Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thế nào? Xin xác nhận ở đâu?

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thế nào? Xin xác nhận ở đâu? Quảng cáo là một trong các phương thức hiệu quả nhất để đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng. Tuy nhiên, với một số loại sản phẩm nhất định phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi đưa vào quảng cáo. Dưới đây là một số mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm được quan tâm nhất.

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thế nào? Xin xác nhận ở đâu?
Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thế nào? Xin xác nhận ở đâu?

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo thế nào?

Theo quy định tại Điều 19 Luật Quảng cáo 2012 được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BYT, nội dung quảng cáo cần đáp ứng các yêu cầu chung sau:

– Bảo đảm rõ ràng, trung thực, chính xác, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo, không có các hành vi bị cấm như:

+ Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

+ Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

+ Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội…

– Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định.

– Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm (Thông tư 09/2015/TT-BYT)

Mẫu Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

TÊN ĐƠN VỊ

Số:        /Ký hiệu tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…….. tháng…….. năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nội dung quảng cáo

 

Kính gửi:……………………………………………………………………………….        

1. Đơn vị đề nghị: ……………………………………………………………………………

1.1. Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………….          

1.2. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………….                     

Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………………………..

Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với…………………:

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (nêu rõ chủng loại, …… nếu có

Số, ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký thuốc/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế/Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế/Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

Phương tiện quảng cáo:

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự kiến tổ chức)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./.

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị

Ký tên  (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Đóng dấu

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

TÊN ĐƠN VỊ

Số:        /Ký hiệu tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…….. tháng…….. năm 20….

 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

 

Kính gửi:……………………………………………………………………………….        

1. Đơn vị đề nghị: ……………………………………………………………………………

1.1. Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………….          

1.2. Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………….                     

Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………………………..

Đề nghị được cấp xác nhận nội dung quảng cáo đối với…………………:

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (nêu rõ chủng loại, …… nếu có

Số, ký hiệu của Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký thuốc/Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm/ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế/Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế/Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Phương tiện quảng cáo:

(Trường hợp quảng cáo trên báo nói, báo hình, báo in thì nêu rõ tên báo dự kiến quảng cáo; trường hợp quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện thì nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể dự kiến tổ chức)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Cơ quan xác nhận

                                                (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Nghị định 15/2018/NĐ-CP)

Mẫu Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…./Ký hiệu tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…….. tháng…….. năm 20….

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Xác nhận nội dung quảng cáo

Kính gửi:  …………………………………………

1. Tên đơn vị đăng ký xác nhận: …………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở:3 …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………..

Đề nghị đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với:

STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công sản phẩm

Ngày tiếp nhận đăng ký bản công bố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương tiện quảng cáo: ……………………………………………………………..

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: ……………………………………………..

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./.

Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

TÊN ĐƠN VỊ

Số: …………./Ký hiệu tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…….. tháng…….. năm 20….

 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Kính gửi:  …………………………………………

1. Tên đơn vị đăng ký xác nhận: …………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở:3 …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………..

Đề nghị đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với:

STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công sản phẩm

Ngày tiếp nhận đăng ký bản công bố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương tiện quảng cáo: ……………………………………………………………..

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Cơ quan xác nhận

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo gồm những gì? Gửi đến đâu?

 

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Xác  nhận nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

Căn cứ

Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT

Hồ sơ

– Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo;

– Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao);

– Mẫu nhãn sản phẩm;

Trong đó:

– Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình: Có thêm kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh;

– Đối với quảng cáo trên các phương tiện khác: Phải có nội dung dự kiến quảng cáo;

– Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố: Phải có tài liệu khoa học chứng minh;
 

– Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài;

– Các tài liệu cụ thể khác liên quan đến nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo…

 

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận

Cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm 

– Cục Quản lý dược cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc;

– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế.

Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo,… thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

 

 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);