Tổng hợp kiến thức thi Vietcombank cần học

Tổng hợp kiến thức thi Vietcombank cần học

 1. VỀ KIẾN THỨC VĨ MÔ

Chú ý các nội dung sau:

 • Các kiến thức về GDP, GNP: Kỳ lạ là năm nào cũng có 1 câu.
 • Lãi suất Danh nghĩa & Lãi suất thực: Chú ý liên quan đến Lạm phát.
 • Chính sách Tài khóa: Mở rộng & Thu hẹp áp dụng trong trường hợp nào?
 • Chính sách Tiền tệ: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc; Hoạt động trên thị trường mở. Chú ý Chính sách tiền tệ nới lỏng và thắt chặt & Phạm vi áp dụng.
 • Mô hình IS-LM: Tác động của Chính sách Tài khóa & Chính sách Tiền tệ.
 • Lạm phát & Thất nghiệp: Nguyên nhân gây ra Lạm phát (Rất hay hỏi) – Phân tích nguyên nhân lạm phát do Cầu, Cung. Biện pháp giảm Lạm phát
 • Đường cong Philips: Tương tự GDP
 1. VỀ TIẾNG ANH

Nội dung sau hay gặp:

 • Phrasal Verb: Chắc chắn gặp. Chú ý các cặp Phrasal Verb với 6 động từ quan trọng sau: Go/Come/Arrive/Look/Take/Get
 • Đảo câu – Inversion
 • Mệnh đề Quan hệ & Rút gọn Mệnh đề Quan hệ
 • Câu điều kiện: Loại 1,2 & 3
 • Giới từ: Chú ý với “in/at/on”.
 • Mệnh đề Nguyên nhân kết quả: Chú ý phân biệt rõ cách dùng của “Although/Even though/ Despite/ In spite of/ Because of/ On account of”
 1. VỀ NGHIỆP VỤ VỚI TÍN DỤNG

Nghiệp vụ Tín dụng sẽ tập trung vào:

 • Nghiệp vụ Cho vay: Nắm vững Thông tư 39/2016, đặc biệt các Nội dung liên quan đến: Nhu cầu không được vay vốn; Lãi suất khi quá hạn; Phương thức Cho vay & Loại hình Cho vay chính. Mấy cái Phương thức như Cho vay tuần hoàn, Cho vay lưu vụ thì BỎ, không cần học.
 • Nghiệp vụ Tín dụng: Căn cứ theo Luật các TCTD số 47/2010 & Sửa đổi Luật TCTD năm 2018. Các kiến thức trọng tâm gồm: Đối tượng không đảm nhiệm/ không cùng đảm nhiệm chức vụ; Giới hạn cấp Tín dụng; Công y con/ Công ty liên kết; Cổ đông lớn..
 • Nghiệp vụ về Biện pháp bảo đảm: Căn cứ theo Nghị định 102/2017 về Đăng ký Biện pháp bảo đảm. Kiến thức trọng tâm gồm:
  • Các giao dịch cần đăng ký biện pháp bảo đảm.
  • Hiệu lực biện pháp bảo đảm.
 • Thông tư 22/2019 về Giới hạn tỷ lệ an toàn trong hoạt động TCTD: Nội dung Quan trọng, ƯA THÍCH của Vietcombank.
 • Nghiệp vụ về Luật Doanh nghiệp 2015: Chú ý các loại hình Doanh nghiệp; Người đại diện pháp luật từng loại hình; Loại hình nào được phát hành Cổ phiếu/ Trái phiếu. Phần này, tương tự, món ăn ƯA THÍCH của Vietcombank.
 • Nghiệp vụ về Tài chính Doanh nghiệp: Học cho kỹ “cái A nằm trong khoản mục nào của Bảng CĐKT”, các nội dung về Vốn lưu động ròng, Nhu cầu VLĐ. Ý nghĩa của các chỉ số Tài chính. Phần này năm nào cũng thi các nội dung trên.
 • Nghiệp vụ về Tài trợ dự án: Đừng quên các kiến thức về NPV, IRR. Các phần câu hỏi này không khó, tuy nhiên, thường xuyên gặp trong các năm.
 • Kế toán Ngân hàng: Phần này CHẮC CHẮN có, làm ăn nắm rõ Thông tư 200 Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.
 1. VỀ NGHIỆP VỤ CỦA GIAO DỊCH VIÊN/ NGÂN QUỸ

Các phần kiến thức Ôn tập gồm:

 • Nghiệp vụ Tín dụng: tập trung vào Luật các TCTD số 47/2010, Thông tư 02 về Phân loại Nợ. Đặc biệt Chú ý Thông tư 22/2019 và Luật Doanh nghiệp.
 • Nghiệp vụ về Báo cáo Tài chính: Tương tự như phần Tài chính Doanh nghiệp của QHKH. Thi giống nhau ở Nội dung này.

Các loại Chứng từ Kế toán:

 • Nghiệp vụ về Tài sản cố định: Chú ý khấu hao TSCĐ ở Thông tư 45/2013 về Trích khấu hao TSCĐ.
 • Nghiệp vụ Ngân quỹ: Chú ý các Luật cơ bản như Thông tư 01/2014 về giao nhận, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý. Thông tư 28/2013 về xử lý tiền giả, tiền nghi giả.

Bên cạnh các nội dung trên, cần chú ý:

 • Bám sát nội dung của Luật Kế toán và 26 chuẩn mực Kế toán
 • Chú ý về Người cư trú, Người không cư trú.
 • Thông tư 200 Hướng dẫn về Chế độ Kế toán

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);