tối thiểu
► 0,15 so với mức lương tối thiểu
☺ 0,25 so với mức lương tối thiểu
► 0,30 so với mức lương tối thiểu
8. Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
☺ 0,30 so với mức lương tối thiểu
► 0,50 so với mức lương tối thiểu
► 0,40 so với mức lương tối thiểu
► 0,60 so với mức lương tối thiểu
25: Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?
► UBND tỉnh
► HĐND tỉnh
► Ban Tổ chức Tỉnh ủy
☺ Bộ Nội vụ

Xem thêm tài liệu bộ nội vụ ở đây

 

Câu hỏi 1: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

Câu hỏi 2: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, nội dung nào dưới đây là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

Câu hỏi 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

Câu hỏi 4: Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là

Câu hỏi 5: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan nào?

Câu hỏi 6: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi2019 những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?

Câu hỏi 7:

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có …… năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Câu hỏi 8: Ngạch công chức bao gồm:

Câu hỏi 9: Công chức loại D có thời gian tập sự là mấy tháng

Câu hỏi 10: [VC] Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019?

Câu hỏi 11: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 Nguyên tắc tuyển dụng công chức là gì?

Câu hỏi 12: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

Câu hỏi 13: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu là ?

Câu hỏi 14: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?

Câu hỏi 15: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức?

Câu hỏi 16: Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức năm 2019, đáp án không phải một trong số hình thức kỷ luật công chức?

Câu hỏi 17: Thời hạn biệt phải công chức, viên chức không quá bao nhiêu năm, (trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định…)?

Câu hỏi 18: Nội dung nào sau đây không phải là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019?

Câu hỏi 19: Theo Luật cán bộ, công chức, trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải thực hiện đúng các quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 20: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ được gọi là gì?

Câu hỏi 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019; thời hiệu xử lý kỷ luật là bao nhiêu tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm?

Câu hỏi 22: ………………….quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

Câu hỏi 23: Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

Câu hỏi 24: Ngưòi nào sau đây không phải là công chức?

Câu hỏi 25: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019, cách chức là việc không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm của

Câu hỏi 26: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 có bao nhiêu việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?

Câu hỏi 27: Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019 là một trong các

Câu hỏi 28: Cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây?

Câu hỏi 29: Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

Câu hỏi 30: Ngoài những nội dung đánh giá công chức nói chung, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?

Câu hỏi 31: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; sửa đổi 2019 Ngạch công chức là gì?

Câu hỏi 32: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là một nguyên tắc trong

Câu hỏi 33: Trước ………, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu.

Câu hỏi 34: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi 2019, phương thức nào sau đây là phương thức tuyển dụng công chức

Câu hỏi 35: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 điều động là việc cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của

Câu hỏi 36: …….. quy định cụ thể việc luân chuyển công chức.?

Câu hỏi 37: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019 đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

Câu hỏi 38: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại

Câu hỏi 39: Anh/Chị cho biết việc nào sau đây không phải là việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ?

Câu hỏi 40: Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019

Câu hỏi 41: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng mức lương như thế nào của ngạch tuyển dụng?

Câu hỏi 42: Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

Câu hỏi 43: Phương thức tuyển dụng công chức:

Câu hỏi 44: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi 2019 phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại sau đây?

Câu hỏi 45: Cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ:

Câu hỏi 46: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?

Câu hỏi 47: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008,sửa đổi 2019 cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là

Câu hỏi 48: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày

Câu hỏi 49:

Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây?

 

Câu hỏi 50: Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định cơ quan, tổ chưc, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức

Câu hỏi 51: Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức :

Câu hỏi 52: Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

Câu hỏi 53: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước bao nhiêu tháng tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu:

Câu hỏi 54: Trong thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải thực hiện bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu hỏi 55: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ – công chức:

Câu hỏi 56: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày

Câu hỏi 57: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019, đánh giá công chức để

Câu hỏi 58: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?

Câu hỏi 59: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng với công chức:

Câu hỏi 60: Phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bô, công chức?

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);