Tổng hợp 14 tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan

Tổng hợp 14 tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan mới nhất . Tổng hợp 14 file Tài liệu ÔN THI và ĐỀ THI Chứng chỉ Nghiệp vụ khai Hải quan dành cho ACE chuẩn bị thi năm 

Tổng hợp 14 tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan 2018 mới nhất
Tổng hợp 14 tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan 2018 mới nhất

14 tài liệu ôn thi công chức thuế hải quan 2018 mới nhất

– Môn thi TRẮC NGHIỆM VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quan-mon-thi-trac.html

– Môn thi bài tập tình huống thủ tục hải quan:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quan-bai-tap-tinh.html

– Môn thi BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN: https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quan-mon-thi-trac.html

– Môn thi BÀI TẬP VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quanbai-tap-ve-tri.html

– Môn thi LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MẶT HÀNG: https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quan-ly-thuyet.html

– Môn thi LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HẢI QUAN:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quan-mon-thi-ly.html

– Môn thi LÝ THUYẾT THỦ TỤC HẢI QUAN:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-thue-hai-quan-ly-thuyet.html

– Môn thi LÝ THUYẾT XUẤT XỨ HÀNG HÓA:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-thue-hai-quan-ly-thuyet.html

– Môn thi Phần bài tập Nghiệp Vụ Ngoại Thương:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quanbai-tap-nghiep.html

– Môn thi Phần Trắc nghiệm Nghiệp Vụ Ngoại Thương:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-hai-quan-trac_10.html

– Môn thi TRẮC NGHIỆM PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ – Áp mã HS code: https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-hai-quan-trac.html

– Môn thi TRẮC NGHIỆM THỦ TỤC HẢI QUAN :

https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-hai-quan-trac_15.html

– Môn TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-thue-hai-quan.html

– Môn thi TRẮC NGHIỆM TRỊ GIÁ HẢI QUAN:
https://ngolongnd.net/2018/09/tai-lieu-on-thi-hai-quanbai-tap-ve-tri.html

đề thi công chức hải quan

(Ngạch KTVHQ)

Đề số 1

Câu1: Trong luật CBCC đã nêu những nguyên tắc nào trong việc quản lý

CBCC. 1đ.

Câu 2: Luật CBCC đã nêu, cơ quan quản lý CBCC có thẩm quyền gì trong

việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với CBCC. 2đ.

Câu 3: Trình bày cơ cấu tổ chức cơ quan hành pháp nhà nước CHXHCNVN

theo hiến pháp năm 1992 và tổ chức hải quan trong bộ máy nhà nước. 1đ.

Câu 4: Căn cứ vào luật hải quan và các văn bản thực hiện luật anh chị hãy

cho biết địa bàn họat động hải quan, lãnh thổ hải quan là gì?. 2đ.

Câu 5: Thông quan là gì .2đ
Xem thêm tại: https://www.facebook.com/DichVuKhaiThueHaiQuanVaUyThacXuatNhapKhau/posts/2024722840875446

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);