Các luật còn hiệu lực trong kì thi thuế 2017- ông thi vòng 2 công chức thuế

Đến thời điểm này khi làm lý thuyết chuyên ngành trích dẫn luật khi mình trích luật nào??? Luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, quản lý thuế số bao nhiêu? Bài do bạn Thủy Tiên hệ thống, mình update bổ sung.

 

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 , có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 , có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật Quản lý thuế :Luật số 78/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Quản lý thuế , Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời